Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy - Projekty
Streszczenie

Rola związków zawodowych w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy.

Kierownik projektu: dr Barbara Krzyśków

Streszczenie projektu:

Dokonano analizy przepisów międzynarodowych i polskich, regulujących uprawnienia związków zawodowych , ze szczególnym uwzględnieniem kompetencji zakładowych organizacji związkowych, w kształtowaniu bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyniki przeprowadzonych analiz stały się podstawą opracowania ankiety stanowiącej narzędzie badawcze dla ustalenia, czy i w jakim stopniu zakładowe organizacje związkowe wykorzystują nadane im w prawie uprawnienia do kształtowania bezpieczeństwa i higieny pracy.
Dokonano również przeglądu dobrych praktyk związków zawodowych w dziedzinie bhp w wybranych państwach. Przygotowano materiały szkoleniowe dotyczące udziału związków zawodowych w kształtowaniu warunków pracy. Składają się one z poradnika dla wykładowców, a także prezentacji na płycie CD. Materiały szkoleniowe zweryfikowano podczas szkolenia pilotażowego, przeprowadzonego dla 40 osób.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Krzyśków B., Związki zawodowe a kształtowanie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakładzie pracy. Ramy prawne., Polityka Społeczna, 39,2 (455): 15-19., 2012
  2. Antoniak M., Krzyśków B., Związki zawodowe w zakładzie pracy jako reprezentant pracowników w dziedzinie bhp w wybranych krajach UE., Praca i Zabezpieczenie Społeczne, 7: 6-11., 2013

 Jednostka: Zakład Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013