Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Prawnych i Ekonomicznych Problemów Ochrony Pracy - Projekty
Streszczenie

Badanie efektywności zarządzania zasobami ludzkimi w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w przedsiębiorstwie

Kierownik projektu: dr Jan Rzepecki

Streszczenie projektu:

Podstawowym celem projektu było opracowanie metod oceny efektywności zintegrowanego zarządzania zasobami ludzkimi (ZZL) i zarzadzania bhp w przedsiębiorstwach oraz identyfikacja czynników na nią wpływajacych.Do efektywności ZZL w przedsiębiorstwie w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia zaproponowano wykorzystanie dwóch wskaźników, tj. wskaźnika udziału, przedstawiającego procentowy udział mogółu kosztów zarządzania zasobami ludzkimi (KZZL) dotyczacymi bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w relacji do ogólnych kosztów ZZL oraz wskaźnika efektywności, przedstawiającego relację między kosztami wynikającymi ze stanu bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia a kosztami działalności prewencyjnej. Na podstawie opracowanej metody prowadzono badania efektywności ZZL w aspekcie bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w 73 przedsiębiorstwach. Dokonano podziału przedsiębiorstw na jednostki charakteryzujace się dobrym, średnim i słabym poziomie ZZL.Przeprowadzono analizę wyników badań efektywności ZZL uzyskanych z 73 przedsiębiorstw oraz wyników pogłębionych badań wykonanych w 25 przedsiębiorstwach.Opracowano także zasady dobrej praktyki w zakresie zintegrowanego ZZL oraz bezpieczeństwm i higiena pracy, w którym uwzględniono informowanie i partycypację pracowniczą, politykę organizacji, system wartości biznesowych i etycznych, planowanie zasobów ludzkich, rekrutację i selekcję, przygotowanie do wykonywania pracy, szkolenie, motywację oraz ocenę efektywności pracy.Jednostka: Pracownia Prawnych i Ekonomicznych Problemów Ochrony Pracy

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010