Pracownia Odzieży Ochronnej - Projekty
Streszczenie

Aktywny układ chłodzący do stosowania pod odzieżą ochronną w gorącym środowisku pracy

Kierownik projektu: dr inż. Grażyna Bartkowiak

Streszczenie projektu:

 

Projekt V.B.06: Aktywny układ  chłodzący  do stosowania pod odzieżą ochronną w gorącym środowisku pracy

Okres realizacji:

1.01.2011 − 31.12.2013

Zadanie/etap 3.:

Opracowanie modelu aktywnego indywidualnego układu chłodzącego przeznaczonego do stosowania przez pracowników w gorącym środowisku pracy. Publikacje

Główny wykonawca:

dr inż. Grażyna Bartkowiak – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ochron Osobistych

 

Obecnie w Polsce około 20 tys. osób pracuje w warunkach środowiska gorącego (temperatura powietrza 25–60 ºC, przy względnej wilgotności 10–80%), m.in. w przemyśle metalurgicznym, szklarskim, w górnictwie oraz w okresie letnim podczas upałów w przestrzeni otwartej. Pracownicy na wielu z tych stanowisk są dodatkowo narażeni na czynniki niebezpieczne w postaci promieniowania podczerwonego, rozprysków płynnego metalu i odprysków gorącego metalu, gorących przedmiotów. Długotrwała, intensywna praca w warunkach środowiska gorącego powoduje nie tylko odczuwalny stres cieplny i zmęczenie, ale również zaburzenia w funkcjonowaniu układu krwionośnego, a ponadto wzrost liczby niebezpiecznych zachowań oraz wypadków na stanowiskach pracy. Ogólnym celem projektu było zmniejszenie obciążenia cieplnego pracowników wykonujących pracę w odzieży ochronnej w gorącym środowisku pracy poprzez stosowanie przez pracowników w warunkach mikroklimatu gorącego, pod odzieżą ochronną, zaprojektowanego oraz zbudowanego w ramach niniejszego projektu indywidualnego układu chłodzenia, odbierającego nadmiar ciepła z organizmu osoby wykonującej pracę w odzieży ochronnej.

Na podstawie analizy warunków pracy na gorących stanowiskach pracy opracowano numeryczny model wymiany ciepła między człowiekiem wykonującym pracę w gorącym środowisku pracy a otoczeniem w warunkach bez układu chłodzącego oraz z układem chłodzenia cieczą. Wyniki z przeprowadzonych symulacji pozwoliły na opracowanie modelu indywidualnego aktywnego układu chłodzącego o parametrach dostosowanych do przewidywanych warunków użytkowania.

Opracowany i zbudowany w wyniku realizacji projektu model indywidualnego aktywnego układu chłodzącego składa się z: wyrobu odzieżowego wykonanego z dzianiny z modułem dystansowym z wbudowanym układem rozprowadzającym medium chłodzące oraz czujnikiem temperatury mikroklimatu pododzieżowego, mobilnego agregatu chłodzącego z modułem sterującym temperaturą cieczy chłodzącej na podstawie temperatury mikroklimatu pododzieżowego, systemu połączenia układu rozprowadzającego medium chłodzące z agregatem chłodzącym. Model ten zwalidowano w wyniku badań na ochotnikach w komorze klimatycznej w warunkach mikroklimatu gorącego przy zmiennym poziomie aktywności fizycznej, podczas których potwierdzono skuteczność i sprawność elektronicznego układu sterującego temperaturą mikroklimatu pod odzieżą przy zmiennym poziomie aktywności fizycznej. Wyniki badań opracowanego modelu indywidualnego układu chłodzenia w warunkach mikroklimatu gorącego potwierdziły również korzystny wpływ chłodzenia na kształtowanie się średniej ważonej temperatury skóry, parametrów fizycznych mikroklimatu pod odzieżą oraz na subiektywną ocenę badanych osób, co pozwala na pozytywną ocenę opracowanego modelu.

W wyniku realizacji projektu opracowano również materiały informacyjne przeznaczone dla pracodawców zatrudniających pracowników na gorących stanowiskach pracy. Zostaną one opublikowane w serwisie internetowym CIOP-PIB. Przygotowano także materiały szkoleniowe, obejmujące wiedzę o zagrożeniu związanym z przegrzaniem organizmu i możliwościach jego ograniczenia poprzez stosowanie indywidualnych systemów chłodzących, przeznaczone dla służb odpowiedzialnych za bezpieczeństwo pracy na gorących stanowiskach; zostaną one wykorzystane podczas szkoleń.

Wyniki realizacji projektu zostały upowszechnione w formie 7 publikacji oraz w formie referatów na konferencjach i seminariach międzynarodowych i krajowych.

 

   

Projekt V.B.06. Wyrób odzieżowy z układem rozprowadzającym ciecz chłodzącą, do zastosowania podczas prac w środowisku gorącym

Projekt V.B.06. Zmiany średniej ważonej temperatury skóry przy zmiennym poziomie aktywności fizycznej pracowników w warunkach gorącego środowiska pracy

 

Obciążenie termiczne pracowników w mikroklimacie gorącym i sposoby jego redukcji dzięki zastosowaniu układów chłodzących

Autorzy: dr inż. Grażyna Bartkowiak,  mgr inż. Anna Dąbrowska

2013 r.

 

 Jednostka: Pracownia Odzieży Ochronnej

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013