Zakład Ochron Osobistych - Projekty
Streszczenie

Opracowanie metody badania procesu przenikania rozpuszczalników organicznych w warunkach niskich temperatur przez barierowe materiały powleczone, modyfikowane nanonapełniaczami.

Kierownik projektu: mgr inż. Krzysztof Łężak

Streszczenie projektu:

Głównym celem zadania było opracowanie metody badania procesu przenikania rozpuszczalników organicznych w niskich temperaturach przez elastomerowe materiały barierowe.
Przeanalizowano zagadnienie chemicznego zagrożenia dermalnego dla organizmu człowieka i związanego z tym stosowania odpowiedniej odzieży ochronnej. Wskazano zależność barierowości odzieży od jej rodzaju, stosowanych materiałów elastomerowych i zależności odporności chemicznej od temperatury. Na tej podstawie opracowano metodę badania przenikania rozpuszczalników organicznych przez elastomerowe materiały barierowe w niskich temperaturach, zgodną z wymaganiami normy przedmiotowej PN-EN ISO 6529:2005.
Zgodnie z założeniami zbudowano stanowisko do badania przenikania rozpuszczalników organicznych przez materiały barierowe w temperaturach [+20; -20] oC. Najważniejszymi elementami tego stanowiska są: komora schładzająca układ dostarczania powietrza zbierającego i celkę przenikania oraz aparatura pomiarowa, tj. chromatograf gazowy typ SRI Instruments 8610 C z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID) wyposażony w automatyczny zawór dozujący mieszaninę powietrze zbierające - pary rozpuszczalnika organicznego, chromatograf sprzężony z komputerem ze specjalnym oprogramowaniem do prowadzenia analizy w systemie online i archiwizację danych.
Opracowano procedurę badania przenikania ciekłych organicznych substancji chemicznych przez materiały barierowe w warunkach niskich temperatur oraz przygotowano materiały informacyjne dotyczące wpływu temperatury na proces przenikania rozpuszczalników organicznych przez materiały powleczone i błony polimerowe stosowane do wytwarzania odzieży i rękawic ochronnych.

Zbudowane stanowisko może być wykorzystywane do prowadzenia badań o charakterze utylitarnym i naukowym, wspomagając określanie właściwości ochronne różnego rodzaju materiałów elastomerowych, tj. badania czasu przenikania rozpuszczalników organicznych w warunkach zbliżonych do rzeczywistych warunków użytkowania środków ochrony indywidualnej.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Łężak K., Oddziaływanie gorących cząsteczek powstających podczas spawania na odzież ochronną - nowa metoda badania., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka. 12, s. 14-16., 2011
  2. Łężak K., Wpływ temperatury ujemnej na przenikanie substancji chemicznych przez błony elastomerowe., Elastomery. 16, 2, s. 16-25, 2012
  3. Adamczyk P., Frydrych I., Łężak K., Ocena wybranych właściwości materiałów membranowych po procesie starzenia w warunkach naturalnych., Przegląd Włókienniczy - Włókno Odzież Skóra. 6, s. 24-28., 2013

 Jednostka: Zakład Ochron Osobistych

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013