Zakład Ochron Osobistych - Projekty
Streszczenie

Opracowanie wytycznych konstrukcyjnych, wymagań i metod badań systemów kotwiczących sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przeznaczonych do stosowania przez kilku użytkowników.

Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Baszczyński

Streszczenie projektu:

 

Organizacja stanowisk pracy na wysokości oraz praktyka użytkowania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości wskazuje, że niektóre jego składniki mogą być jednocześnie użytkowane przez więcej niż jednego pracownika. Przykładami takiego sprzętu są urządzenia samozaciskowe ze sztywną prowadnicą, poziome liny i szyny kotwiczące oraz punktowe stacjonarne i przenośne urządzenia kotwiczące. Taki sposób użytkowania wpływa bezpośrednio na wymagania, które sprzęt musi spełnić i metody badań jego właściwości ochronnych. Dotychczas stosowane normy europejskie, dokumenty techniczne Komitetu Normalizacyjnego CEN/TC 160 oraz dokumenty Recommendation for Use (RfU) Grupy Pionowej VG11 nie rozwiązują w pełni tego problemu. W związku z tym podjęto zadanie, którego głównym celem było stworzenie wymagań, metod badań i wyposażenia laboratoryjnego do badań sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przeznaczonego do równoczesnego stosowania przez kilku użytkowników.

W ramach 1. etapu realizacji zadania przeprowadzono analizę konstrukcji indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości, który w specyficznych sytuacjach może być stosowany równocześnie przez kilku użytkowników oraz przygotowano odpowiednie stanowiska badawcze. Przygotowane stanowisko badawcze użyto do badania statycznych i dynamicznych charakterystyk siła obciążająca – wydłużenie typowych lin i taśm stosowanych w sprzęcie chroniącym przed upadkiem. Przeprowadzono również badania zachowania poziomych lin kotwiczących w warunkach wielopunktowego obciążenia dynamicznego, stosując różne sekwencje czasowe obciążeń pochodzących od spadających obciążników badawczych.

 

 

Zadanie 3.Z.13. Schemat metody sprawdzania aparatury do badania deformacji lin kotwiczących: 1 – ekran z podziałką co 5,0 cm, 2 – cyfrowa kamera do szybkich zdjęć, 3 – komputer współpracujący z kamerą, 4 – spadająca czarna kulka o średnicy 35 mm, 5 – wynik badań w postaci zależności pomierzonej długości działki wzorcowej od jej położenia na ekranie

 

W 2. etapie zadania przeprowadzono symulacje numeryczne zachowania sprzętu podczas powstrzymywania spadania z wysokości. Bazą teoretyczną algorytmów symulacji były modele matematyczne opracowane na podstawie wyników badań przeprowadzonych w etapie 1. Modele dotyczyły poziomych i pionowych lin kotwiczących, poziomych szyn kotwiczących oraz urządzeń samozaciskowych ze sztywnymi prowadnicami w postaci szyn. Za pomocą przygotowanego oprogramowania przeprowadzono symulacje zachowania sprzętu w warunkach obciążeń statycznych i dynamicznych, działających zarówno w jednym, jak i w kilku punktach obciążenia. Głównymi wielkościami analizowanymi w ocenie zachowania były deformacje wybranych elementów, siły działające w podporach – punktach kotwiczenia oraz naprężenia. Uzyskane wyniki symulacji wraz z wynikami badań laboratoryjnych stanowiły bazę do opracowania wymagań, a zarazem kryteriów oceny i metod badań dla sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przeznaczonego do równoczesnego stosowania przez więcej niż jednego użytkownika. Opracowane metody badań ilościowych, a w tym deformacji w warunkach obciążenia dynamicznego, poddano walidacji.

Wyniki walidacji potwierdziły odpowiedniość i przydatność opracowanych metod badań. Na potrzeby wykorzystania opracowanych metod badań w warunkach laboratorium Zakładu Ochron Osobistych CIOP-PIB przygotowano dwie procedury badawcze. Procedury te dotyczą badania odporności na obciążanie statyczne i dynamiczne, integralności oraz zachowania w warunkach obciążenia dynamicznego urządzeń samozaciskowych ze sztywnymi prowadnicami i urządzeń kotwiczących.

Wyniki symulacji numerycznych oraz wyniki badań laboratoryjnych wykorzystano do opracowania wytycznych dla producentów urządzeń kotwiczących i samozaciskowych chroniących przed upadkiem z wysokości. Wytyczne te dotyczą konstrukcji, stosowanych materiałów, osiągów oraz aspektów prawidłowego użytkowania.

Wyniki zadania zaprezentowano w 2 publikacjach naukowych i jednej popularno-naukowej, na 6 szkoleniach, 1 konferencji oraz na 6 wykładach.

 

 

Wytyczne dla producentów sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości przeznaczonego do równoczesnego użytkowania przez więcej niż jednego użytkownika
Autor: dr inż. Krzysztof Baszczyński
2016 r.


Jednostka: Zakład Ochron Osobistych

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016