Pracownia Ochron Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego Przed Upadkiem z Wysokości - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Opracowanie modelowych rozwiązań detektorów zadziałania indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości

Kierownik projektu: dr inż. Marcin Jachowicz

Streszczenie projektu:

 

Projekt V.B.03: Opracowanie modelowych rozwiązań detektorów zadziałania indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości

Okres realizacji:

1.01.2011 31.12.2013

Zadanie/etap 3.:

Badania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości wyposażonego
w modelowe rozwiązania detektorów zadziałania. Publikacja

Główny wykonawca:

dr inż. Marcin Jachowicz – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ochron Osobistych

 

Sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości stanowi grupę środków ochrony indywidualnej, których użycie oraz prawidłowe działanie ma bezpośredni wpływ na zapewnienie bezpiecznych warunków pracy, a tym samym na zdrowie i życie pracowników. Rozpoznanie zmian zachodzących w tej grupie ochron podczas powstrzymywania spadania wymagało opracowania nowych metod badań oraz kryteriów oceny. Badania wykonano z użyciem zmodyfikowanej aparatury do badań statycznych elementów mechanicznych wyposażonej w maszynę wytrzymałościową ZWICK oraz do badań dynamicznych elementów mechanicznych.

Na podstawie badań określono, które ze zmian zachodzących w sprzęcie powodują zmniejszenie bezpieczeństwa jego użytkowania oraz wyznaczono dopuszczalne wartości graniczne poziomu zmian. Opracowano charakterystyki siła – obciążenie, dla warunków statycznych i dynamicznych, wybranych składników i elementów sprzętu. Na podstawie wyników badań wykazano, że pod wpływem wcześniejszego obciążenia krytycznego w sprzęcie chroniącym przed upadkiem z wysokości może wystąpić: zmniejszenie wydłużalności taśm i lin włókienniczych, zmniejszenie średnicy i zwiększenie sztywności lin, a także zwiększenie wartości sił rozdzierających amortyzatory oraz ich rozrzutu. Następnie zaprojektowano i wykonano trzy modelowe rozwiązania detektorów zadziałania sprzętu, czyli dodatkowe elementy zintegrowane ze sprzętem, których zadaniem miało być powiadomienie użytkownika o konieczności jego przeglądu bądź wymiany. Stan detektorów pozwala na ocenę możliwości ponownego użycia sprzętu biorącego udział w powstrzymywaniu spadania, a także określenie jego dalszej funkcjonalności i parametrów ochronnych.

Opracowano trzy rodzaje detektorów. Detektor „kausza” jest wykonany z tworzywa sztucznego i wbudowany w zakończenia lin. Jego geometria jest tak dobrana, aby w widoczny sposób uległ zniszczeniu pod wpływem założonej siły (np. 6 kN). Detektor „płytka” to element wykonany z tworzywa sztucznego wszyty w taśmę włókienniczą. Ulega on wydłużeniu w widoczny sposób lub zerwaniu pod wpływem działających sił rozciągających o wartościach od kilkuset N do kilku kN. Detektor “RFID” to rozwiązanie, w którym w specjalnie zaprojektowanym uchwycie zamocowany jest znacznik RFID. Uchwyt taki można „zaprogramować” na detekcję dowolnej siły przeciążeniowej, powyżej której zniszczeniu ulegnie element elektroniczny i nie będzie możliwa jego identyfikacja. W każdym przypadku ocena zniszczenia detektora jest jednoznaczna, a jego użycie w żaden negatywny sposób nie wpływa na bezpieczeństwo użytkownika.

a)

 

b)

 

Projekt V.B.03. Detektor zadziałania w postaci płytki zrywającej, wmontowany w: a) łącznik szelek bezpieczeństwa, b) pas barkowy szelek bezpieczeństwa indywidualnego sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości

 

Przeprowadzono badania funkcjonowania modeli detektorów według samodzielnie opracowanych metod badań. Przygotowano dokumentację techniczną niezbędną do zastrzeżenia wzorów użytkowych zaprojektowanych detektorów oraz ich wdrożenia do produkcji. Wzory użytkowe tych detektorów zostały zastrzeżone w Urzędzie Patentowym RP.

 W ramach projektu przygotowano materiały informacyjne dla producentów sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości dotyczące celowości i sposobów stosowania detektorów zadziałania w tego typu sprzęcie. Zostały one przedstawione na seminarium XIV Forum BHP w Szczyrku oraz konferencji: „Prewencja wypadkowa – bezpieczeństwo przy pracach na wysokości w budownictwie” w Zielonej Górze.

Wyniki projektu zostały przedstawione w 2 artykułach w czasopismach krajowych i 1 o zasięgu międzynarodowym oraz na 1 konferencji międzynarodowej i 3 konferencjach krajowych, a także 4 szkoleniach i 1 seminarium.

 

Podsumowanie

W wyniku przeprowadzonych w ramach tematu badawczego prac zaprojektowano i wykonano trzy modelowe rozwiązania detektorów zadziałania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości.

Detektory zadziałania to dodatkowe elementy integrowane ze sprzętem, których zadaniem jest powiadomienie użytkownika o konieczności jego przeglądu bądź wymiany. Stan detektorów pozwala na ocenę możliwości ponownego użycia sprzętu biorącego udział w powstrzymywaniu spadania, a także określenie jego dalszej funkcjonalności i parametrów ochronnych. W każdym przypadku ocena zniszczenia detektora jest jednoznaczna, a jego użycie w żaden negatywny sposób nie wpływa na bezpieczeństwo użytkownika.

Detektor „kausza” jest wykonany z tworzywa sztucznego i wbudowany w zakończenia lin. Jego konstrukcja jest tak opracowana aby w widoczny sposób uległ zniszczeniu pod wpływem założonej siły granicznej (np. 5kN).

Detektor „płytka” to element wykonany z tworzywa sztucznego wszyty w taśmę włókienniczą. Ulega on wydłużeniu w widoczny sposób lub zerwaniu pod wpływem działających sił rozciągających o zadanych wartościach (od kilkuset N do kilku kN).

Detektor “RFID” to rozwiązanie, w którym w specjalnie zaprojektowanym uchwycie zamocowany jest znacznik RFID. Uchwyt taki można „zaprogramować” na detekcję dowolnej siły przeciążeniowej powyżej której zniszczeniu ulegnie element elektroniczny i nie będzie możliwa jego identyfikacja.Jednostka: Pracownia Ochron Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego Przed Upadkiem z Wysokości

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013