Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Rozwój innowacyjnej technologii wytwarzania wielofunkcyjnych wyrobów do ochrony układu oddechowego przed czynnikami biologicznymi i związkami chemicznymi zawartymi w smogu

Kierownik projektu: dr hab. inż. Agnieszka Brochocka

Streszczenie projektu:

 

Tytuł projektu:

„Rozwój innowacyjnej technologii wytwarzania wielofunkcyjnych wyrobów do ochrony układu oddechowego przed czynnikami biologicznymi i związkami chemicznymi zawartymi w smogu”

 

Nazwa programu:

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

 

Numer i nazwa Osi priorytetowej:

IV. Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego

 

Numer i nazwa Działania:

4.1 Badania naukowe i prace rozwojowe

 

Numer i nazwa Podziałania:

4.1.4 Projekty aplikacyjne

 

Konsorcjum realizujące projekt:

- Przedsiębiorstwo Sprzętu Ochronnego MASKPOL Spółka Akcyjna (Lider Konsorcjum)

- Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

 

Termin realizacji

01.09.2019 r. – 31.03.2022 r.

 

Opis projektu:

W przypadku zagrożeń związkami chemicznymi zawartymi w smogu szczególnie istotna dla bezpieczeństwa ludzi jest powszechna dostępność odpowiedniej jakości półmasek filtrujących do ochrony układu oddechowego. Powinny one charakteryzować się odpowiednią do zagrożenia skutecznością ochronną wobec cząstek zanieczyszczeń, w tym o wymiarze nano, a także szczelnością dopasowania. Drugą istotną ich właściwością powinna być zdolność do hamowania rozwoju mikroorganizmów zatrzymanych w materiale filtracyjnym podczas ich stosowania. W licznych badaniach naukowych potwierdzono zdolność mikroorganizmów do namnażania się nawet w 3 godzinie stosowania półmasek na stanowiskach pracy.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie technologii wytwarzania wielofunkcyjnych materiałów do ochrony układu oddechowego przed szkodliwymi czynnikami środowiska pracy i życia oraz półmasek o kontrolowanej bioaktywności chroniących przed smogiem. Do tego celu wykorzystana będzie technologia pneumotermicznego wytwarzania runa włókniny (ang. melt-blown). Przewiduje się zastosowanie dwóch rodzajów wytłaczarek – jedno i dwu-ślimakowych, co znacznie poszerzy paletę możliwości dozowania modyfikatorów o działaniu absorpcyjnym i bioaktywnym. Na bazie włókniny funkcjonalnej zostanie opracowany model i prototyp półmaski do ochrony układu oddechowego o kształcie zapewniającym szczelne przyleganie do twarzy. Potwierdzenie możliwości wprowadzenia półmaski do obrotu na terenie UE zostanie uzyskane w wyniku pełnych badań laboratoryjnych na zgodność z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/425. Przewiduje się uzyskanie certyfikatu badania typu UE dla półmaski filtrującej do ochrony przed smogiem o właściwościach bioaktywnych. 

 

Wartość projektu:  3 531 041,20 zł

w tym kwota dofinansowania ze środków UE:  2 686 548,14 zł

 

Podstawa prawna

Umowa o dofinansowanie projektu nr POIR.04.01.04-00-0022/19-00 z dnia 26.09.2019 r. w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

Etapy realizowane przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w ramach projektu:

Etap

Zakres prac

1

Przygotowanie modyfikatorów biobójczych z funkcją czasowego uwalniania środka biobójczego.

Dobór i odpowiednie rozdrobnienie modyfikatorów o właściwościach sorpcyjnych.

Określenie sposobu wprowadzania modyfikatorów w strugę plastycznego polimeru na etapie tworzenia włókien elementarnych.

Ustalenie parametrów technologicznych procesu wytwarzania wielofunkcyjnego materiału filtracyjnego technologią melt-blown w skali półtechnicznej.

3

Wprowadzenie dodatków w postaci polimeru poli(tereftalanu etylenu) i nanonapełniacza z grupy poliedrycznych silseskwioksanów POSS do stref wytłaczania stopu polimeru celem uzyskania lepszych właściwości elektrostatycznych.

Ustalenie parametrów technologicznych procesu pneumotermicznego formowania runa (melt-blown).

5

Opracowanie metodyki badań wielofunkcyjnych materiałów filtracyjnych i półmasek filtrujących z uwzględnieniem warunków ich stosowania i przechowywania.

Przeprowadzenie badań wielofunkcyjnych materiałów filtracyjnych w zakresie podstawowych parametrów ochronnych i użytkowych oraz potwierdzenie ich założonej dodatkowej funkcyjności.

Przeprowadzenie weryfikacyjnych badań dla modelowych półmasek filtrujących chroniących przed smogiem i bioaerozolem w zakresie parametrów ochronnych i użytkowych.

7

Wykonanie pełnych badań laboratoryjnych na zgodność z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/465 dla wytworzonej partii prototypowej półmasek filtrujących do zastosowań przed smogiem i szkodliwym bioaerozolem.

Wykonanie eksploatacyjnych badań użytkowych z udziałem uczestników ze sfery pozazawodowej dla wytworzonej partii prototypowej półmasek filtrujących do zastosowań przed smogiem i szkodliwym bioaerozolem.

 

Kierownik projektu ze strony CIOP-PIB: dr hab. inż. Agnieszka Brochocka

 

 

 

 Okres realizacji: 01.09.2019 – 31.03.2022