Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego - Projekty
Streszczenie

Dostosowanie metody badania penetracji aerozoli ciekłych w filtrującym sprzęcie ochrony układu oddechowego z uwzględnieniem nowych wymagań norm międzynarodowych

Kierownik projektu: dr inż. Agnieszka Brochocka

Streszczenie projektu:

Celem zadania była poprawa bezpieczeństwa użytkowników filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego poprzez zapewnienie możliwości badania penetracji sprzętu ochrony układu oddechowego wobec zaostrzonych kryteriów norm międzynarodowych i zapewnienie dostępu producentom do nowoczesnych technik badawczych.

W ramach realizacji zadania opracowano założenia do metodyki badania penetracji filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego wobec aerozoli ciekłych dla niskich i wysokich natężeń przepływu aerozolu testowego. Zbudowano stanowisko do badania penetracji filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego wobec aerozoli ciekłych, dla którego przeprowadzono kalibrację celem ustalenia parametrów jego pracy. Przeprowadzono analizę statystyczną uzyskanych wyników pomiarów penetracji metodą mgły oleju parafinowego, na podstawie testów Fishera-Snedecora, t-studenta oraz Cochrana-Coxa, umożliwiającą ocenę powtarzalności i odtwarzalności prowadzonych badań. Potwierdzono możliwość prowadzenia badań dla filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego w zakresie niskich i wysokich natężeń przepływu powietrza.


W ramach drugiego etapu zadania przeprowadzono badania penetracji wobec dwóch aerozoli ciekłych: mgły oleju parafinowego i DEHS dla materiałów filtracyjnych z ładunkiem elektrostatycznym i bez ładunku o masie powierzchniowej 30, 60, 90, 120 i 150 g/m2 oraz dla różnych komercyjnie dostępnych na rynku typów półmasek filtrujących klasy FFP2 i FFP3 – rysunek 1.

 

Zadanie 3.Z.09. Zależność penetracji aerozoli ciekłych od ilości warstw włóknin filtracyjnych dla materiałów filtracyjnych z ładunkiem elektrostatycznym przy natężeniu przepływu 255 l/min

 

Następnie sprawdzono, czy komercyjnie dostępny na rynku sprzęt ochrony układu oddechowego w postaci półmasek filtrujących klasy FFP2 i FFP3 spełnia wymagania projektów nowych norm międzynarodowych ISO/CD 17420-2:2015 w zakresie rozszerzonej klasyfikacji uwzględniającej grupy ciężkości pracy W1, W2, W3 i W4, które odniesiono do odpowiednich natężeń przepływów.

W celu wdrożenia opracowanej metodyki badań do Systemu Zarządzania Jakością CIOP-PIB opracowano procedurę badawczą NOD-36 Pomiar penetracji mgły oleju parafinowego dla materiałów filtracyjnych, filtrów, półmasek filtrujących i filtropochłaniających oraz filtropochłaniaczy dotyczącą wyznaczania penetracji mgły oleju parafinowego dla materiałów filtracyjnych, filtrów, półmasek filtrujących i filtrującopochłaniających oraz filtropochłaniaczy, a także instrukcję szacowania niepewności pomiarów podczas wyznaczania penetracji wobec mgły oleju parafinowego dla filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego wg projektów norm serii ISO. Następnie opracowano broszurę informacyjną dotyczącą klasyfikacji i metod badań filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego pt. Skuteczność filtracji – klasyfikacja i badania filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego w świetle projektów norm ISO.

Efektem końcowym zadania było opracowanie metody badania penetracji filtrującego sprzętu ochrony układu oddechowego wobec aerozoli ciekłych przy wysokich natężeniach przepływów, która została zgłoszona do włączenia do systemu zarządzania jakością w Laboratorium CIOP-PIB.

Wyniki realizacji zadania upowszechniono w: 1 publikacji w postaci rozdziału do monografii, 1 publikacji naukowej oraz na dwóch konferencjach krajowych.Jednostka: Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego

Okres realizacji: 01.01.2015 – 31.12.2016