Zakład Ochron Osobistych - Projekty
Streszczenie

Wytyczne do wyznaczania rzeczywistego wskaźnika ochrony na stanowiskach pracy dla różnego typów sprzętu ochrony układu oddechowego.

Kierownik projektu: mgr Krzysztof Makowski

Streszczenie projektu:

Podstawowym celem zadania było opracowanie nowej, ujednoliconej na poziomie Unii Europejskiej, metody badania służącego do wyznaczania rzeczywistego wskaźnika ochrony (wskaźnik wyznaczany na podstawie pomiarów przeprowadzonych na stanowisku w obecności rzeczywistych aerozoli przy założeniu, że sprzęt ochrony układu oddechowego został dobrany i założony poprawnie), dla różnych typów sprzętu ochrony układu oddechowego.
W ramach zadania przeprowadzono badania wskaźnika ochrony w warunkach rzeczywistych na stanowiskach pracy i w warunkach laboratoryjnych, umożliwiające ocenę powtarzalności i odtwarzalności zaproponowanej metody z wykorzystaniem licznika cząstek PortaCount.
Przeprowadzono także badania międzylaboratoryjne i na podstawie ich wyników zidentyfikowano wpływ czynników, takich jak: rozkład wymiarowy aerozolu, natężenie przepływu doprowadzanego powietrza, na wynik pomiaru wskaźnika ochrony dla metod badań z wykorzystaniem liczników cząstek i analizatorów masowych.
Stwierdzono, że metoda z zastosowaniem liczników cząstek PortaCount jest metodą tzw. najgorszego przypadku, tzn., że otrzymywane wyniki pomiarów wskaźnika ochrony są najniższe w porównaniu z uzyskiwanymi innymi metodami badań.
Zgodnie z opracowana metodą przeprowadzono badania rzeczywistych wskaźników ochrony dla różnych typów półmasek filtrujących, masek i półmasek skompletowanych z filtrem klasy P2 i P3 oraz sprzętu z wymuszonym przepływem powietrza, bezpośrednio na stanowiskach pracy - szlifierza, spawacza, malarza konstrukcji stalowych.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Makowski K., Wskaźnik ochrony i dopasowania sprzętu układu oddechowego - wyniki w laboratorium a rzeczywistość., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Technika. 10, s. 20-23., 2012

 Jednostka: Zakład Ochron Osobistych

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013