Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego - Projekty
Streszczenie

Opracowanie wzorców w postaci elementów filtracyjnych i sposobu sprawdzania stanowisk do badań skuteczności materiałów filtracyjnych

Kierownik projektu: mgr Krzysztof Makowski

Streszczenie projektu:

W wyniku realizacji zadania opracowano konstrukcję wzorca w postaci elementu filtrującego oraz zweryfikowano jego parametry. Opracowano także procedurę: "Ocena powtarzalności wskazań aparatury pomiarowej służącej do wyznaczania penetracji cząstek chlorku sodu i mgły oleju parafinowego dla filtrującego sprzętu stosowanego do ochrony układu oddechowego". Na podstawie przeprowadzonych badań i analizy uzyskanych wyników potwierdzono, że opracowane elementy wzorcowe zachowują stabilność penetracji w czasie badań zarówno aerozolem chlorku sodu jak i mgły oleju parafinowego. Badania międzylaboratoryjne potwierdziły użyteczność opracowanych wzorców filtracji. Pozwoliły na zidentyfikowanie różnic w uzyskiwanych wynikach pomiędzy poszczególnymi laboratoriami, co znalazło odzwierciedlenie w wynikach analizy statystycznej, przeprowadzonej wg wymagań norm PN-ISO 5725-2:2002 oraz PN-P/04600:1991. Statystykę osiągnięć przeprowadzono wg przewodnika ISO/IEC 43:1997, załącznik A, opierając się na obliczonych na podstawie otrzymanych wyników badań wartościach wskaźnika Z-score.

Jednostka: Pracownia Sprzętu Ochrony Układu Oddechowego

Okres realizacji: 01.01.2005 – 30.09.2007