Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych - Projekty
Streszczenie

Analiza porównawcza zawodowych zagrożeń elektromagnetycznych charakterystycznych dla środków transportu o napędzie elektrycznym oraz pojazdów spalinowych z wyposażeniem elektrycznym

Kierownik projektu: dr inż. Krzysztof Gryz

Streszczenie projektu:

Celem zadania była kompleksowa analiza zagrożeń elektromagnetycznych i ocena ekspozycji pracowników na pole elektromagnetyczne w środkach transportu o napędzie elektrycznym oraz pojazdach spalinowych z wyposażeniem elektrycznym.Na podstawie opracowanej metodyki przeprowadzono badania pól elektromagnetycznych w środkach transportu. Badania obejmowały pomiary punktowe wartości chwilowych indukcji magnetycznej pola magnetostatycznego oraz natężenia pola pola magnetycznego i natężenia pola elektrycznego w paśmie częstotliwości zharmonizowanym z charakterystyką zidentyfikowanych źródeł pól w poszczególnych pojazdach oraz rejestracje w czasie indukcji magnetycznej pola magnetycznego o częstotliwości z pasma od 40 Hz do 3 kHz, pochodzącego od układów zasilania i napędowych oraz natężenia pola elektrycznego o częstotliwości z pasma od 100 kHz do 18 GHz, pochodzącego od systemów łączności.Wyniki badań własnych i dane literaturowe wskazują, że nie zachodzi obecnie konieczność wykonywania rutynowych pomiarów pól elektromagnetycznych w środkach transportu, zarówno z napędem spalinowym, jak i elektrycznym na potrzeby okresowej oceny warunków ekspozycji pracowników. Wskazana jest natomiast identyfikacja zagrożeń pracowników odnośnie do poszczególnych grup środków transportu, zwłaszcza o napędzie elektrycznym.

Jednostka: Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007