Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych - Projekty
Streszczenie

Modelowanie ryzyka zagrożenia polami elektromagnetycznymi przy zastosowaniu dozymetrii komputerowej.

Kierownik projektu: mgr inż. Jolanta Karpowicz

Streszczenie projektu:

W wyniku dokonanych badań pól elektromagnetycznych na rzeczywistych stanowiskach pracy zebrano dane o wielkościach pól, charakterze ekspozycji pracowników oraz organizacji stanowisk pracy, wykorzystanych następnie do opracowania modeli numerycznych i weryfikacji rezultatów symulacji numerycznych zagrożeń elektromagnetycznych. Przeprowadzono analizę możliwości i potrzebnego zakresu stosowania dozymetrii komputerowej do oceny stopnia narażenia pracowników na pola elektromagnetyczne.Wykonano obliczenia numeryczne programem OPERA do oceny ekspozycji pracowników w przypadkach odpowiadających dwóm najbardziej skrajnym warunkom ekspozycji: w polu małej impedancji przy zgrzewarkach rezystancyjnych oraz w polu dużej impedancji przy zgrzewarkach dielektrycznych. W celu wzajemnego porównania wyników symulacji z zastosowaniem różnych programów komputerowych przeprowadzono również symulacje rozkładu pola elektrycznego w otoczeniu zgrzewarki dielektrycznej.Poddano ocenie przydatność stosowania symulacji numerycznych do oceny ekspozycji pracowników w polach elektromagnetycznych. Wykonane symulacje wykazały, że dozymetria komputerowa może być wygodną i skuteczną metodą oceny zagrożeń elektromagnetycznych występujących w środowisku pracy.

Jednostka: Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych

Okres realizacji: 01.01.2002 – 31.12.2004