Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Badania i ocena zagrożeń impulsowymi polami elektromagnetycznymi w przemyśle i służbie zdrowia.

Kierownik projektu: mgr inż. Jolanta Karpowicz

Streszczenie projektu:

Wykonano badania i ocenę warunków ekspozycji pracowników na pola impulsowe na wybranych stanowiskach pracy w służbie zdrowia i przemyśle. Wybrano grupy pracowników narażonych na pola o szczególnie dużych natężeniach, czyli pracowników obsługujących urządzenia do elektrochirurgii oraz zgrzewarki rezystancyjne.Opracowano, wykonano i przebadano w warunkach terenowych i laboratoryjnych prototypowy zestaw do pomiarów impulsowych pól magnetycznych. Opracowano jego dokumentację techniczną. Sformułowano wytyczne prowadzenia badań i oceny narażenia pracowników na impulsowe pola elektromagnetyczne oraz zalecenia profilaktyczne ograniczania tego typu zagrożeń, wykorzystując rezultaty wykonanych badań, postanowienia aktualnych przepisów krajowych z zakresu bhp oraz najnowszej dyrektywy europejskiej dotyczącej zagrożeń elektromagnetycznych w środowisku pracy (2004/40/WE).

Jednostka: Pracownia Zagrożeń Elektromagnetycznych

Okres realizacji: 01.01.2002 – 31.12.2004