Pracownia Biomechaniki - Projekty
Streszczenie

Badanie możliwości fizycznych i psychomotorycznych starszych pracowników w aspekcie przedłużenia aktywności zawodowej

Kierownik projektu: dr hab. inż. Danuta Roman-Liu, prof. nadzw. CIOP-PIB

Streszczenie projektu:

 

Celem projektu było opracowanie charakterystyki zmian zakresu ruchu, możliwości siłowych i psychomotorycznych jako funkcji wieku na podstawie meta analizy oraz opracowanie założeń dla adaptacji stanowisk pracy do możliwości pracowników starszych na podstawie danych dostępnych w publikacjach o zasięgu międzynarodowym.

W ramach realizacji projektu przeprowadzono analizę matematyczną umożliwiającą opracowanie zależności, które wyrażają wynikającą z wieku zmienność parametrów opisujących funkcjonalne możliwości pracowników. Istotne cechy i możliwości funkcjonalne pracowników oraz parametry opisujące te cechy w sposób ilościowy wyspecyfikowano na podstawie analizy publikacji wyselekcjonowanych w wyniku przeglądu piśmiennictwa obejmującego prace opublikowane w latach 1980-2015 w czasopismach o zasięgu międzynarodowym. Oprócz danych opisujących możliwości siłowe, strukturę włókien mięśniowych i koordynację wzrokowo-ruchową analizowane były także parametry definiujące stabilność utrzymywania pozycji ciała (równowagi).

Strukturę włókien mięśniowych scharakteryzowano zawartością procentową włókien typu I oraz polem powierzchni tych włókien. Możliwości fizyczne zostały określone wartościami siły ścisku ręki. Koordynację wzrokowo-ruchową określono parametrem o nazwie współczynnik zmienności; a utrzymanie równowagi parametrami: pole podstawy zakreślane punktem rzutu środka ciężkości ciała na podstawę w jednostce czasu i prędkość przemieszczania oraz odchylenie standardowe tego punktu. Dane zebrane dla każdego z wyselekcjonowanych parametrów zostały podzielone na 7 grup ze względu na wiek osób badanych. Zbiór tak uporządkowanych danych, prezentujący wartości parametrów, posłużył do opracowania zależności matematycznych odzwierciedlających zmianę wartości każdego z tych parametrów jako funkcję wieku.

 

 

Projekt I.P.08. Zależność wartości maksymalnej siły ścisku ręki dla populacji kobiet i mężczyzn uzyskana  w wyniku meta analizy danych uzyskanych z różnych badań (zależności matematyczne uzyskano w wyniku aproksymacji danych)

 

Z wykorzystaniem opracowanych zależności matematycznych obliczono zmianę procentową (spadek lub wzrost) wartości każdego z parametrów dla starszej grupy pracowników (60 ‒ 69 lat) w porównaniu z wartościami parametrów dla ogólnej populacji pracowników. Największe zmiany spowodowane wiekiem obserwowane są w przypadku parametrów opisujących koordynację wzrokowo-ruchową oraz utrzymywanie równowagi.

Na podstawie uzyskanych wyników analizy matematycznej opracowano założenia dotyczące organizacji stanowisk pracy. Założenia te odnoszą się do modyfikacji powszechnie stosowanych metod oceny obciążenia zewnętrznego oraz do ogólnych zasad organizacji stanowisk i procesów pracy dla starszych pracowników, a także do programów rehabilitacyjnych poprawiających możliwości psychofizyczne pracowników starszych.

W ramach realizacji projektu opracowano 5 artykułów, materiały szkoleniowe dotyczące tematyki możliwości fizycznych i psychomotorycznych starszych pracowników w aspekcie dostosowania stanowisk pracy do możliwości starszych pracowników oraz przeprowadzono  2 szkolenia pilotażowe. Opracowano także poradnik dobrych praktyk na temat dostosowania stanowisk pracy do możliwości fizycznych starszych pracowników oraz założenia dotyczące organizacji stanowisk pracy pod kątem charakterystyki zmian zakresu ruchu, możliwości siłowych i psychomotorycznych jako funkcji wieku.

 

 

Dostosowanie stanowisk pracy do możliwości fizycznych starszych pracowników (poradnik)

Autor:  dr hab. inż. Danuta Roman-Liu, prof. nadzw. CIOP-PIB
2016 r.

Możliwości fizyczne i psychomotoryczne starszych pracowników w aspekcie dostosowania stanowisk pracy dla populacji starszych pracowników (materiały szkoleniowe)

Autor:  dr hab. inż. Danuta Roman-Liu, prof. nadzw. CIOP-PIB
2016 r.

Badanie możliwości fizycznych i psychomotorycznych starszych pracowników w aspekcie przedłużenia aktywności zawodowej

Autor:  dr hab. inż. Danuta Roman-Liu, prof. nadzw. CIOP-PIB
2016 r.Jednostka: Pracownia Biomechaniki

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016