Pracownia Biomechaniki - Projekty
Streszczenie

Kompatybilność metod oceny wewnętrznego i zewnętrznego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego

Kierownik projektu: dr Tomasz Tokarski

Streszczenie projektu:

 

Projekt IV.B.03:Kompatybilność metod oceny wewnętrznego i zewnętrznego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego

Okres realizacji:

1.01.2011 31.12.2013

Zadanie/etap 3.:

Opracowanie metody klasyfikacji typowych czynności pracy uwzglę-dniającej łączne oddziaływanie biomechanicznych czynników ryzyka według kryterium obciążenia mięśniowo-szkieletowego. Opracowanie broszury i materiałów szkoleniowych. Przeprowadzenie szkoleń. Publikacja

Główny wykonawca:

dr Tomasz Tokarski – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy, Zakład Ergonomii

 

Celem projektu było zbadanie zależności między obciążeniem zewnętrznym i wewnętrznym pracownika wywołanym łącznym oddziaływaniem biomechanicznych czynników ryzyka podczas wykonywania typowych czynności pracy i na tej podstawie opracowanie metody ich klasyfikacji ze względu na obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego.

W ramach projektu przeprowadzono ocenę łącznego obciążenia biomechanicznymi czynnikami ryzyka z zastosowaniem znormalizowanych kryteriów opartych na metodach obciążenia zawartych w serii norm PN-EN 1005 na wybranych 40 stanowiskach pracy. Badania przeprowadzono w rzeczywistych warunkach pracy z zastosowaniem elektromiografii powierzchniowej oraz systemu do rejestracji i analizy ruchu. Określono na ich podstawie zależności pomiędzy zarejestrowanymi parametrami wynikającymi z obciążenia wewnętrznego i zewnętrznego, opracowano metodę klasyfikacji typowych czynności pracy.

Metoda KLAT służy do przeprowadzenia klasyfikacji obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego podczas wykonywania typowych czynności pracy jako czynności o małym obciążeniu. W szczególnych przypadkach zalecany jest pomiar obciążenia z zastosowaniem specjalistycznych metod opartych na pomiarze aktywności elektrycznej mięśni lub zastosowanie metod rejestracji i analizy ruchu. W przypadku wskazania metody oceny lub konieczności wykonywania pomiarów muszą one być przeprowadzone przez osoby posiadające wiedzę w zakresie tych metod.

Jednocześnie, w przypadku czynności, które nie są typowe ze względu obciążenie układu mięśniowo-szkieletowego, należy zastosować metody pomiaru:

–     aktywności elektrycznej mięśni (EMG) do oceny stanowisk pracy z małym obciążeniem ogólnym, obciążeniem statycznym i/lub pracą powtarzalną przy czynnościach wykonywanych głównie kończynami górnymi

–     z zastosowaniem systemu rejestracji i analizy ruchu (systemy wideo lub systemy wykorzystujące czujniki ruchu) na stanowiskach wymagających użycia dużej siły i/lub czynności pracy wykonywanych całym ciałem w pozycji stojącej lub podczas chodzenia.

W ramach realizacji projektu opracowano broszurę zawierającą opis metody KLAT i przykłady jej zastosowania oraz przygotowano publikację naukową do czasopisma anglojęzycznego
o zasięgu międzynarodowym.

Wyniki projektu przedstawiono w 1 publikacji o zasięgu międzynarodowym. Przygotowano również materiały informacyjno-szkoleniowe, które wykorzystano na 5 szkoleniach.

 Jednostka: Pracownia Biomechaniki

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013