Pracownia Obciążeń Termicznych - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Utworzenie krajowego centrum badań nad ograniczaniem ryzyka zdrowotnego pracowników narażonych na zimno i gorąco

Kierownik projektu: dr hab. Iwona Sudoł-Szopińska

Streszczenie projektu:

Celem zadania było uruchomienie krajowego centrum zapewniającego podstawy do wdrażania postanowień dyrektywy w sprawie ujednolicenia przepisów prawnych dotyczących środków ochrony indywidualnej i standardów europejskich na podstawie badań zarówno z udziałem ludzi, jak i manekina termicznego w komorze klimatycznej.Koncepcje Centrum oparto na wyodrębnionych w strukturze Centrum grupach i blokach zadaniowych , a także przeprowadzeniu identyfikacji priorytetowych przyszlych kierunków badawczych. Strukturę Centrum podzielono na 3 grupy bloków zadaniowych: - grupa I (bloki od 1do 4) obejmuje tematykę związaną z aparaturą badawczą i metodykę pomiarów,- grupa II (bloki od 5 do 7) obejmuje rodzaje badań wykonywanych w Centrum,- grupa III (bloki od 8 do 11) obejmuje zadania związane z archiwizacją danych pomiarowych, dokumentacją fotograficzną i piśmiennictwem.Rezultatem prac nad Centrum Badań Obciążeń Termicznych jest zintegrowane laboratorium badawcze zaprojektowane do wykonywania badań, analiz, gromadzenia wyników, oceny wpływu i ryzyka oddziaływania środowiska termicznego ekstremalnego (zimno i gorąco) i umiarkowanego na organizm człowieka. Centrum jest przygotowane do: - badania i oceny środowiska termicznego występującego w środowisku pracy,- badania wpływu środowiska termicznego na człowieka, z uwzględnieniem fizjologicznej i psychofizycznej odpowiedzi organizmu na stres termiczny,- badania izolacyjności termicznej odzieży, śpiworów itp,- prowadzenia aklimatyzacji pracowników do pracy w warunkach mikroklimatu gorącego i zimnego,- wykonywania obliczeń bilansu cieplnego człowieka w warunkach obciążenia pracą fizyczną z wykorzystaniem ciągłych pomiarów metabolicznej produkcji ciepła, termometrii ciała i parametrow mikroklimatu,- wykonywania obliczeń: wymaganej izolacyjności termicznej odzieży IREQ, czasu ekspozycji DLE w środowisku zimnym, wymaganego czasu restytucji, współczynnika WCI, przewidywanego obciążenia gorącem, wskaźników PMV i PPD i dyskomfortu lokalnego PD.

Jednostka: Pracownia Obciążeń Termicznych

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007