Zakład Ergonomii - Projekty
Streszczenie

Opracowanie metod oceny poziomu przemocy w pracy oraz sposobów jej przeciwdziałania.

Kierownik projektu: mgr Magdalena Warszawska-Makuch

Streszczenie projektu:

Celem zadania było opracowanie metod oceny poziomu przemocy w pracy oraz sposobów jej przeciwdziałania w sektorze administracji publicznej. Niesprzyjające środowisko pracy, w którym pracownik doświadcza przemocy, wpływa negatywnie również na jego efektywność, co przekłada się na mniejszą wydajność całej organizacji. W Polsce nadal brakuje praktycznych narzędzi służących ocenie i przeciwdziałaniu temu problemowi w miejscu pracy.
Na potrzeby zadania opracowano metodologię badań. W jej ramach przygotowano ankietę złożoną z pytań dotyczących:
1- czynników organizacyjnych, które potencjalnie mogą zwiększać bądź ograniczać ryzyko przemocy w sektorze administracji publicznej,
2 - poziomu oraz charakteru przemocy wśród badanych pracowników,
3 - poziomu negatywnych skutków przemocy dotykających indywidualnych pracowników.
Uzyskane w empirycznych badaniach wskaźniki stały się podstawą do zaproponowania wstępnej wersji metod, które mogłyby być efektywne w przeciwdziałaniu przemocy w sektorze administracji publicznej. W efekcie opracowano poradnik prezentujący metody oceny i sposoby przeciwdziałania przemocy w sektorze administracji publicznej.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Warszawska-Makuch M., Przeciwdziałanie przemocy w administracji publicznej., CIOP-PIB, Warszawa, 2013

 

Materiały informacyjne nt. przeciwdziałania przemocy wśród pracowników administracji publicznejJednostka: Zakład Ergonomii

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013