Pracownia Psychologii Społecznej - Projekty
Streszczenie

Ocena wpływu psychospołecznych i fizycznych czynników środowiska pracy na rozwój stresu związanego z pracą strażaków

Kierownik projektu: mgr Zofia Mockałło

Streszczenie projektu:

W ramach realizacji zadania przeprowadzono badania w 33 wylosowanych jednostkach z województwa mazowieckiego, wśród 400 osób zatrudnionych w charakterze strażaków ratowników w jednostkach ratowniczo-gaśniczych PSP. Na podstawie analizy statystycznej wyników badań przeprowadzonych metodą analizy regresji wykazano, że ze stresem w pracy strażaka, rozumianego jako liczba składanych skarg na własne zdrowie psychiczne, są związane zmienne osobnicze: wiek, staż pracy, udział w zdarzeniach traumatycznych, fizyczne czynniki środowiska pracy, a także takie wymiary transakcyjnego stylu przywództwa, jak uwarunkowane nagradzanie oraz bierne zarządzanie przez krytykę. Stwierdzono także, że styl przywództwa ma wpływ na stres w zawodzie strażaka, a nagrody społeczne są jednym z istotniejszych czynników redukujących psychologiczne skutki stresu w badanej grupie zawodowej. Opracowano listę kontrolną obiektywnych wskaźników stresu oraz wytyczne i zalecenia dotyczące indywidualnych i organizacyjnych metod radzenia sobie ze stresem w pracy strażaka.Jednostka: Pracownia Psychologii Społecznej

Okres realizacji: 01.01.2008 – 30.12.2010