Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy - Projekty
Streszczenie

Uwarunkowania reintegracji zawodowej po nabyciu niepełnosprawności ruchowej

Kierownik projektu: mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak

Streszczenie projektu:

 

Celem zadania było opracowanie programu reintegracji zawodowej osób po nabyciu niepełnosprawności ruchowej.

W ramach wykonania zadania przeprowadzono badania kwestionariuszowe z udziałem 800 osób, z czego 500 osób po nabyciu niepełnosprawności ruchowej (250 osób aktywnych zawodowo, 250 osób nieaktywnych), 200 pracowników pełnosprawnych (100 bezpośrednio współpracujących z osobami po nabyciu niepełnosprawności ruchowej, 100 niemających możliwości takiej współpracy) oraz 100 pracodawców (50 zatrudniających osoby po nabyciu niepełnosprawności ruchowej, 50 niezatrudniających takich osób). Do badania wykorzystano: ankietę własną dla osób z nabytą niepełnosprawnością ruchową w wersji dla osób pracujących oraz dla osób niepracujących, ankietę własną dla pracodawców, ankietę własną dla współpracowników, Indeks Zdolności do Pracy (WAI – Work Ability Index; Tuomi i in., 1998), Skalę Akceptacji Choroby (AIS; Felton i in., 1984), Skalę Uogólnionej Własnej Skuteczności (GSES; Schwarzer, Jerusalem, 1993), Test Orientacji Życiowej (LOT-R; Scheier i in., 1992).

Po analizie regresji logistycznej wyników badań kwestionariuszowych wykazano, że dobra ocena obecnej zdolności do pracy jest czynnikiem prawie dwukrotnie zwiększającym szansę na powrót na rynek pracy po nabyciu niepełnosprawności ruchowej (Exp(B) = 1,678). Z kolei znaczny stopień niepełnosprawności (Exp(B) = 0,230), zła ocena własnej sytuacji finansowej (Exp(B) = 0,578) oraz przeświadczenie, że przełożony nie odgrywa żadnej roli w procesie powrotu do pracy (Ecp(B) = 0,508) szanse te zmniejszają.

W ramach realizacji zadania przeprowadzono również 20 wywiadów bezpośrednich z pracodawcami (ich celem była identyfikacja dobrych praktyk w zakresie reintegracji zawodowej osób po nabyciu niepełnosprawności ruchowej), 17 wywiadów z osobami pracującymi (średnia wieku 44,5 lat) oraz 14 wywiadów z osobami niepracującymi po nabyciu niepełnosprawności ruchowej (średnia wieku 40,8 lat). Celem wywiadów wśród osób po nabyciu niepełnosprawności było określenie działań umożliwiających im powrót na rynek pracy. Osoby te wskazały, że najważniejszymi działaniami umożliwiającymi taki powrót jest dostosowanie stanowiska pracy do potrzeb, zapewnienie możliwości podnoszenia kwalifikacji oraz skrócenie wymiaru czasu pracy.

Na podstawie wyników badań kwestionariuszowych oraz wywiadów pogłębionych opracowano: program reintegracji zawodowej osób po nabyciu niepełnosprawności ruchowej ze szczególnym uwzględnieniem działań skierowanych do otoczenia zawodowego (pracodawców i współpracowników), przykłady dobrych praktyk w zakresie reintegracji zawodowej osób z nabytą niepełnosprawnością ruchową w formie broszury informacyjnej oraz materiały informacyjne dotyczące reintegracji zawodowej osób po nabyciu niepełnosprawności ruchowej do udostępnienia w serwisie tematycznym CIOP-PIB.

 

Zadanie  2.Z.27. Czynniki istotnie warunkujące reintegrację zawodową (analiza regresji logistycznej, wartość poniżej 1 oznacza spadek szans na reintegrację zawodową pod wpływem danego czynnika, wartość powyżej 1 oznacza wzrost szans na reintegrację zawodową pod wpływem danego czynnika)

 

Weryfikacja opracowanych materiałów odbyła się podczas 2 seminariów.

Wyniki zadania przedstawiono w 1 artykule w czasopiśmie o zasięgu krajowym oraz opracowano 2 anglojęzyczne artykuły, złożone do redakcji wybranych czasopism. Wyniki badań upowszechniono na 7 konferencjach.

 

 

Program reintegracji zawodowej osób po nabyciu niepełnosprawności ruchowej
Autor: mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak, CIOP-PIB
2016 r.
Co pomaga w powrocie na rynek pracy po nabyciu niepełnosprawności?  (materiały informacyjne)
Autor: mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak, CIOP-PIB
2016 r.

 Jednostka: Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2016