Zakład Ergonomii - Projekty
Streszczenie

Aktualizacja Międzynarodowych Kart Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych i oceny ryzyka dla potrzeb ukierunkowania doboru do zawodu i profilaktyki zagrożeń.

Kierownik projektu: dr Elżbieta Łastowiecka-Moras

Streszczenie projektu:

Celem zadania było:
- opracowanie Kart Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych zawierających kompleksowe dane na temat zagrożeń występujących w wybranych zawodach i służących ograniczeniu liczby wypadków i chorób zawodowych w populacji ludzi czynnych zawodowo,
- udostępnienie Kart Charakterystyki Zagrożeń Zawodowych w serwisie internetowym www.ciop.pl.
W ramach realizacji zadania już istniejące Karty (50) zostały poddane wieloaspektowej weryfikacji pod względem aktualnego stanu wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Przygotowane zostały również Karty dla 31 kolejnych zawodów. Nowe oraz zweryfikowane Karty zostały zamieszczone w serwisie internetowym CIOP-PIB (łącznie 81 kart).

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Łastowiecka-Moras E., Bugajska J., Karty charakterystyki zagrożeń zawodowych jako użyteczne narzędzie pracy dla służby bhp., Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka, 1: 28-30., 2013

 Jednostka: Zakład Ergonomii

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013