Zakład Ergonomii - Projekty
Streszczenie

Badanie reakcji układu krążenia na ciągłą i przerywaną ekspozycję na środowisko zimne.

Kierownik projektu: dr Elżbieta Łastowiecka-Moras

Streszczenie projektu:

Celem zadania było określenie reakcji układu krążenia na ciągłą i przerywaną ekspozycję na środowisko zimne oraz opracowanie zaleceń profilaktycznych w tym zakresie. Przeprowadzono badania, w których wzięło udział 30 zdrowych mężczyzn, w wieku 20-27 lat. Osoby badane zostały poddane działaniu niskiej temperatury otoczenia w komorze mikroklimatycznej w dwóch wariantach: ekspozycja ciągła i ekspozycja przerywana.
W zakres badań układu krążenia wchodziły:
- ocena zmian w centralnym układzie krążenia, z zastosowaniem pomiarów EKG i ciśnienia tętniczego krwi metodą Holtera,
- ocena zmian w obwodowym układzie krążenia, z zastosowaniem metody pletyzmografii impedancyjnej i USG metodą Dopplera.
Na podstawie analizy wyników badań można stwierdzić, że w wariancie ciągłej ekspozycji na niską temperaturę otoczenia zaobserwowano bardziej nasilone zmiany w zakresie parametrów opisujących krążenie centralne, w porównaniu z naprzemienną ekspozycją na zimno i temperaturę pokojową w wariancie ekspozycji przerywanej. Z kolei wyniki wszystkich badanych parametrów opisujących krążenie obwodowe znajdowały się w przedziale referencyjnym.

Opis bibliograficzny publikacji, które powstały jako wynik pracy badawczej:

  1. Łastawiecka-Moras E., Zagrożenia zdrowotne związane z pracą w środowisku zimnym ze szczególnym uwzględnieniem wpływu niskiej temperatury otoczenia na układ krążenia., CIOP-PIB, Warszawa., 2013
  2. Łastawiecka -Moras E., Marszałek A., Zagrożenia dla zdroaia wynikające z pracy w środowisku zimnym (cz. 1)., Przyjaciel przy Pracy, 11: 28-29., 2012
  3. Łastawiecka-Moras E., Marszałek A., Zagrożenia dla zdrowia wynikające z pracy w środowisku zimnym (cz. 2)., Przyjaciel przy Pracy, 12: 11-12., 2012

 Jednostka: Zakład Ergonomii

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013