Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy - Projekty
Streszczenie

Aktywność zawodowa kobiet z niepełnosprawnością

Kierownik projektu: mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak

Wykonawcy: mgr Karolina Pawłowska-Cyprysiak, prof. dr hab. Maria Konarska

Streszczenie projektu:

Rynek pracy jest podzielony horyzontalnie (podział ze względu na różne obszary działalności) oraz wertykalnie (pomiędzy „szczeblami drabiny” administracyjnej). Z jednej strony kobiety zatrudniane są w sektorze publicznym oraz usługowym natomiast mężczyźni chętniej zatrudniani są przy pracach technicznych, bądź jako operatorzy maszyn, konstruktorzy czy też w transporcie. Z drugiej strony mężczyźni częściej zatrudniani są na wyższych oraz kierowniczych stanowiskach. Kobiety chętniej zatrudniane są w zawodach widzianych jako praca z ludźmi podczas gdy mężczyźni widziani są raczej w zawodach powiązanych z pracą fizyczną postrzeganą jako ciężka. Kobiety częściej niż mężczyźni wybierają możliwość pracy w niepełnym wymiarze czasu pracy. (European Agency for Safety and Health AT Work, 2003).

Osoby z dysfunkcją organizmu aktywne zawodowo odczuwają przynależność do danej grupy społecznej (zespołu pracowników), czują się przydatne, mają możliwość nabywania nowych umiejętności czy też rozwijania umiejętności już posiadanych. Praca zawodowa staje się celem życiowym oraz nadaje sens egzystencji. Jak pokazują badania (Pawłowska, 2010) istnieją różne motywy podejmowania zatrudnienia przez osoby niepełnosprawne.

Osoby niepełnosprawne mają utrudniony dostęp do zatrudnienia, skutkiem tego jest obniżenie ich aktywności zawodowej.

Opis

Aktywność zawodowa kobiet z niepełnosprawnością

Autor: Karolina Pawłowska-Cyprysiak, Maria Konarska

2013 r.Jednostka: Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy

Okres realizacji: 01.01.2011 – 31.12.2013