Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Wpływ rodzaju pracy zawodowej i aktywności pozazawodowej na występowanie subiektywnych i obiektywnych objawów wybranych zespołów przeciążeniowych kończyn górnych

Kierownik projektu: dr Joanna Bugajska

Streszczenie projektu:

Celem zadania było określenie różnic w częstości występowania dolegliwości typowych dla zespołów przeciążeniowych kończyn górnych wśród pracowników wykonujących ręczne prace powtarzalne, w zależności od narażenia na wybrane czynniki ryzyka dla tych zespołów (wiek, staż pracy, styl życia oraz pozycja ciała i charakterystyka wywieranych sił podczas pracy). Oceniano także przydatność metod opartych na subiektywnych odczuciach pracownika stosowanych we wczesnej diagnostyce zespołów przeciążeniowych.Przeprowadzono analizę badań ankietowych dotyczących częstości występowania zespołu cieśni nadgarstka na bazie 1603 ankiet (z 2500 wysłanych) poprawnie wypełnionych przez osoby zatrudnione na 23 stanowiskach pracy, z branży spożywczej, farmaceutycznej, kosmetycznej, włókienniczej, elektronicznej oraz metalowej. Większość badanych stanowiły kobiety. Wykazano, że dolegliwości bólowe w układzie ruchu stanowią duży problem wśród pracowników przebadanej populacji w Polsce.Badania kliniczne przeprowadzono u 96 kobiet, w wieku od 25 do 60 lat. Większość kobiet wykonywało pracę powtarzlną, a inne biurową. Wykazano, że najczęściej występującymi dolegliwościami subiektywnymi wśród badanych było drętwienie palców, ból nadgarstków oraz nocne występowanie bólów rąk i palców. Natomiast rozpoznanie zkn stwierdzono u 25% badanych osób. Wskazane jest przeprowadzenie u tych osób badania progu czucia wibracji, które ma mniejszą czułość, w porównaniu z testami opartymi na objawach subiektywnych,ale cechuke się dużą swoistością. Pozwoli to na wczesne identyfikowanie osób zagrożonych występowaniem zkn.

Jednostka: Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007