Pracownia Metod Chromatograficznych - Projekty
Streszczenie

Opracowanie procedur analitycznych oznaczania 15 szkodliwych substancji chemicznych w powietrzu środowiska pracy ujętych w polskim wykazie NDS

Kierownik projektu: mgr inż. Anna Jeżewska

Streszczenie projektu:

W wyniku realizacji zadania opracowano metody oznaczania następujacych substancji chemicznych: adypinianu bis(2-etyloheksylu); chlorku allilu; 1,3-etylenotiomocznika; n-heksanalu; 2-metylonaftalenu; chlorku chloroacetylu; 2-cyjanoakrylanu metylu; trimetoksyfosfanu; 3-amino-1,2,4-triazolu; cyjanamidu; disulfidu allilowo-propylowego; hydrazyny; 4-metylopent-3-en-2-onu; morfoliny; 2-toliloaminy.Metody oznaczania ww. substancji zapewniają ilościowe ich wyodrębnienie z powietrza oraz pomiar ich stężeń na poziomie 0,1 NDS. Metody są zwalidowane i mogą być wykorzystane do oceny narażenia zawodowego.

Jednostka: Pracownia Metod Chromatograficznych

Okres realizacji: 01.01.2005 – 31.12.2007