Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Drgań Mechanicznych - Projekty
Streszczenie

Model oceny łącznego oddziaływania drgań mechanicznych ogólnych i miejscowych w środowisku pracy.

Kierownik projektu: dr inż. Piotr Kowalski

Streszczenie projektu:

Głównym celem projektu było opracowanie modelu kompleksowej oceny narażenia pracowników na drgania mechaniczne działające jednoczesnie w sposób ogólny i przez kończyny górne.W ramach realizacji projektu opracowano metodykę badań drgań działających w sposób ogólny i przez kończyny górne, występujących jednocześnie w środowisku pracy. Oparto ją na jednoczesnej rejestracji przebiegów czasowych sygnałów przyspieszeń drgań miejscowych i ogólnych. Opracowano także metodykę badań reakcji organizmu pracownika na łączne działanie drgań ogólnych i przenoszonych przez kończyny górne. Przygotowano badania terenowe na wytypowanych rzeczywistych stanowiskach pracy, oparte na rejestracji sygnałów drgań działających przez kończyny górne i w sposób ogólny oraz badania laboratoryjne na specjalnych stanowiskach badawczych, polegające na określaniu reakcji badanego na oddziaływanie różnych kombinacji drgań. W odniesieniu do wartości dopuszczalnych NDN i wymagań normy PN-EN ISO 13090 ustalono rodzaj symulacyjnych, drganiowych sygnałów pobudzających oraz wartość i czas trwania ekspozycji. Przedstawiono kryteria doboru osób do badań, a także charakterystykę badań palestezjometrycznych, które po konsultacjach przyjęto jako badania podstawowe. Wykonano laboratoryjne stanowisko do badań drgań działających w sposób ogólny, umożliwiające symulowanie zadanych ekspozycji na drganiaosób w pozycji siedzącej. Zbudowano także stanowisko do badań ekspozycji na drgania przenoszone przez ręce.Wyniki badań potwierdziły, że zastosowanie do oceny narażenia na drgania miejscowe i ogólne działające jednocześnie proponowanej metody, opartej na zasadzie sumowania energii ( w proponowanym modelu - dawek proporcjonalnych do energii) jest na stanowiskach pracy, na których oba rodzaje drgań występują jednoczesnie, w pelni uzasadnione.Jednostka: Pracownia Drgań Mechanicznych

Okres realizacji: 01.01.2008 – 31.12.2010