Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Zwalczania Hałasu - Projekty
Streszczenie

Ocena funkcjonalności ochronników słuchu z regulowanym tłumieniem stosowanych w obecności hałasu impulsowego wytwarzanego przez różne źródła

Kierownik projektu: dr inż. Rafal Młyński

Streszczenie projektu:

Celem projektu była ocena funkcjonalności ochronników słuchu wyposażonych w elektroniczny układ regulowanego tłumienia, stosowanych w obecności hałasu impulsowego, w celu ustalenia warunków użytkowania tych ochronników, które można uznać za najbardziej odpowiednie, przy uwzględnieniu zarówno konieczności zapewnienia ochrony słuchu, jak i percepcji istotnych (ze względów bezpieczeństwa) dźwięków – sygnałów ostrzegawczych pojazdów oraz komend słownych.

Istotnym elementem oceny funkcjonalności ochronników słuchu z regulowanym tłumieniem była ocena skuteczności ograniczania hałasu impulsowego przez takie ochronniki. W przypadku hałasu wytwarzanego na strzelnicy krytej, jedynie połowa modeli ochronników słuchu zapewniła dostateczną ochronę słuchu. W obecności hałasu wytwarzanego w przemyśle stosowanie ochronników słuchu z regulowanym tłumieniem, w określonych sytuacjach, może wiązać się z ekspozycją pracownika na hałas o równoważnym poziomie dźwięku A przekraczającym wartość kryterialną odpowiadającą progowi działania, tj. 80 dB.

Dalsza ocena funkcjonalności ochronników słuchu wymagała opracowania metody oceny percepcji sygnałów ostrzegawczych pojazdów przez osoby stosujące ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem, z uwzględnieniem impulsowego charakteru hałasu wytwarzanego w przemyśle. Poprawne rozpoznawanie kierunków docierania sygnału ostrzegającego o jeździe wstecz pojazdu możliwe jest w znacznie większej liczbie przypadków wtedy, gdy użytkowane są wkładki, a nie nauszniki przeciwhałasowe z regulowanym tłumieniem. Tryb użytkowania wkładek przeciwhałasowych nie ma istotnego znaczenia, podczas gdy w przypadku nauszników włączenie trybu regulowanego tłumienia może być zarówno pomijalne, jak też skutkować znaczącym pogorszeniem możliwości rozpoznawania kierunku docierania dźwiękowego sygnału bezpieczeństwa (o około 15 punktów procentowych).

Ocenę funkcjonalności ochronników słuchu z regulowanym tłumieniem uzupełniono o ocenę percepcji komend słownych przez osoby stosujące takie ochronniki słuchu w obecności hałasu impulsowego, na który są narażone. Opracowano metodę oceny, a następnie przeprowadzono z jej użyciem ocenę percepcji komend słownych z udziałem 50 osób. Wykazano, że korzystanie z ochronników słuchu z regulowanym tłumieniem nie wiąże się z istotnym pogorszeniem możliwości percepcji dźwięków mowy w obecności hałasu impulsowego. Ponadto, gdy wzrastają wymagania w zakresie zrozumiałości mowy, wybór określonego ochronnika słuchu z regulowanym tłumieniem może być korzystny i prowadzić do wzrostu tej zrozumiałości, względem trybu pasywnego lub innych modeli ochronników, o około 10 punktów procentowych.

Projekt  III.N.01. Układ pomiarowy wykorzystywany podczas badań percepcji komend słownych przez osoby stosujące ochronniki słuchu z regulowanym tłumieniem w obecności hałasu impulsowego:

1 – nauszniki przeciwhałasowe z regulowanym tłumieniem, 2 – osoba biorąca udział w badaniu,
3 – zestaw głośnikowy wykorzystywany do odtwarzania hałasu impulsowego, 4 – zestaw głośnikowy wykorzystywany do odtwarzania dźwięków mowy

Wyniki projektu przedstawiono w 2 publikacjach w czasopiśmie o zasięgu międzynarodowym i 3 publikacjach w czasopismach o zasięgu krajowym, zaprezentowano na 1 konferencji międzynarodowej i 3 konferencjach krajowych, przedstawiono na 1 szkoleniu pilotażowym oraz w materiałach szkoleniowych i informacyjnych.

 

 

 

Użytkowanie ochronników słuchu z regulowanym tłumieniem w warunkach występowania hałasu impulsowego. Materiały informacyjne

Autorzy: dr inż. Rafał Młyński, dr inż. Emil Kozłowski – Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy

2019 r.Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2017 – 31.12.2019