Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Zwalczania Hałasu - Projekty
Streszczenie

Badania wpływu hałasu wysokoczęstotliwościowego na sprawność psychofizyczną człowieka

Kierownik projektu: dr inż. Bożena Smagowska

Streszczenie projektu:

Celem zadania badawczego było określenie wpływu hałasu wysokoczęstotliwościowego
(w zakresie częstotliwości 10–20 kHz) na sprawność psychofizyczną człowieka realizującego prace precyzyjne i wymagające koncentracji uwagi. W ramach zadania zrealizowano następujące prace:

-       opracowano metodykę badań umożliwiającą określenie wpływu hałasu wysokoczęstotliwościowego na sprawność psychofizyczną człowieka

-       opracowano (zestawiono) stanowiska badawcze umożliwiające przeprowadzenie badań audiometrycznych oraz wykonywanie testów psychologicznych podczas ekspozycji na hałas wysokoczęstotliwościowy o określonej dawce energetycznej

-       ustalono kryteria kwalifikacji osób do grupy testowej (pod względem jednorodności)

-       przeprowadzono kwalifikację osób do grupy badawczej

-       przeprowadzono badania pilotażowe (10 osób) w zakresie czasowego przesunięcia progu słyszenia (TTS) i wskaźników testów ALS i DAUF (rozwiązanych zadań oraz popełnianych błędów) dla dwóch ekspozycji na hałas o poziomach ciśnienia akustycznego: Llin = 81 dB i Llin = 84 dB w zakresie częstotliwości (10–20 kHz)

-       przeprowadzono badania wstępne i zasadnicze w celu określenia wpływu hałasu wysokoczęstotliwościowego na sprawność psychofizyczną człowieka na grupie 20 mężczyzn.

-       przeprowadzono analizę statystyczną wyników badań dla tej samej grupy osób. Do obliczeń uzyskanych wyników badań wykorzystano następujące metody statystyczne:

  • testy normalności rozkładów: SHAPIRO-WILKA
  • test znaków rangowych WILCOXONA: do porównania par zmiennych przedeksperymentem i po eksperymencie oraz do porównania różnic par zmiennych (przed eksperymentem i po eksperymencie) między eksperymentami.

Na podstawie uzyskanych wyników badań wskaźników testów psychologicznych można stwierdzić, że:

-         w teście wydajności pracy: osoby badane popełniały więcej błędów podczas ekspozycji na hałas w porównaniu do ilości błędów uzyskanych w warunkach niewystępowania hałasu

-         w teście ciągłości uwagi:

  • liczba reakcji prawidłowych badanych osób była mniejsza podczas ekspozycji na hałas w porównaniu do wyniku tego wskaźnika otrzymanego podczas badań  w warunkach niewystępowania hałasu
  • czas poprawnych reakcji uczestników badań był dłuższy w warunkach ekspozycji na hałas w porównaniu do czasu poprawnych reakcji podczas warunków niewystępowania hałasu
  • suma właściwie skreślonych znaków i suma znaków przeoczonych były większe po ekspozycji na hałas w porównaniu do wskaźników uzyskanych w warunkach niewystępowania hałasu

-       w teście refleksu: średni czas reakcji złożonej nie różnił się po ekspozycji na hałas
i w warunkach niewystępowania hałasu.

         Na podstawie wyników samooceny uczestników badań dotyczącej obciążenia psychicznego (skala Grandjeana) stwierdzono, że po zakończeniu każdego eksperymentu (zarówno ”bez” jak i „podczas” ekspozycji na hałas wysokoczęstotliwościowy) osoby badane oceniały swoje samopoczucie psychiczne gorzej niż przed przystąpieniem do badań. W zakresie subiektywnych badań (ankietowych) po zastosowaniu ekspozycji na hałas wysokoczęstotliwościowy osoby stwierdzały, że podczas badań słyszały piski, czuły dyskomfort i ucisk w uszach. Ponadto podczas ekspozycji na hałas badani skarżyli się na ucisk w głowie i zgłaszali takie dolegliwości, jak: senność, zmęczenie i problemy z koncentracją. Poziom hałasu (Llin = 84 dB) podczas eksperymentu był postrzegany jako wysoki przez 50% badanych osób i jako „uciążliwy” przez 70%. Wyniki badań potwierdziły przyjętą hipotezę o uciążliwości wysokoczęstotliwościowych składowych hałasu w środowisku pracy.

 

Zadanie badawcze II-27. Dolegliwości uczestników badań (w grupie 20 osób) podczas ekspozycji na hałas

 

Wyniki zadania zostały przedstawione w publikacji do czasopisma o zasięgu międzynarodowym oraz zaprezentowane w formie referatu na międzynarodowej konferencji. Będą one także wykorzystane do przygotowania rozprawy doktorskiej głównego wykonawcy zadania.

 

 Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 01.07.2014 – 01.06.2015