Pracownia Zwalczania Hałasu - Projekty
Wykaz Projektów
Streszczenie

Badanie skuteczności ochrony słuchu przy jednoczesnym stosowaniu ochronników słuchu i innych środków ochrony indywidualnej

Kierownik projektu: dr inż. Emil Kozłowski

Streszczenie projektu:

 

Celem zadania było przeprowadzenie badań skuteczności tłumienia ochronników słuchu przy jednoczesnym ich stosowaniu z innymi środkami ochrony indywidualnej. Badania te przeprowadzono wykorzystując metody pomiaru tłumienia dźwięku REAT i MIRE w zakresie częstotliwości 63–8000 Hz w pasmach 1/3 oktawowych.

W 1. etapie pracy przeprowadzono badania skuteczności tłumienia dźwięku nauszników przeciwhałasowych przy jednoczesnym ich stosowaniu z 5 rodzajami okularów ochronnych, 3 rodzajami gogli ochronnych i 3 okularami korekcyjnymi. Na podstawie tych badań stwierdzono, że największy wpływ na tłumienie miało stosowanie okularów wyposażonych w szerokie zauszniki. Szerokie zauszniki okularów powodują powstanie nieszczelności na styku poduszek uszczelniających i twarzy użytkownika nauszników. W związku z tym przy stosowaniu takich okularów obserwuje się zmiany tłumienia nauszników w zakresie niskich częstotliwości, sięgające średnio 12 dB oraz 11 dB w zakresie wysokich częstotliwości. Natomiast najmniejszy wpływ na tłumienie dźwięku nauszników miało stosowanie okularów o wąskich zausznikach i gogli. Średnie zmiany tłumienia dźwięku nauszników wywołane jednoczesnym ich stosowaniem z tymi okularami bądź goglami wynoszą średnio około 2–4 dB w zakresie niskich i średnich częstotliwości oraz 0,5–3 dB w zakresie wysokich częstotliwości.

W 2. etapie pracy kontynuowano badania skuteczności tłumienia ochronników słuchu przy jednoczesnym ich stosowaniu z środkami ochrony indywidualnej. Badania obejmowały wyznaczenie skuteczności tłumienia dźwięku nauszników podczas jednoczesnego ich używania z 3 rodzajami półmasek filtrujących, 3 rodzajami półmasek przeznaczonych do skompletowania z elementami oczyszczającymi, 3 rodzajami masek pełnych, 3 osłonami twarzy i jednym przemysłowym hełmem ochronnym. Dodatkowo przeprowadzono pomiary tłumienia hałasu impulsowego nauszników stosowanych jednocześnie z 2 rodzajami okularów ochronnych i jednymi okularami korekcyjnymi.

Badania nad wpływem jednoczesnego stosowania sprzętu ochrony układu oddechowego i nauszników przeciwhałasowych na tłumienie nauszników wykazały, że największy wpływ na to tłumienie miało stosowanie masek pełnych. Obserwowano obniżenie tłumienia nauszników w całym zakresie częstotliwości, sięgające 13–15 dB. Najmniejszy wpływ na tłumienie dźwięku nauszników miało natomiast stosowanie półmasek filtrujących (zmiany tłumienia nie przekraczają 2,5 dB).

 

Zadanie 3.Z.04. Obniżenie tłumienia nauszników przeciwhałasowych pod wpływem używania sprzętu ochrony układu oddechowego

 

Zmiany tłumienia dźwięku nauszników przeciwhałasowych stosowanych jednocześnie z osłonami twarzy nie są duże (maksymalnie 5 dB), ponieważ osłony twarzy, pomimo ich rozbudowanych części nagłownych, są tak skonstruowane, że w małym stopniu ingerują w przyleganie czasz do twarzy użytkownika.

Zmiany tłumienia nauszników przeciwhałasowych stosowanych jednocześnie z hełmem ochronnym wskazują na niewielki wpływ hełmu (zmiana tłumienia wynosząca maksymalnie 4 dB) w przypadku nauszników wyposażonych w sprężyny dociskowe umożliwiające ich przekręcenie i umieszczenie czasz nauszników w pozycji pionowej. Większe zmiany tłumienia (maksymalnie 7 dB) występują dla nauszników, których czasze są połączone ze sprężyną w taki sposób, że nie można ich obracać.

Podobnie jak w przypadku hałasu ustalonego, jednoczesne stosowanie nauszników i okularów powodowało obniżenie tłumienia nauszników w obecności hałasu impulsowego. Tłumienie impulsów przez nauszniki może być mniejsze nawet o 16 dB, gdy założone są okulary z szerokimi zausznikami.

Na podstawie przeprowadzonych badań opracowano i udostępniono w serwisie internetowym bazę danych zawierającą wartości tłumienia hałasu ochronników słuchu stosowanych z innymi środkami ochrony indywidualnych oraz opracowano materiały informacyjne dotyczące użytkowania ochronników słuchu stosowanych jednocześnie z innymi środków ochrony indywidualnej.

Wyniki zadania przedstawiono w 2 publikacjach w czasopiśmie o zasięgu krajowym, 1 publikacji do czasopisma o zasięgu międzynarodowym, 2 poradnikach i materiałach z konferencji międzynarodowej oraz zaprezentowano na 2 konferencjach międzynarodowych.

 

 

.zip

Baza danych tłumienia nauszników przeciwhałasowych stosowanych jednocześnie z innymi środkami ochrony indywidualnej

W celu uruchomienia bazy należy rozpakować pobrany plik zip.

dr inż. Emil Kozłowski CIOP-PIB
2015 r.Jednostka: Pracownia Zwalczania Hałasu

Okres realizacji: 01.01.2014 – 31.12.2015