Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Kurs w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy

31 grudnia 2019 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 grudnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. poz. 2408), wydane na podstawie art. 13 ust. 8 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz.U. z 2019 r. poz. 993 i 1590).

 

Rozporządzenie zmienia rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 marca 2007 r. w sprawie kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy (Dz.U. poz. 408 oraz z 2019 r. poz. 2091) m.in. w zakresie:

 1. zmiany wymagań wobec osoby prowadzącej zajęcia teoretyczne i praktyczne kursu w zakresie kwalifikowanej pierwszej pomocy - zgodnie ze zmienionym § 3 ust. 1 rozporządzenia zajęcia teoretyczne i praktyczne kursu prowadzi lekarz systemu, pielęgniarka systemu albo ratownik medyczny posiadający aktualną wiedzę i umiejętności z zakresu objętego ramowym programem kursu oraz co najmniej trzyletnie doświadczenie zawodowe w udzielaniu świadczeń opieki zdrowotnej w jednostkach systemu, o których mowa w art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym;
 2. składu komisji, przed którą składany jest egzamin - zgodnie ze zmienionym § 8 ust. 1 rozporządzenia egzamin jest przeprowadzany przez komisję składającą się z trzech osób:
  a)  konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie medycyny ratunkowej, właściwego ze względu na siedzibę podmiotu prowadzącego kurs lub wskazanego przez niego lekarza systemu, ratownika medycznego lub pielęgniarki systemu, którzy posiadają co najmniej 5-letnie doświadczenie w udzielaniu świadczeń zdrowotnych w jednostkach systemu Państwowe Ratownictwo Medyczne - jako przewodniczącego,
  b)  lekarza, pielęgniarki systemu, ratownika medycznego lub ratownika,
  c)  osoby, o której mowa w § 3 ust. 1 rozporządzenia;
 3. wprowadzenia obowiązku sporządzania protokołu z egzaminu;
 4. wydawania zaświadczenia osobie, która złożyła egzamin z wynikiem pozytywnym, a także ważności tego zaświadczenia oraz jego wzoru;
 5. obowiązków spoczywających na podmiocie organizującym kurs;
 6. przechowywania, przez podmiot prowadzący kurs, protokołu z egzaminu oraz dokumentacji, o której mowa w załączniku nr 1 w części I „Założenia organizacyjno-programowe" w tytule „Warunki realizacji kursu" w ust. 6.

 

Oprac.  Anna Gałązka-Sobocka
specjalista ds. legislacji
BP1/2020

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Przywróć