Pracownia Drgań Mechanicznych
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Profil działalności pracowni:

Pracownia Drgań Mechanicznych istnieje od 1956 roku i jest częścią Zakładu Zagrożeń Wibroakustycznych należących do Centralnego Instytutu Ochrony Pracy. Pracownia Drgań Mechanicznych NA2 zajmuje się rozpoznawaniem, analizą i oceną zagrożeń  związanych z drganiami mechanicznymi (wibracjami) w środowisku pracy. Podejmowane prace obejmują opracowywanie nowych metod pomiaru i oceny drgań mechanicznych, a także badanie wpływu drgań na organizm człowieka. Działalność Pracowni skupiona jest także na tworzeniu nowych rozwiązań technicznych służących redukcji drgań oraz testowaniu i ocenie dostępnych środków ochrony przed drganiami (m.in.  materiałów antywibracyjnych i rękawic). Pracownia Drgań Mechanicznych przeprowadza także pomiary i analizy drgań w budynkach pod kątem komfortu i narażenia zdrowia przebywających w nich osób. Działalność pracowni obejmuje również testy wibracyjne maszyn, urządzeń, elementów elektrotechnicznych i elektronicznych, które w ramach akredytacji mogą być poddawane badaniom odporności na drgania lub udary. W ramach działalności Centrum Edukacji CIOP dla specjalistów BHP, pracodawców i pracowników prowadzone są kursy, szkolenia, studia podyplomowe, konsultacje w zakresie badań i oceny drgań w środowisku pracy oraz metod ich ograniczania.

Pracownia realizuje swoje zadania przed wszystkim w ramach projektów badawczych oraz działalności statutowej. Współpracuje także z przedsiębiorstwami w zakresie monitorowania warunków pracy, rozwiązań ograniczających ryzyko zawodowe.

 

Główne kierunki działalności Pracowni:

 

 • badanie i ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na drgania mechaniczne
 • badanie wpływu drgań na organizm człowieka,
 • prace nad nowymi metodami pomiaru i oceny drgań mechanicznych (wibracji),
 • testowanie i ocena właściwości tłumiących oraz wibroizolacyjnych materiałów chroniących przed drganiami (antywibracyjnych)
 • testowanie i ocena właściwości rękawic antywibracyjnych oraz ich dobór do konkretnych modeli narzędzi (w tym narzędzi wibracyjnych).
 • opracowywanie nowych rozwiązań technicznych ograniczających drgania,
 • pomiary, analiza i ocena narażenia na drgania ludzi  w budynkach
 • testy wibracyjne i udarowe maszyn, urządzeń, elementów elektrotechnicznych
  i elektronicznych itp.

 

Kierownik Pracowni
dr inż. Piotr Kowalski
tel. 623 32 53, fax: 623 46 54
e-mail: pikow@ciop.pl

Publikacje
 
Maksymalizuj
Przywróć
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Drgań Mechanicznych - Oferta


Akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji, Laboratorium Pracowni Drgań Mechanicznych, działające w ramach systemu zapewnienia jakości, wyposażone jest w nowoczesną specjalistyczną aparaturę pomiarowo- badawczą. Wykwalifikowany, doświadczony personel zapewnia wysoki poziom wykonywanych badań.

 • Badania i ocena narażenia człowieka na drgania mechaniczne:
  • na stanowiskach pracy - drgania o działaniu miejscowym (przez kończyny górne) i ogólnym
   w budynkach
 • Badania i ocena środków ochrony indywidualnej:
  • rękawic przeznaczonych do ochrony przed drganiami, także dla potrzeb ich certyfikacji na znak bezpieczeństwa
   materiałów przeznaczonych do konstrukcji środków ochron indywidualnych
 • Pomiary drgań mechanicznych:
  • maszyn i urządzeń dla potrzeb certyfikacji na znak bezpieczeństwa
   podłoża dla potrzeb urządzeń wrażliwych na drgania
   - wymagania montażowo - eksploatacyjne
   - identyfikacja drganiowych źródeł zakłóceń
 • Badania odporności na wibracje i wielokrotne udary mechaniczne:
  (Badania wykonywane są zgodnie z normami polskimi, europejskimi i międzynarodowymi lub indywidualnymi wymaganiami klienta)
  • elementów maszyn i urządzeń
   układów i podzespołów elektronicznych
   urządzeń ochronnych do maszyn i zautomatyzowanych systemów produkcyjnych
   układów sterowania maszyn i urządzeń
 • Badania elementów wibroizolacyjnych:
  • wibroizolatorów do posadawiania maszyn, wentylatorów, zespołów napędowych,
   wykładzin tłumiących i innych materiałów stosowanych do wibroizolacji,
   amortyzatorów i sprężyn itp.
 • Szkolenia w zakresie:
  • pomiarów drgań mechanicznych na stanowiskach pracy
   oceny ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na drgania
   pomiarów hałasu ultradźwiękowego na stanowiskach pracy
   oceny ryzyka zawodowego związanego z ekspozycją na hałas ultradźwiękowy
   stosowania i doboru rękawic chroniących przed drganiami

Kontakt:

dr inż. Piotr Kowalski - Kierownik Pracowni Drgań Mechanicznych
ul. Czerniakowska 16, 00-701 Warszawa
tel. + 48 22 623 32 53, fax: + 48 22 623 46 54
e-mail: pikow@ciop.pl

 
Pracownicy Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Drgań Mechanicznych
   Kierownik telefon e-mail
   dr inż. Piotr Kowalski 22 623-32-53 pikow[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   mgr inż. Jacek Zając - jazaj[at]ciop.pl
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Analiza narażenia na drgania ogólne na stanowiskach pracy związanych z przeróbką surowców mineralnych oraz zalecenia do profilaktyki
Kierownik projektu - mgr inż. Jacek Zając
Wykonawcy -
zobacz więcej
Wielopunktowa identyfikacja narażenia pracownika na drgania działające w sposób ogólny i przez kończyny górne na podstawie analizy ruchu oscylacyjnego elementów maszyn/narzędzi
Kierownik projektu - dr inż. Piotr Kowalski
Wykonawcy -
zobacz więcej
Wykorzystanie zaawansowanych technologicznie materiałów i ustrojów do ochrony przed drganiami mechanicznymi na stanowiskach pracy
Kierownik projektu - mgr inż. Jacek Zając
Wykonawcy -
zobacz więcej
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Działalność badawczo-naukowa

 

Oznaczenie

Tytuł

Rok

III.N.02

Wielopunktowa identyfikacja narażenia pracownika na drgania działające w sposób ogólny i przez kończyny górne na podstawie analizy ruchu oscylacyjnego elementów maszyn/narzędzi.

2017-2019

2.G.03

Analiza narażenia na drgania ogólne na stanowiskach pracy związanych z przeróbką surowców mineralnych oraz zalecenia do profilaktyki

2017-2019

II-36/TSB

Stanowisko do badań środków ochrony przed drganiami działającymi przez kończyny górne spełniające nowe wymagania europejskie

2016-2018

3.Z.02

Program Wieloletni

 

Wykorzystanie zaawansowanych technologicznie materiałów i ustrojów do ochrony przed drganiami mechanicznymi na stanowiskach pracy (Zając Jacek)

2015-2016

I.P.24

Program Wieloletni

(PBR)

Ocena ekspozycji na niskoczęstotliwościowe drgania mechaniczne o działaniu ogólnym w odniesieniu do wybranych funkcji fizjologicznych organizmu pracownika (Kowalski Piotr)

2014-2016

4.Z.26

 Program Wieloletni

 

Weryfikacja i rozszerzenie treści materiałów edukacyjnych z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy dla wszystkich poziomów edukacji szkolnej akademickiej oraz ustawicznej (Koton Jolanta)

2014-2016

II-28

Działalność Statutowa

Analiza wpływu parametrów przyrządów pomiarowych i warunków badań na niepewność pomiarów drgań wykonywanych w celu oceny narażenia pracowników na stanowiskach pracy (Zając Jacek)

2013-2014

06.A.01

Program Wieloletni

 

Drgania mechaniczne (Koton Jolanta)

2011-2013

II.B.06

Program Wieloletni

Badania możliwości zastosowania materiałów inteligentnych przy opracowaniu adaptera do pomiaru parametrów drgań mechanicznych z uwzględnieniem czynników związanych z procesem pracy (Kowalski Piotr)

 

2011-2013

04.A.23

 Program Wieloletni

Ocena narażenia na drgania mechaniczne pracowników wykorzystujących pojazdy jednośladowe (Kowalski Piotr)

 

2011-2012

2.R.16

Opracowanie modelu semiaktywnego układu redukcji drgań mechanicznych na stanowiskach pracy (Kowalski Piotr, Dariusz Pleban)

 

2008-2010

4.S.05

 Program Wieloletni

Ocena narażenia na drgania mechaniczne pracowników transportu wewnątrzzakładowego w celu profilaktyki (Kowalski Piotr)

 

2008-2010

2.R.15

Model oceny łącznego oddziaływania drgań mechanicznych ogólnych i miejscowych w środowisku pracy (Kowalski Piotr)

 

2008-2010

3.R.10

Wykorzystanie sieci neuronowej w badaniu skuteczności środków ochrony indywidualnej przed draniami miejscowymi (Szopa Janusz, Piotr Kowalski)

 

2008-2010

3.S.01

Program Wieloletni

 

Opracowanie kryteriów oceny skuteczności środków ochrony indywidualnej przed drganiami mechanicznymi dla różnych grup narzędzi ręcznych (Szopa Janusz, Piotr Kowalski)

 

2008-2010

 

Opracowanie wytycznych prawidłowego sposobu operowania narzędziami ręcznymi zmniejszającego narażenie pracownika na drgania miejscowe, obciążenia mięśniowo-szkieletowe i ryzyko urazowe (Szopa Janusz, Piotr Kowalski)

2007

 

Badania jednoczesnej ekspozycji człowieka na drgania i uderzenia mechaniczne (Janusz Szopa)

2005-2008

1.A.01

Program Wieloletni

Badanie metodą energetyczną równoczesnego działania drgań i hałasu na kierowców środków transportu drogowego (Kowalski Piotr)

 

2005-2007

II-04

Działalność statutowa

Opracowanie metody oceny narażenia pracowników na drgania miejscowe i ogólne oddziałujące jednocześnie. (Kowalski Piotr)

2002-2004

I-3.08

Program Wieloletni

Badania i ocena ryzyka zawodowego związanego z narażeniem na drgania mechaniczne i hałas kierowców środków komunikacji miejskiej na podstawie pomiarów dozymetrycznych oraz opracowanie zasad profilaktyki dla łącznego działania czynników wibroakustycznych (Koton Jolanta, Kowalski Piotr)

2002-2004

5.4

Program Wieloletni

Opracowanie procedur badań i oceny ustrojów wibroizolacyjnych do ograniczania zagrożeń drganiami ogólnymi i miejscowymi na stanowiskach pracy w aspekcie spełniania standardów Unii Europejskiej (komputerowa baza danych) (Szopa Janusz)

2002-2004

III.02

Działalność statutowa

Właściwości wibroakustyczne materiałów stosowanych w ochronie człowieka (Szopa Janusz)

2000-2002

03.8.7

SPR-1

Dobór materiałów tłumiących i rękawic ochronnych do ograniczania drgań oddziałujących na pracowników w celu profilaktyki choroby wibracyjnej (Koton Jolanta)

1998-2000

02.4.8

Opracowanie wskaźników charakteryzujących transmisję drgań w układzie narzędzie ręczne - ręka operatora (Kowalski Piotr)

1998-2000

II.013

Program Wieloletni

Opracowanie wskaźników charakteryzujących transmisję drgań w układzie narzędzie ręczne - ręka operatora (Kowalski Piotr)

1997-1999

III.17.3

SPR-1

Opracowanie nowych rozwiązań przeznaczonych do ochrony przed drganiami. Wytypowanie materiałów przydatnych na powłoki wibroizolacyjne narzędzi i do konstrukcji rękawic chroniących przed drganiami (Koton Jolanta)

1996

V.23.2

SPR-1

Drgania mechaniczne (Koton Jolanta)

1996

7S 10102007

Projekt badawczy

Dobór materiałów do konstrukcji rękawic chroniących przed oddziaływaniem drgań mechanicznych na podstawie wyznaczania funkcji transmisji drgań (Koton Jolanta)

1996

III.17.3

SPR-1

Opracowanie nowych rozwiązań materiałów przeznaczonych do ochrony przed drganiami (Koton Jolanta)

1996-1997

III.15.5

SPR-1

Opracowanie wymagań, znormalizowanych metod badawczych i stanowisk do badań materiałów i rękawic przeznaczonych do ochrony przed drganiami (Koton Jolanta)

1995-1996

41

PBZ 0001/S4/92

Metody i projekty stanowisk do badań certyfikacyjnych materiałów i rękawic chroniących przed drganiami (Koton Jolanta)

1993-1994

II.001

CPBR 11.1

Dostosowanie norm krajowych (PN) z zakresu hałasu i drgań do norm międzynarodowych i europejskich. (Koton Jolanta)

1991-1993