Opis Jednostki Instytutu
 
Przywróć
Minimalizuj


Pracownia Ochrony Głowy i Sprzętu Zabezpieczającego Przed Upadkiem Z Wysokości - O Pracowni

Profil działalności pracowni:

Pracownia ochron głowy i sprzętu zabezpieczającego przed upadkiem z wysokości zajmuje się szeroko pojętą problematyką związaną z ochroną człowieka w środowisku pracy w zakresie ochrony przed upadkiem z wysokości oraz ochrony głowy. Do najważniejszych aspektów działalności naukowo badawczej pracowni należą:

 
  • analiza teoretyczna i badania laboratoryjne zjawisk zachodzących podczas działania sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości oraz hełmów ochronnych,
  • prace teoretyczne i doświadczalne nad nowymi rozwiązaniami środków ochrony indywidualnej,
  • prace nad bezpieczniejszymi metodami stosowania środków ochrony indywidualnej,
  • opracowywanie wymagań i metod badań dla sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości oraz hełmów ochronnych.

Drugą równie ważną grupą zadań pracowni są prace związane z prowadzeniem procesu oceny typu WE sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i przemysłowych hełmów ochronnych. Prace te obejmują:

  • prowadzenie badań laboratoryjnych sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i hełmów ochronnych, zgodnie z obowiązującymi normami PN-EN, dla potrzeb certyfikacji,
  • współudział w pracach grup pionowych zmierzających do ujednolicenia metod badań oraz certyfikacji stosowanych w notyfikowanych instytutach badawczych krajów Unii Europejskiej.

Pracownia bierze czynny udział w pracach normalizacyjnych w zakresie sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości i przemysłowych hełmów ochronnych, które są koordynowane przez Komisję Problemową PKN nr 21 d.s. Środków Ochrony Indywidualnej Pracowników. Prace te obejmują przede wszystkim:

  • tłumaczenie i wprowadzanie do stosowania w Polsce nowych norm europejskich,
  • współudział w tworzeniu norm ISO i EN,
  • nowelizację istniejących norm.
 

Kierownik Pracowni
dr inż. Krzysztof Baszczyński
tel. (+48 042) 648 02 29 lub 648 02 21 wew. 29,
fax: (+48 042) 648 02 22,
e-mail: krbas@ciop.lodz.pl