Pracownia Zagrożeń Biologicznych
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Pracownia Zagrożeń Biologicznych - Informacja o Pracowni

Profil działalności pracowni:

 
 
 • prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych w zakresie szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy i nieprzemysłowych wnętrz,

 • prowadzenie działalności szkoleniowej w zakresie profilaktyki szkodliwych czynników biologicznych ze szczególnym uwzględnieniem mikrobiologii powietrza oraz epidemiologii, diagnostyki i profilaktyki chorób wywołanych działaniem tych czynników

 • opracowywanie projektów norm oraz tworzenie nowych i weryfikacja już istniejących normatywów higienicznych dla szkodliwych czynników biologicznych

 • wykonywanie ekspertyz w zakresie oceny narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy i w środowisku pozazawodowym, oceny korozji biologicznej i działań remediacyjnych w budynkach oraz oceny stanu instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych pod katem ich zanieczyszczenia aerozolami biologicznymi


Kierownik Pracowni
dr hab. n. med. Rafał Górny, prof. nadzw. CIOP-PIB

 

Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

Nowa oferta badania skuteczności filtracji cząstek wirusowych przez maski medyczne
Pracownia Zagrożeń Biologicznych oferuje badania skuteczności filtracji przez maski medyczne cząstek wirusowych (Viral Filtration Efficiency - VFE) z wykorzystaniem testu VFE, w którym generowany aerozol biologiczny zawiera zamiast bakterii cząstki wirusowe szczepu bakteriofaga Phi X174 (ATCC 13706-B1)

Pracownia Zagrożeń Biologicznych wykonuje ekspertyzy w zakresie oceny narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy i w środowisku pozazawodowym, korozji biologicznej i działań remediacyjnych w budynkach oraz oceny stanu instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych pod katem ich zanieczyszczenia aerozolami biologicznymi.
  

 

Koszt badań obejmujący ilościowa i jakościową analizę mikrobiologicznych zanieczyszczeń powietrza lub powierzchni zależy od liczby zamawianych próbek i wynosi:

- 800 zł (+VAT) w przypadku usługi obejmującej analizę do 10 próbek;

- 700 zł (+VAT) w przypadku usługi obejmującej analizę 10–25 próbek;

- 600 zł (+VAT) w przypadku usługi obejmującej analizę powyżej 25 próbek.

Próbki powietrza pobierane są zgodnie z Polską Normą PN-EN 13098: Powietrze na stanowiskach pracy - Wytyczne dotyczące pomiaru zawieszonych w powietrzu mikroorganizmów i endotoksyn. Zakres analizy mikrobiologicznej obejmuje oznaczenie ogólnej liczby bakterii, w tym promieniowców i bakterii Gram-ujemnych, oraz grzybów (poprzez podanie liczby jednostek tworzących kolonie) wraz z identyfikacją jakościową wyizolowanych drobnoustrojów (rodzaj/gatunek mikroorganizmów).

Wyniki badań są interpretowane w oparciu o polskie (opracowane przez Zespół Ekspertów ds. Czynników Biologicznych Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy) i światowe propozycje wartości dopuszczalnych stężeń szkodliwych czynników biologicznych. Zidentyfikowane drobnoustroje są klasyfikowane do grup zagrożenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, Dz. U. Nr 81, poz. 716 ze zm.).

W ramach badań wykonywane są standardowo pomiary parametrów mikroklimatu, tj.: temperatury oraz wilgotności względnej powietrza.

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Zagrożeń Biologicznych
   Kierownik telefon e-mail
   prof. dr hab. n. med. Rafał Górny 22 623-46-77 ragor[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   mgr Aleksandra Bakal - Kijek albak[at]ciop.pl
   dr hab. Marcin Cyprowski 22 623-46-92 macyp[at]ciop.pl
   dr Małgorzata Gołofit-Szymczak 22 623-46-82 magol[at]ciop.pl
   dr Anna Ławniczek-Wałczyk 22 623-46-92 anlaw[at]ciop.pl
   dr inż. Agata Stobnicka - Kupiec 22 623-46-82 agsto[at]ciop.pl
Projekty
 
Maksymalizuj
Przywróć

Pracownia Zagrożeń Biologicznych - Interesujące odnośniki