Oferta
 
Przywróć
Minimalizuj

 

Nowa oferta badania skuteczności filtracji cząstek wirusowych przez maski medyczne
Pracownia Zagrożeń Biologicznych oferuje badania skuteczności filtracji przez maski medyczne cząstek wirusowych (Viral Filtration Efficiency - VFE) z wykorzystaniem testu VFE, w którym generowany aerozol biologiczny zawiera zamiast bakterii cząstki wirusowe szczepu bakteriofaga Phi X174 (ATCC 13706-B1)

Pracownia Zagrożeń Biologicznych wykonuje ekspertyzy w zakresie oceny narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pracy i w środowisku pozazawodowym, korozji biologicznej i działań remediacyjnych w budynkach oraz oceny stanu instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych pod katem ich zanieczyszczenia aerozolami biologicznymi.
  

 

Koszt badań obejmujący ilościowa i jakościową analizę mikrobiologicznych zanieczyszczeń powietrza lub powierzchni zależy od liczby zamawianych próbek i wynosi:

- 800 zł (+VAT) w przypadku usługi obejmującej analizę do 10 próbek;

- 700 zł (+VAT) w przypadku usługi obejmującej analizę 10–25 próbek;

- 600 zł (+VAT) w przypadku usługi obejmującej analizę powyżej 25 próbek.

Próbki powietrza pobierane są zgodnie z Polską Normą PN-EN 13098: Powietrze na stanowiskach pracy - Wytyczne dotyczące pomiaru zawieszonych w powietrzu mikroorganizmów i endotoksyn. Zakres analizy mikrobiologicznej obejmuje oznaczenie ogólnej liczby bakterii, w tym promieniowców i bakterii Gram-ujemnych, oraz grzybów (poprzez podanie liczby jednostek tworzących kolonie) wraz z identyfikacją jakościową wyizolowanych drobnoustrojów (rodzaj/gatunek mikroorganizmów).

Wyniki badań są interpretowane w oparciu o polskie (opracowane przez Zespół Ekspertów ds. Czynników Biologicznych Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy) i światowe propozycje wartości dopuszczalnych stężeń szkodliwych czynników biologicznych. Zidentyfikowane drobnoustroje są klasyfikowane do grup zagrożenia zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki, Dz. U. Nr 81, poz. 716 ze zm.).

W ramach badań wykonywane są standardowo pomiary parametrów mikroklimatu, tj.: temperatury oraz wilgotności względnej powietrza.