Oferta
 
Przywróć
Minimalizuj

Pracownia Metod Chromatograficznych - Oferta

 • identyfikacja substancji chemicznych w mieszaninach występujących w powietrzu na stanowiskach pracy (GC/MSD)
 • wykonywanie pomiarów stężeń organicznych i nieorganicznych substancji chemicznych w powietrzu stanowisk pracy w celu oceny narażenia zawodowego z wykorzystaniem technik chromatograficznych i spektrofotometrycznych
 • przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego związanego z występowaniem substancji chemicznych w środowisku pracy metodami  ilościowymi i jakościowymi
 • szkolenia w zakresie zagrożeń czynnikami chemicznymi w środowisku pracy (pomiar, ocena)

Aparatura pomiarowa i badawcza:

 

 • Wysokosprawny chromatograf cieczowy (HPLC) z detektorem fluoroscencyjnym (FL) i spektrofotometrycznym (DAD) firmy Merck Hitachi
 • Wysokosprawny chromatograf cieczowy (HPLC) z detektorem fluoroscencyjnym (FL) i spektrofotometrycznym (DAD) firmy Agilent Technologies
 • Ultrasprawny chromatograf cieczowy (UPLC) z detektorem fluoroscencyjnym (FL) i spektrofotometrycznym (DAD) firmyMerck Hitachi
 • Chromatograf jonowy z detektorem konduktometrycznym i spektrofotometrycznym firmy ThermoSciences
 • Chromatograf gazowy (GC) z detektorem płomieniowo-jonizacyjnym (FID), wychwytu elektronów (ECD),firmy Agilent Technologies
 • Chromatograf gazowy (GC) z detektorem spektrometrii mas(MS)firmy Agilent Technologies
 • Układ termicznej desorpcji (TD) sprzężonej z chromatografem gazowym (GC) i detektorem spektrometrii mas (MS)firmy Agilent Technologies
 • Aspiratory do pobierania próbek powietrza Gilair-5, Pocket Pump,Gilian 3500, AirChek 2000, Gilian LFS-113, Leland Legacy Pump
 • Wyparki obrotowe firmy HEIDOPH
 • Automatyczne aparaty Soxhleta firmy Büchi
 • System do zatężania próbek firmy Büchi
 • Niskociśnieniowy impaktor kaskadowy ELPI do frakcjonowania cząstek i pomiaru rozkładu w warunkach rzeczywistych oraz analizy chemicznej frakcji firmy Dekati
 • Spektrometr absorpcji atomowej - SOLAAR M, z korekcją tła lampą deuterową, wyposażony w zestaw lamp do oznaczania 40 pierwiastków chemicznych
 • Spektrometr absorpcji atomowej - AAnalyst 600, z korekcją tła metodą Zeemana, wyposażony w zestaw lamp do oznaczania 22 pierwiastków chemicznych
 • Spektrometr absorpcji atomowej - SpectrAA 880, z korekcją tła metodą Zeemana, wyposażony w zestaw lamp do oznaczania 20 pierwiastków
 • Spektrometr UV-VIS – HELOS BETA
 • Spektrometr podczerwieni (IR) z transformacją Fouriera - Frontier FTIR
 • Piec mikrofalowy - Muliwave 3000
 • Zestaw aspiratorów i kalibratorów umożliwiający pobieranie próbek powietrza ze stanowisk pracy z zastosowaniem dozymetrii indywidualnej.