Zakład Ergonomii
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

W dziedzinie ERGONOMII, czyli optymalizacji pracy są podejmowane zagadnienia dotyczące kształtowania warunków pracy zgodnie z psycho-fizycznymi możliwościami człowieka, oddziaływania środowiska materialnego i psychospołecznego na pracowników, a także metod interwencji ergonomicznej.

 

Prace badawcze Zakładu Ergonomii są prowadzone w dwóch głównych kierunkach:

 • identyfikacji i analizy źródeł ryzyka zawodowego wynikającego z właściwości pracy i cech indywidualnych pracowników, a także skutków tego ryzyka dla ich zdrowia fizycznego i psychicznego oraz funkcjonowania zawodowego
 • opracowywania konkretnych działań profilaktyki i interwencji w celu poprawy warunków środowiska materialnego i psychospołecznego, służących optymalnemu funkcjonowaniu zarówno pracowników, jak i organizacji.

 

Badania Zakładu obejmują:

 • ocenę zmęczenia mięśniowego na podstawie analizy sygnału EMG i metod optymalizujących obciążenie mięśniowo-szkieletowe
 • badanie możliwości siłowych i optymalizację stanowisk pracy w odniesieniu do populacji pracowników starszych i osób z niepełnosprawnością
 • określanie częstości występowania dolegliwości i zespołów przeciążeniowych układu ruchu w zależności od wykonywanej pracy, czynników indywidualnych i stylu życia; identyfikację wpływu psychospołecznych warunków pracy na występowanie zespołów przeciążeniowych
 • ocenę i metody wyznaczania ryzyka rozwoju dolegliwości mięśniowo-szkieletowych z wykorzystaniem metod eksperckich i komputerowych modeli ciała człowieka o strukturze wieloczłonowej
 • charakteryzowanie zagrożeń i kompleksową ocenę ryzyka wynikającego z wykonywania pracy w warunkach narażenia na czynniki środowiska podczas pracy na otwartym terenie
   
 • określanie fizjologicznych kryteriów bezpieczeństwa osób wykonujących pracę o szczególnym charakterze oraz ustalanie uwarunkowań bezpiecznej pracy pracowników starszych
 • ocenę aktywności percepcyjnej pracowników na stanowiskach pracy opartą na analizie ruchów oczu z wykorzystaniem okulografu, ocenę zmęczenia wzroku związanego z wykonywaniem pracy na podstawie zmian ruchu gałek ocznych
 • badania wpływu środowiska cieplnego na organizm człowieka; kompleksową ocenę interakcji między człowiekiem a otoczeniem z uwzględnieniem zmian wskaźników fizjologicznych człowieka, warunków środowiska pracy i wpływu stosowania odzieży
 • analizę źródeł stresu w pracy i ocenę ryzyka psychospołecznego związanego z warunkami pracy, np. wymaganiami w pracy (poznawczymi, emocjonalnymi, fizycznymi), zakresem kontroli, wsparciem społecznym, mobbingiem, partycypacją w decyzjach, niepewnością pracy
 • ocenę związków psychospołecznych warunków pracy z samopoczuciem i zdrowiem pracowników oraz funkcjonowaniem zawodowym
 • określenie roli zmiennych indywidualnych w oddziaływaniu psychospołecznych warunków pracy na zdrowie i samopoczucie pracowników
 • zarządzanie ryzykiem psychospołecznym w miejscu pracy (w tym w okresie restrukturyzacji przedsiębiorstw)metody oceny i poprawy kultury bezpieczeństwa pracypsychologiczne aspekty wypadkowości w pracy.

 

Oferta Zakładu:

 • ocena ergonomiczna stanowisk pracy wyposażonych w monitory ekranowe
 • ocena percepcji wzrokowej na stanowiskach kontrolerskich i sterowniczych
 • ocena ciężkości pracy fizycznej na podstawie pomiaru wartości wydatku energetycznego w rzeczywistych warunkach środowiska pracy
 • analiza ergonomiczna stanowisk umożliwiająca ocenę ryzyka związanego z obciążeniem fizycznym: dynamicznym i statycznym oraz umysłowym
 • optymalizacja stanowisk pracy pod względem obciążeń mięśniowych i szkieletowych
 • szkolenia w zakresie stresu psychospołecznego w miejscu pracy, obciążenia psychicznego, mobbingu,
 • zarządzania stresem na poziomie jednostki i organizacji, kultury bezpieczeństwa w pracy
 • badania psychologiczne kierowców
 • pomiary poziomu stresu psychospołecznego w miejscu pracy i formułowanie wytycznych co do sposobów jego ograniczenia
 • analiza i ocena obciążenia termicznego pracownika w środowisku zimnym i gorącym
 • projektowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie kształtowania środowiska cieplnego w celu zwiększania komfortu cieplnego człowieka
 • ocena odzieży roboczej i ochronnej pod kątem wygody i wymaganej izolacyjności termicznej
 • ocena ergonomiczna poszczególnych elementów stanowiska pracy pod względem funkcjonalności ich rozmieszczenia i oznakowania


Kierownik Zakładu Ergonomii
dr hab. n. med. Joanna Bugajska prof. Instytutu
tel. 22 623 32 77, fax: 22 623 32 82
e-mail: jobug@ciop.pl

Sekretariat
Iwona Łazarska
e-mail: iwlaz@ciop.pl

Kierownictwo
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Kierownik Zakładu Ergonomii 
dr hab. n. med. Joanna Bugajska, prof. Instytutu
tel. 22 623-32-77, fax: 22 623-32-82 
e-mail: jobug@ciop.pl

Sekretariat 
Iwona Łazarska 
tel. 22 623-32-82, e-mail: iwlaz@ciop.pl

 
Pracownie Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownia Fizjologii i Higieny Pracy
Pracownia Psychologii i Socjologii Pracy
Pracownia Obciążeń Termicznych
Pracownia Biomechaniki
Pracownicy Instytutu
 
Maksymalizuj
Przywróć