Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Substancje chemiczne, pyły i czynniki biologiczne to szkodliwe czynniki środowiska pracy występujące w zasadzie we wszystkich działach krajowej gospodarki. Mogą one stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia pracowników, a także być przyczyną poważnych awarii przemysłowych. Badania dotyczące rozpoznania, oceny i ograniczania tych zagrożeń w środowisku pracy są prowadzone przez Zakład Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych.

Najnowszej generacji aparatura badawczo-pomiarowa stanowiąca wyposażenie laboratoriów Zakładu umożliwia prowadzenie prac badawczych ukierunkowanych na ocenę działania toksycznego i narażenia zawodowego związanego z obecnością w środowisku pracy szkodliwych substancji chemicznych, czynników biologicznych i pyłów, w tym również nowych, nierozpoznanych zagrożeń związanych z coraz częściej stosowanymi nanomateriałami.

 

      Prace badawcze Zakładu obejmują:

 • ocenę działania toksycznego substancji chemicznych metodami in vitro
 • identyfikację mieszanin substancji chemicznych emitowanych podczas procesów technologicznych oraz w pomieszczeniach biurowych
 • opracowywanie nowych metod oznaczania stężeń szkodliwych substancji chemicznych i pyłów w powietrzu na stanowiskach pracy
 • ocenę narażenia zawodowego na szkodliwe substancje chemiczne w środowisku pracy
 • rozpoznanie i ocenę szkodliwych czynników biologicznych w środowisku pracy
 • opracowywanie nowych metod i kryteriów do oceny zagrożeń czynnikami biologicznymi
 • określanie możliwości powstawania niebezpiecznych substancji chemicznych podczas poważnych awarii
 • ocenę palności i wybuchowości substancji chemicznych i ich mieszanin
 • opracowywanie metod uniepalniania tworzyw sztucznych
 • rozpoznanie i ocenę zagrożeń pyłami o dużej szkodliwości, w tym nanoobiektami
 • zapobieganie skutkom narażenia zawodowego na pyły
 • ocenę skuteczności frakcyjnej materiałów filtracyjnych i filtrów powietrza stosowanych w środkach ochrony zbiorowej przed zapyleniem.

 

Pracownicy Zakładu prowadzą sekretariat i uczestniczą w pracach: Międzyresortowej Komisji ds. Najwyższych Dopuszczalnych Stężeń i Natężeń Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy oraz Grupy Ekspertów ds. Czynników Chemicznych tej Komisji, a także w pracach Komitetu Naukowego ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy - SCOEL, Stowarzyszenia Higienistów Amerykańskich ACGIH, Komitetu Doradczego Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Komisji Europejskiej w zespole roboczym Zdrowia i Bezpieczeństwa w Sektorze Szpitalnictwa, Komitetów Technicznych PKN: nr 159 ds. Zagrożeń Chemicznych i Pyłowych w Środowisku Pracy, nr 280 ds. Jakości Powietrza, nr 161 ds. Jakości Powietrza Wnętrz, nr 279 ds. Ciepłownictwa, Ogrzewnictwa i Wentylacji, nr 308 ds. Oceny Uwalniania Substancji Niebezpiecznych z Wyrobów Budowlanych.


Są ponadto ekspertami w grupach roboczych komitetów technicznych CEN i ISO - CEN/TC195, CEN/TC 137, CEN/TC 114/WG15 oraz ISO/TC 146/SC2.

 

Oferta Zakładu:

 • opracowywanie kart charakterystyk niebezpiecznych substancji chemicznych
 • opracowywanie dokumentacji dopuszczalnych poziomów narażenia zawodowego na działanie substancji chemicznych
 • ekspertyzy w zakresie oceny:

-      narażenia i ryzyka zawodowego związanego z czynnikami chemicznym i biologicznymi oraz pyłami

-      narażenia na szkodliwe czynniki biologiczne w środowisku pozazawodowym

-      korozji biologicznej i działań remediacyjnych w budynkach

-      stanu instalacji klimatyzacyjnych i wentylacyjnych pod kątem ich zanieczyszczenia aerozolami biologicznymi

-      parametrów jakości powietrza w pomieszczeniach pracy

 • wzorcowanie przyrządów do oznaczania chemicznych zanieczyszczeń powietrza na stanowiskach pracy oraz anemometrów
 • badanie materiałów filtracyjnych i filtrów powietrza stosowanych w systemach wentylacji i klimatyzacji badanie efektywności urządzeń i systemów wentylacji i klimatyzacji pod kątem eliminowania zanieczyszczeń i zapewniania właściwych parametrów powietrza w pomieszczeniach produkcyjnych i biurowych konsultacje w zakresie:

-      procedur systemu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków

-      magazynowania i transportu niebezpiecznych substancji chemicznych i ich mieszanin.

 

Kierownik Zakładu  Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych
dr Małgorzata Pośniak
e-mail: mapos@ciop.pl

Kierownictwo
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Kierownik Zakładu
dr Małgorzata Pośniak
mapos[at]ciop.pl
tel. 22 623 46 62
 
Sekretariat
Izabela Gorzkowska
izgor[at]ciop.pl
tel. 22 623 46 76
 
Pracownie Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Pracownicy Instytutu
 
Maksymalizuj
Przywróć