• Centrum Edukacyjne
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Centrum Edukacyjne powstało w 1994 roku jako część struktury organizacyjnej Instytutu utworzonej w celu realizowania zadań statutowych związanych z kształceniem w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.  W różnych formach edukacji uczestniczyło ponad ok. 30 tys. osób.

Oferta edukacyjna Centrum jest adresowana do wszystkich osób zainteresowanych problematyką bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w pracy, głównie do pracowników służby bhp, pracodawców, wykładowców i kadry inżynieryjno- technicznej, pracowników akredytowanych laboratoriów i stacji sanitarno-epidemiologicznych, inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy, funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej, osób zajmujących się pomiarami parametrów środowiska pracy, pracowników ośrodków szkoleniowych i firm świadczących usługi z zakresu bhp.

 

Z usług Centrum korzysta ponad 1500 zakładów pracy i instytucji. Najliczniejszą grupą słuchaczy są uczestnicy szkoleń specjalistycznych z zakresu zagrożeń środowiska pracy, zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy oraz oceny ryzyka zawodowego.

Liczna grupa osób kończy w Centrum szkolenia okresowe z zakresu bhp. Są to przede wszystkim osoby na stanowiskach kierowniczych, pracownicy służby bhp i pracownicy administracyjno-biurowi.

Do najbardziej prestiżowych form działalności edukacyjnej należą studia podyplomowe. Instytut prowadzi je od 1997 r., a od 2008 r. wspólnie z Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej w formie studiów dwu- i trzysemestralnych. Studia ukończyło dotychczas ok. 70 grup słuchaczy, tj. ok. 2 tys. osób. Na studia zgłasza się coraz więcej ludzi młodych, którzy uznają ten obszar wiedzy za ważny z punktu widzenia własnej aktywności zawodowej.

W celu podtrzymania więzi między absolwentami i absolwentów z Instytutem w 2000 r. zarejestrowano Stowarzyszenie Absolwentów Studiów Podyplomowych CIOP-PIB.
Z udziałem Centrum Edukacyjnego powstało wiele nowoczesnych materiałów edukacyjnych i technik nauczania umożliwiających jakościowe zmiany w systemie edukowania. Opracowano multimedialny zbiór materiałów szkoleniowych z zakresu bhp na potrzeby własnej działalności edukacyjnej oraz dla firm prowadzących szkolenia bhp i służb bhp w przedsiębiorstwach.


Przygotowano nowoczesne multimedialne materiały dla środowiska akademickiego i nauczycieli wszystkich poziomów edukacji szkolnej (szkoły podstawowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne), a także do kształcenia ustawicznego.


Nadzór merytoryczny nad pracą Centrum Edukacyjnego sprawuje Rada Programowa, która określa politykę edukacyjną Centrum oraz ocenia jej realizację. W skład Rady wchodzą przedstawiciele nauki i praktyki, w tym partnerzy społeczni w kształtowaniu warunków pracy.

Centrum Edukacyjne zajmuje się:

 • przygotowaniem aktualnej oferty edukacyjnej Instytutu,
 • przygotowaniem programów, materiałów edukacyjnych dla słuchaczy i niezbędnych pomocy dla wykładowców,
 • organizacją pracy autorów przygotowujących i nowelizujących materiały edukacyjne,
 • doskonaleniem wiedzy i umiejętności wykładowców,
 • oceną potrzeb rynku edukacyjnego i dostosowaniem propozycji szkoleniowych do jego potrzeb,
 • współdziałaniem z absolwentami studiów podyplomowych i szkoleń.

Formy edukacyjne


Podstawowe formy edukacyjne prowadzone w Centrum Edukacyjnym CIOP-PIB:

 1. Studia podyplomowe
  Od 1997 roku prowadzone są studia pn. „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy”.
 2. Szkolenia wynikające z rozporządzenia MGiP
  - Szkolenia okresowe dla pracowników służby BHP
  - Szkolenia okresowe dla pracodawców i osób kierujących pracownikami
  - Szkolenia okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych
 3. Szkolenia problemowe i specjalistyczne
  Szkolenia związane z problematyką kształtowania bezpiecznego, higienicznego i ergonomicznego środowiska pracy i życia człowieka
 4. Szkolenia na zamówienie
  szkolenia organizowane na indywidualne zamówienie

 

     AKTUALNA OFERTA EDUKACYJNA 

 

Kadra

Programy oferowane przez Centrum Edukacyjne realizuje około 60 wykładowców. Są to pracownicy nauki i specjaliści zatrudnieni w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy oraz pracownicy centralnych instytucji państwowych i współdziałających instytutów naukowych. Wykładowcy uczestniczyli w szkoleniach pedagogicznych związanych z metodyką szkolenia ludzi dorosłych, odbyli szkolenia zagraniczne w ośrodkach edukacyjnych w USA i Szwecji. Wszyscy dysponują wieloletnim doświadczeniem edukacyjnym. Praca wykładowców podlega systematycznej ocenie. Corocznie prowadzone są warsztaty doskonalące ich umiejętności.

 

Baza szkoleniowa i wyposażenie dydaktyczna

Instytut dysponuje salami wykładowymi i do realizacji zajęć praktycznych wyposażonymi w niezbędny sprzęt służący nowoczesnemu realizowaniu procesu szkolenia (w tym rzutniki komputerowych, multimedialne komputery, sprzęt do tłumaczenia symultanicznego). Zajęcia praktyczne odbywają się w laboratoriach akredytowanych przez Polskie Centrum Akredytacji.

Sala wykładowa Laboratorium Zakładu Zagrożeń
Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych

Programy i materiały edukacyjne

Centrum Edukacyjne dysponuje programami i pakietami edukacyjnymi dla każdego typu oferowanych szkoleń. Pakiety składają się z materiału źródłowego, poradników dla wykładowcy i słuchacza oraz foliogramów i prezentacji komputerowych. Materiały opracowywało i czuwa nad ich aktualizacją i poszerzaniem o nową wiedzę około 60 autorów.
W pracach na pakietami uczestniczyli eksperci amerykańscy i szwedzcy.

 

Centrum Edukacyjne

Kontakt: 22 623 37 85, krswi@ciop.pl

Kierownictwo
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Kierownik Centrum
mgr Krystyna Świder
krswi[at]ciop.pl
Pracownie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Sekcja Organizacji Procesu Kształcenia
Sekcja Programów Edukacyjnych, Materiałów i Środków Dydaktycznych
Pracownicy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Studia Podyplomowe pn. "Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy"
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Studia podyplomowe

W CIOP-PIB od 1997 roku prowadzone są studia pn. „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy”, obecnie we współpracy z Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej

 

Słuchacze

 

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, zwłaszcza technicznych i przyrodniczych, osób chcących przygotować się do pracy w służbie BHP, pracowników firm świadczących usługi w zakresie BHP, kadry ośrodków szkoleniowych, nauczycieli i wykładowców w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, a także osób, które postanowiły specjalizować się w tej problematyce.

 

Organizacja studiów
Studia trwają pół roku i zajmują 240 godzin. Program podzielony jest na sześć zjazdów. Każdy zjazd trwa 6 dni i jest organizowany raz w miesiącu z oderwaniem od pracy.

Program
Program studiów został tak zaprojektowany, aby orientował słuchaczy we wszystkich najważniejszych problemach z obszaru bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii. Składa się z 20 modułów:

                                                                                                                                                                                    

Blok tematyczny Ilość godzin zajęć dydakt.
       I semestr  
1.  Prawna ochrona pracy
21
2. Zarzadzanie bezpieczenstwem pracy i ryzykiem
17
3. Ergonomia
18
4. Psychofizjologiczne problemy czlowieka w srodowisku pracy
15

5. Niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy

  • Halas
  • Drgania mechaniczne
  • Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy
  • Zagrożenia elektromagnetyczne
  • Pyly wystepujące w środowisku pracy
  • Zagrożenie czynnikami chemicznymi w środowisku pracy
  • Zagrożenia mechaniczne
  • Zagrożenia stwarzane przez maszyny produkcyjne
  • Energia elektryczna i elektryczność statyczna
  • Czynniki zagrożen biologicznych w środowisku pracy
79
       II semestr  
6. Transport wewnatrzzakladowy
10
7. Powazne awarie chemiczne
6
8. Zagrozenie pozarem i wybuchem
6
9. Srodki ochrony indywidualnej
15
10. Techniki komputerowe w bezpieczenstwie i higienie pracy
15
11. Ratownictwo i system pierwszej pomocy w przedsiebiorstwie
11
12. Organizacja i metodyka szkolenia oraz popularyzacja bezpieczeństwa pracy
28
13. Seminarium dyplomowe
10
Razem
240

 

Ocena efektów nauczania (ewaluacja), forma zakończenia studiów
Każdy moduł rozpoczyna się anonimowym testem wstępnym, którego celem jest zorientowanie wykładowców w poziomie wiedzy słuchaczy. Na koniec zajęć z każdego modułu słuchacze wypełniają test końcowy.
Studia kończą się obroną prac dyplomowych. Określenie tematu prac następuje najpóźniej na trzecim zjeździe. Dotyczą one problemów związanych z tematyką studiów. Kryterium ważnym jest ich użyteczność, możliwość praktycznego zastosowania. Akceptowane są również prace o charakterze edukacyjnym. Ocena pracy dyplomowej i suma punktów uzyskanych z testów końcowych składają się na notę związaną z ukończeniem studiów podyplomowych.
Na zakończenie studiów słuchacze otrzymują świadectwa ukończenia studiów i pamiątkowe tableau.

 


Badanie opinii słuchaczy
Przez cały okres trwania studiów słuchacze systematycznie oceniają dziesięć parametrów związanych z realizacją programu studiów i ich organizacją. Oceniany jest każdy moduł, każdy zjazd. Indywidualnie oceniani są wykładowcy. Najlepsi co roku otrzymują nagrodę dyrektora Instytutu.

Materiały dydaktyczne – do wszystkich przedmiotów słuchacze otrzymują pakiety edukacyjne, na które składają się materiały źródłowe (podręczniki), materiały do ćwiczeń i prezentacje na CD. Materiały te zostały specjalnie przygotowane na potrzeby realizacji programu studiów.

Wykładowcy – program studiów podyplomowych realizuje pod 60 wykładowców, specjalistów z poszczególnych dziedzin. Są to pracownicy naukowi Instytutu, WSiMR Politechniki Warszawskiej i innych instytucji państwowych i naukowych współpracujących z organizatorem przy realizacji programu studiów. Nasi wykładowcy dysponują wieloletnim doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym. Ich praca podlega systematycznej ocenie i doskonaleniu.