Studia Podyplomowe pn. "Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy"
 
Przywróć
Minimalizuj


Studia podyplomowe

W CIOP-PIB od 1997 roku prowadzone są studia pn. „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka w środowisku pracy”, obecnie we współpracy z Wydziałem Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej

 

Słuchacze

 

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, zwłaszcza technicznych i przyrodniczych, osób chcących przygotować się do pracy w służbie BHP, pracowników firm świadczących usługi w zakresie BHP, kadry ośrodków szkoleniowych, nauczycieli i wykładowców w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony człowieka w środowisku pracy, a także osób, które postanowiły specjalizować się w tej problematyce.

 

Organizacja studiów
Studia trwają pół roku i zajmują 240 godzin. Program podzielony jest na sześć zjazdów. Każdy zjazd trwa 6 dni i jest organizowany raz w miesiącu z oderwaniem od pracy.

Program
Program studiów został tak zaprojektowany, aby orientował słuchaczy we wszystkich najważniejszych problemach z obszaru bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii. Składa się z 20 modułów:

                                                                                                                                                                                    

Blok tematyczny Ilość godzin zajęć dydakt.
       I semestr  
1.  Prawna ochrona pracy
21
2. Zarzadzanie bezpieczenstwem pracy i ryzykiem
17
3. Ergonomia
18
4. Psychofizjologiczne problemy czlowieka w srodowisku pracy
15

5. Niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe czynniki środowiska pracy

  • Halas
  • Drgania mechaniczne
  • Oświetlenie pomieszczeń i stanowisk pracy
  • Zagrożenia elektromagnetyczne
  • Pyly wystepujące w środowisku pracy
  • Zagrożenie czynnikami chemicznymi w środowisku pracy
  • Zagrożenia mechaniczne
  • Zagrożenia stwarzane przez maszyny produkcyjne
  • Energia elektryczna i elektryczność statyczna
  • Czynniki zagrożen biologicznych w środowisku pracy
79
       II semestr  
6. Transport wewnatrzzakladowy
10
7. Powazne awarie chemiczne
6
8. Zagrozenie pozarem i wybuchem
6
9. Srodki ochrony indywidualnej
15
10. Techniki komputerowe w bezpieczenstwie i higienie pracy
15
11. Ratownictwo i system pierwszej pomocy w przedsiebiorstwie
11
12. Organizacja i metodyka szkolenia oraz popularyzacja bezpieczeństwa pracy
28
13. Seminarium dyplomowe
10
Razem
240

 

Ocena efektów nauczania (ewaluacja), forma zakończenia studiów
Każdy moduł rozpoczyna się anonimowym testem wstępnym, którego celem jest zorientowanie wykładowców w poziomie wiedzy słuchaczy. Na koniec zajęć z każdego modułu słuchacze wypełniają test końcowy.
Studia kończą się obroną prac dyplomowych. Określenie tematu prac następuje najpóźniej na trzecim zjeździe. Dotyczą one problemów związanych z tematyką studiów. Kryterium ważnym jest ich użyteczność, możliwość praktycznego zastosowania. Akceptowane są również prace o charakterze edukacyjnym. Ocena pracy dyplomowej i suma punktów uzyskanych z testów końcowych składają się na notę związaną z ukończeniem studiów podyplomowych.
Na zakończenie studiów słuchacze otrzymują świadectwa ukończenia studiów i pamiątkowe tableau.

 


Badanie opinii słuchaczy
Przez cały okres trwania studiów słuchacze systematycznie oceniają dziesięć parametrów związanych z realizacją programu studiów i ich organizacją. Oceniany jest każdy moduł, każdy zjazd. Indywidualnie oceniani są wykładowcy. Najlepsi co roku otrzymują nagrodę dyrektora Instytutu.

Materiały dydaktyczne – do wszystkich przedmiotów słuchacze otrzymują pakiety edukacyjne, na które składają się materiały źródłowe (podręczniki), materiały do ćwiczeń i prezentacje na CD. Materiały te zostały specjalnie przygotowane na potrzeby realizacji programu studiów.

Wykładowcy – program studiów podyplomowych realizuje pod 60 wykładowców, specjalistów z poszczególnych dziedzin. Są to pracownicy naukowi Instytutu, WSiMR Politechniki Warszawskiej i innych instytucji państwowych i naukowych współpracujących z organizatorem przy realizacji programu studiów. Nasi wykładowcy dysponują wieloletnim doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym. Ich praca podlega systematycznej ocenie i doskonaleniu.