Studia Podyplomowe pn. "Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy"
 
Przywróć
Minimalizuj


Studia podyplomowe

W CIOP-PIB od 1997 roku prowadzone są studia pn. „Bezpieczeństwo i ochrona człowieka
w środowisku pracy”.

 

Słuchacze

 

Studia adresowane są do absolwentów szkół wyższych, zwłaszcza technicznych i przyrodniczych, osób chcących przygotować się
do pracy w służbie BHP, pracowników firm świadczących usługi
w zakresie BHP, kadry ośrodków szkoleniowych, nauczycieli
i wykładowców w dziedzinie bezpieczeństwa i ochrony człowieka
w środowisku pracy, a także osób, które postanowiły specjalizować się
w tej problematyce.

 

 

 

Organizacja studiów
Studia trwają 2 semestry (252 godziny dydaktyczne). Program podzielony jest na 14 zjazdów.

Program
Program studiów został tak zaprojektowany, aby orientował słuchaczy we wszystkich najważniejszych problemach z obszaru bezpieczeństwa, higieny pracy i ergonomii.                                                             

Ocena efektów nauczania (ewaluacja), forma zakończenia studiów
Studia kończą się obroną prac dyplomowych. Tematy prac dyplomowych dotyczą problemów związanych z tematyką studiów. Kryterium ważnym jest ich użyteczność, możliwość praktycznego zastosowania. Akceptowane są również prace o charakterze edukacyjnym. Ocena pracy dyplomowej i suma punktów uzyskanych z testów końcowych składają się na notę związaną z ukończeniem studiów podyplomowych.
Na zakończenie studiów słuchacze otrzymują świadectwa ukończenia studiów.

 


Badanie opinii słuchaczy
Przez cały okres trwania studiów słuchacze systematycznie oceniają kilka parametrów związanych
z realizacją programu studiów i ich organizacją. Oceniany jest każdy każdy zjazd. Indywidualnie oceniani są wykładowcy. Najlepsi co roku otrzymują nagrodę dyrektora Instytutu.

Materiały dydaktyczne – do wszystkich przedmiotów słuchacze otrzymują pakiety edukacyjne, na które składają się materiały źródłowe (podręczniki), materiały do ćwiczeń i prezentacje na CD. Materiały te zostały specjalnie przygotowane na potrzeby realizacji programu studiów.

Wykładowcy – program studiów podyplomowych realizuje około 60 wykładowców, specjalistów
z poszczególnych dziedzin. Są to pracownicy naukowi Instytutu i innych instytucji państwowych
i naukowych współpracujących z organizatorem przy realizacji programu studiów. Nasi wykładowcy dysponują wieloletnim doświadczeniem zawodowym i dydaktycznym. Ich praca podlega systematycznej ocenie i doskonaleniu.