Instytut realizuje projekty badawcze oraz rozwojowe (w tym w ramach funduszy strukturalnych) i upowszechnia ich wyniki m.in. dzięki bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami. W Instytucie prowadzone są także projekty (w tym badawcze) dotyczące metod i środków promowania bezpieczeństwa pracy oraz upowszechniania w społeczeństwie wiedzy na temat  zagrożeń zawodowych i zasad bezpiecznej pracy.

Główne kierunki działań Instytutu w tym zakresie obejmują organizowanie krajowych oraz międzynarodowych konferencji i seminariów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a także promowanie i upowszechnianie wyników projektów badawczych oraz rozwojowych podczas krajowych i międzynarodowych targów, wystaw oraz pokazów związanych z bezpieczeństwem pracy.

Od kilkunastu lat w ramach działalności promocyjnej Instytutu są organizowane kampanie społeczne poświęcone tematyce bezpieczeństwa pracy. Od 2002 r., pełniąc rolę Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Instytut jest organizatorem krajowych edycji europejskich kampanii informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa pracy. Od roku 2008 Instytut organizuje także roczne, ogólnopolskich kampanie społeczne dotyczące tematyki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, przygotowywane specjalnie z myślą o potrzebach polskich przedsiębiorstwach.

Ważną sferą działalności Instytutu jest organizowanie konkursów artystycznych poświęconych problematyce bezpieczeństwa i zdrowia w środowiskach pracowniczych i uczniowskich. W ramach tej działalności organizowane są konkursy na plakat o tematyce związanej z ochroną pracy dla profesjonalistów oraz konkursy plastyczne promujące bezpieczne zachowania dla dzieci i młodzieży.

Przy Instytucie funkcjonują powołane przy nim i ściśle z nim współpracujące struktury sieciowe: Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (od 1998 r.), Sieć Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB (od 2004 r.) oraz sieć Regionalnych Ośrodków BHP. Ośrodek Promocji koordynuje wszelkie działania związane z aktywnością ww. struktur oraz ich aktywnym współdziałaniem z Instytutem.

W Ośrodku Promocji inicjowane są też działania w zakresie tworzenia konsorcjów w celu przygotowywania projektów do konkursów finansowanych ze środków krajowych oraz europejskich. W Ośrodku prowadzi się prace na rzecz wspierania wdrażania i komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych zrealizowanych przez Instytut.

Istotnym elementem działalności promocyjnej i upowszechniającej Instytutu realizowanej przez Ośrodek Promocji jest także współpraca z mediami  na rzecz promowania kultury bezpieczeństwa.

Ośrodek uczestniczy również we współpracy Instytutu z organizacjami międzynarodowymi, w szczególności w zakresie upowszechniania informacji oraz promowania bezpieczeństwa pracy. W Ośrodku realizowana jest współpraca z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), w szczególności planowanie i realizacja zadań Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (tzw. Focal Point).  Przedstawiciele Ośrodka koordynują działania Krajowej Sieci Partnerów i współpracują z jej członkami, wśród których są instytucje państwowe zajmujące się bezpieczeństwem pracy, jednostki edukacyjne oraz przedsiębiorstwa. KPC organizuje krajowe edycje europejskich kampanii informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa pracy, koordynowanych w Unii Europejskiej przez EU-OSHA. Uczestniczy także w gromadzeniu, analizie i wymianie informacji z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy na poziomie krajowym i międzynarodowym. W Ośrodku Promocji realizowane są także zadania związane z funkcjonowaniem Krajowego Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy CIS. Polskie Krajowe Centrum CIS prowadzi intensywną działalność informacyjną, wspiera użytkowników w zakresie wyszukiwań w zagranicznych bazach danych, promuje ważne wydarzenia i inicjatywy światowe, przekazuje informacje o aktualnych wydarzeniach i osiągnięciach krajowych do międzynarodowych źródeł informacji.

 

Główne kierunki działalności Ośrodka Promocji:

Kierownictwo
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Kierownik Ośrodka
mgr inż. Alfred Brzozowski
albrz[at]ciop.pl
Pracownicy Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Wdrażania Opracowań
   telefon e-mail
   mgr Magdalena Dobrzyńska - madob[at]ciop.pl
   Anna Machałowska - anmah[at]ciop.pl
 • Pracownia Promocji i Upowszechniania
   Kierownik telefon e-mail
   mgr Agnieszka Szczygielska 36-86 agasz[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   mgr Aneta Kleczkowska - ankle[at]ciop.pl
   mgr Radosław Mleczko - ramle[at]ciop.pl
   mgr Magdalena Olszowy - maols[at]ciop.pl
 • Pracownia Komunikacji Społecznej
   Kierownik telefon e-mail
   mgr Wioletta Klimaszewska 36-77 wikli[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   mgr Karolina Farin - kafar[at]ciop.pl
   mgr Dorota Pięta dopie[at]ciop.pl
Lista Projektów
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Opracowanie narzędzi wspomagających wykorzystywanie behawioralnych metod poprawy bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach (w tym w MŚP), na przykładzie wybranych przedsiębiorstw o podwyższonym wskaźniku wypadkowości
Kierownik projektu - mgr Agnieszka Szczygielska
Wykonawcy -
zobacz więcej
Rozwój kultury bezpieczeństwa oraz wsparcie przedsiębiorstw w zakresie poprawy warunków pracy poprzez budowanie modelu systemowej współpracy nauki z przemysłem (S2B) w tym zakresie
Kierownik projektu - mgr inż. Alfred Brzozowski
Wykonawcy -
zobacz więcej
Tematyczne informacyjne kampanie społeczne promujące bezpieczeństwo i zdrowie w środowisku pracy i życia człowieka
Kierownik projektu - mgr Agnieszka Szczygielska
Wykonawcy -
zobacz więcej
Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy ma na celu budowanie partnerskich kontaktów między Instytutem a przedsiębiorstwami, reprezentowanymi przez pracodawców i pracowników, którzy wykorzystują w praktyce osiągnięcia nauki i techniki w kształtowaniu warunków pracy zgodnie z wymaganiami polskiego prawa oraz prawa UE.

 
Artykuły
 
Maksymalizuj
Przywróć