Instytut realizuje projekty badawcze oraz rozwojowe (w tym w ramach funduszy strukturalnych) i upowszechnia ich wyniki m.in. dzięki bezpośredniej współpracy z przedsiębiorstwami. W Instytucie prowadzone są także projekty (w tym badawcze) dotyczące metod i środków promowania bezpieczeństwa pracy oraz upowszechniania w społeczeństwie wiedzy na temat  zagrożeń zawodowych i zasad bezpiecznej pracy.

Główne kierunki działań Instytutu w tym zakresie obejmują organizowanie krajowych oraz międzynarodowych konferencji i seminariów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, a także promowanie i upowszechnianie wyników projektów badawczych oraz rozwojowych podczas krajowych i międzynarodowych targów, wystaw oraz pokazów związanych z bezpieczeństwem pracy.

Od kilkunastu lat w ramach działalności promocyjnej Instytutu są organizowane kampanie społeczne poświęcone tematyce bezpieczeństwa pracy. Od 2002 r., pełniąc rolę Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy, Instytut jest organizatorem krajowych edycji europejskich kampanii informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa pracy. Od roku 2008 Instytut organizuje także roczne, ogólnopolskich kampanie społeczne dotyczące tematyki bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia, przygotowywane specjalnie z myślą o potrzebach polskich przedsiębiorstwach.

Ważną sferą działalności Instytutu jest organizowanie konkursów artystycznych poświęconych problematyce bezpieczeństwa i zdrowia w środowiskach pracowniczych i uczniowskich. W ramach tej działalności organizowane są konkursy na plakat o tematyce związanej z ochroną pracy dla profesjonalistów oraz konkursy plastyczne promujące bezpieczne zachowania dla dzieci i młodzieży.

Przy Instytucie funkcjonują powołane przy nim i ściśle z nim współpracujące struktury sieciowe: Forum Liderów Bezpiecznej Pracy (od 1998 r.), Sieć Ekspertów ds. BHP certyfikowanych przez CIOP-PIB (od 2004 r.) oraz sieć Regionalnych Ośrodków BHP. Ośrodek Promocji koordynuje wszelkie działania związane z aktywnością ww. struktur oraz ich aktywnym współdziałaniem z Instytutem.

W Ośrodku Promocji inicjowane są też działania w zakresie tworzenia konsorcjów w celu przygotowywania projektów do konkursów finansowanych ze środków krajowych oraz europejskich. W Ośrodku prowadzi się prace na rzecz wspierania wdrażania i komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych zrealizowanych przez Instytut.

Istotnym elementem działalności promocyjnej i upowszechniającej Instytutu realizowanej przez Ośrodek Promocji jest także współpraca z mediami  na rzecz promowania kultury bezpieczeństwa.

Ośrodek uczestniczy również we współpracy Instytutu z organizacjami międzynarodowymi, w szczególności w zakresie upowszechniania informacji oraz promowania bezpieczeństwa pracy. W Ośrodku realizowana jest współpraca z Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (EU-OSHA), w szczególności planowanie i realizacja zadań Krajowego Punktu Centralnego Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (tzw. Focal Point).  Przedstawiciele Ośrodka koordynują działania Krajowej Sieci Partnerów i współpracują z jej członkami, wśród których są instytucje państwowe zajmujące się bezpieczeństwem pracy, jednostki edukacyjne oraz przedsiębiorstwa. KPC organizuje krajowe edycje europejskich kampanii informacyjnych dotyczących bezpieczeństwa pracy, koordynowanych w Unii Europejskiej przez EU-OSHA. Uczestniczy także w gromadzeniu, analizie i wymianie informacji z zakresu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka w środowisku pracy na poziomie krajowym i międzynarodowym. W Ośrodku Promocji realizowane są także zadania związane z funkcjonowaniem Krajowego Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy CIS. Polskie Krajowe Centrum CIS prowadzi intensywną działalność informacyjną, wspiera użytkowników w zakresie wyszukiwań w zagranicznych bazach danych, promuje ważne wydarzenia i inicjatywy światowe, przekazuje informacje o aktualnych wydarzeniach i osiągnięciach krajowych do międzynarodowych źródeł informacji.

 

Główne kierunki działalności Ośrodka Promocji:

Kierownictwo
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Kierownik Ośrodka
mgr inż. Alfred Brzozowski
albrz[at]ciop.pl
Pracownicy Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Sekcja Wdrażania
   telefon e-mail
   mgr Magdalena Dobrzyńska - madob[at]ciop.pl
   Anna Machałowska - anmah[at]ciop.pl
 • Sekcja Promocji i Upowszechniania
   Kierownik telefon e-mail
   mgr Agnieszka Szczygielska 36-86 agasz[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   mgr Aneta Kleczkowska - ankle[at]ciop.pl
   mgr Radosław Mleczko - ramle[at]ciop.pl
   mgr Magdalena Olszowy - maols[at]ciop.pl
 • Sekcja Komunikacji Społecznej
   Kierownik telefon e-mail
   mgr Wioletta Klimaszewska 36-77 wikli[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   mgr Karolina Farin - kafar[at]ciop.pl
   mgr Dorota Pięta dopie[at]ciop.pl
Lista Projektów
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Budowanie rozpoznawalności CIOP-PIB na rynku międzynarodowym, jako jednostki naukowej działającej w zakresie inżynierii środowiska
Kierownik projektu - mgr inż. Alfred Brzozowski
Wykonawcy -
zobacz więcej
Współpraca z MOP oraz z międzynarodową siecią centrów CIS w celu upowsze-chniania i ułatwiania dostępu do wiedzy związanej z bezpieczeństwem pracy
Kierownik projektu - mgr Dorota Pięta
Wykonawcy -
zobacz więcej
Opracowanie innowacyjnych pomocy dydaktycznych wspomagających prowadzenie edukacji w dziedzinie bhp
Kierownik projektu - mgr inż. Alfred Brzozowski
Wykonawcy -
zobacz więcej
Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
 
Maksymalizuj
Przywróć
Artykuły
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

10 lat działalności Sieci Ekspertów ds. BHP
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2014 str. 28-29

mgr inż. Alfred Brzozowski Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut BadawczyRola konkursów plastycznych w kształtowaniu bezpiecznych zachowań dzieci ze szkół podstawowych
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7/2013 str. 19-21

mgr Marta Derlicka Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy mgr Agnieszka Szczygielska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Rozpoczynający pracę zawodową młodzi ludzie, z uwagi na brak wiedzy i doświadczenia zawodowego są narażeni bardziej niż inni pracownicy na wypadki przy pracy. Stąd konieczne jest zwrócenie uwagi na działania prewencyjne, które mają na celu zapobieganie takim zdarzeniom. Literatura z zakresu psychologii społecznej wskazuje, że źródeł nieprawidłowych zachowań młodych ludzi należy szukać w okresie dzieciństwa, kiedy uczą się rozumieć otaczający świat i ulegają wpływom najbliższego otoczenia. W artykule przedstawiono problematykę kształtowania bezpiecznych zachowań dzieci poprzez edukacyjne konkursy plastyczne.Rola plakatu jako statycznej reklamy wizualnej
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2011 str. 28-29

Mgr Inż. Alfred Brzozowski Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Mgr Marta Derlicka Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy Mgr Agnieszka Szczygielska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Statyczna reklama wizualna to medium, które nie wymaga aktywności ze strony widza, a jednocześnie ma ogromną siłę przekazu. Docieranie z taką reklamą w sposób masowy odbywa się dzisiaj za pośrednictwem bardzo zróżnicowanych metod i nośników umieszczanych na zewnątrz (outdoor) lub wewnątrz (indoor) pomieszczeń środowiska pracy. Ciągle jeszcze środkami bardzo skutecznymi i jednocześnie popularnymi w zakładach pracy są klasyczne plakaty. Oparte na artystycznym wyrażaniu skojarzeń, docierają do pracowników z konkretnym użytkowym przesłaniem, łączą dwa światy – sztuki i rzeczywistości.Behawioralne podejście do zmiany postaw wobec bezpieczeństwa pracy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 10/2011 str. 26-29

Mgr Agnieszka Szczygielska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W nawiązaniu do opisanego we wcześniejszej publikacji („BP” nr 4/2011) behawioralnego podejścia do zmiany postawy wobec bezpieczeństwa pracy, w artykule omówiono wyniki badania przeprowadzonego przez CIOP-PIB w latach 2008 i 2010 na próbie 500 pracowników górnictwa, budownictwa oraz przetwórstwa przemysłowego, dotyczącego stosowania w polskich przedsiębiorstwach pozytywnych i negatywnych sankcji w celu poprawy bezpieczeństwa pracy. Wskazują one na duży odsetek pracodawców niestosujących wobec pracowników żadnych formalnych motywacji do bezpiecznych zachowań. Konieczne jest zatem zachęcanie, szczególnie pracodawców z małych przedsiębiorstw, do podejmowania takich działań. Przedstawiono także przykład negatywnych sankcji zastosowanych w średnim przedsiębiorstwie budowlanym w stosunku do pracowników, którzy złamali przepisy bezpieczeństwa pracy.Poznawcze, behawioralne i społeczne podejście do zmiany postaw wobec bezpieczeństwa pracy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2011 str. 19-21

Mgr Agnieszka Szczygielska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Tak długo, jak główną przyczyną wypadków przy pracy będą nieprawidłowe zachowania pracowników, działania zmierzające do zmniejszenia liczby wypadków przy pracy koncentrować się będą na przewidywaniu oraz dążeniu do zmian tych zachowań. W kontekście postulowanego przez wielu psychologów społecznych związku przyczynowego pomiędzy postawą a zachowaniem człowieka, coraz większego znaczenia nabiera charakterystyka postaw pracowników wobec bezpieczeństwa pracy oraz umiejętne kształtowanie tych postaw. W artykule omówiono trzy podejścia do zmiany postawy: poznawcze, społeczne i behawioralne.Działalność Forum Liderów w 2010 roku
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2010 str. 2-4

Mgr Agnieszka Szczygielska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy istnieje od 1998 r. W artykule przedstawiono pokrótce działalność niektórych członków Forum Liderów w 2010 roku. Wielu członków Forum prowadzi stałe akcje na rzecz poprawy bezpieczeństwa nie tylko w swoich zakładach, ale też wśród kooperantów, współpracowników, firm outsourcingowych. Coraz częściej podejmowane są także działania z obszaru społecznej odpowiedzialności biznesu.Doskonalenie promowania bhp. XIII Konferencja Forum Liderów Bezpiecznej Pracy.
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 11/2010 str. 4-5

mgr Agnieszka Szczygielska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut BadawczyMetody socjalizacji adeptów górnictwa na przykładzie działań Katowickiego Holdingu Węglowego S.A.
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 7-8/2010 str. 14-16

Mgr Agnieszka Szczygielska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

W procesie socjalizacji młody człowiek przyswaja sobie wiedzę i umiejętność grania roli społecznej, jaką jest rola pracownika, uczy się spełniać swoim zachowaniem oczekiwania innych i przystosować swoje postępowania do postępowań innych. W związku z tym właściwie przygotowany i przeprowadzony proces socjalizacji ma ogromny wpływ na poziom kultury bezpieczeństwa danej osoby, a przez to na ogólny poziom kultury bezpieczeństwa pracy całego przedsiębiorstwa. W artykule omówiono przykłady działań realizowanych przez Katowicki Holding Węglowy S.A. w zakresie socjalizacji adeptów górnictwa.Kształtowanie pozytywnej postawy pracowników wobec bezpieczeństwa pracy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2009 str. 16-19

Mgr Agnieszka Szczygielska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Tematyka postaw jest przedmiotem zainteresowań socjologów już od początków XX wieku. Postawa wobec bezpieczeństwa pracy jest jednym z elementów kultury bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie i ma bezpośredni związek z bezpiecznym zachowaniem pracowników oraz sposobami wykonywania pracy. W artykule scharakteryzowano pojęcie postawy pracownika wobec bezpieczeństwa pracy, rozumiane jako ogół względnie trwałych dyspozycji do oceniania zasad bezpieczeństwa pracy i towarzyszących im przekonań o przestrzeganiu tych zasad oraz dyspozycji do wykonywania pracy w sposób bezpieczny. Omówiono także wybrane metody kształtowania i zmiany postawy pracowników wobec bezpieczeństwa pracy, wśród których znalazły się: socjalizacja, naśladownictwo, identyfikacja i system wzmocnień (karanie i nagradzanie). Przedstawiono także problem kompetencji pracownika służby bhp w kontekście kształtowania probezpiecznych postawPromowanie bezpieczeństwa pracy w przedsiębiorstwach - na przykładzie Forum Liderów Bezpiecznej Pracy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 4/2009 str. 26-29

Mgr Agnieszka Szczygielska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

"Promowanie bezpieczeństwa pracy ma na celu wyczulanie pracowników i pracodawców na tę problematykę i zmianę ich postawy na probezpieczną. Działania promocyjne uświadamiają pracownikom występowanie zagrożeń związanych z wykonywaną pracą, natomiast pracodawcom - że warunki pracy mają bezpośredni wpływ na wyniki osiągane przez przedsiębiorstwa. W artykule przedstawiono działania zrealizowane przez przedsiębiorstwa należące do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, mające na celu kształtowanie postaw pracowniczych przez dostarczenie danych i wiedzy, pomocnych w zrozumieniu znaczenia bezpieczeństwa pracy i dostosowaniu się do obowiązujących w tym zakresie zasad. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, jak skutecznie promować bezpieczeństwo pracy."Sieć Ekspertów ds. bhp - wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw.
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 12/2007 str. 28-29

mgr inż. Alfred Brzozowski Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut BadawczyPromowanie idei bezpiecznych zachowań w środowisku pracy na przykładzie działań CIOP-PIB
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 9/2007 str. 11-15

Mgr Agnieszka Szczygielska Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Marketing idei określa się jako zespół działań, które za pomocą instrumentów marketingu upowszechniają i promują społecznie ważne przesłania, zdobywając dla nich przychylność odbiorców, a w konsekwencji ułatwiając ich realizację. Pozyskiwanie społecznej akceptacji dla haseł dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracy wymaga typowych elementów promocji, takich jak: reklama, marketing bezpośredni, promocja sprzedaży, public relations i publicity (rozgłos) oraz sprzedaż osobista. W artykule jest on przedstawiony na przykładzie promocji idei bezpieczeństwa pracy w formach realizowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy. Przedstawiona analiza wskazuje, które formy promocji sprawdzają się w odniesieniu do różnych grup odbiorców. Wiedza ta jest bardzo pomocna w planowaniu i przygotowywaniu działań promocyjnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.Rozwój Sieci Ekspertów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy certyfikowanych przez Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 2/2006 str. 31-32

Mgr Agnieszka Krawczyk Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

"Największy udział w liczbie osób zatrudnionych w gospodarce polskiej - podobnie jak w pozostałych krajach Unii Europejskiej - stanowią pracownicy małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Szczególnie istotne jest więc zapewnienie przedstawicielom MŚP dostępu do informacji i innych środków wspomagających ochronę człowieka w środowisku pracy. W artykule omówiono zadania i działalność Sieci Ekspertów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, certyfikowanych w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy - Państwowym Instytucie Badawczym, których zadaniem jest pomoc MŚP w dziedzinie bhp. "Platformy technologiczne. Powszechna mobilizacja
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 5/2005 str. 2-5

Mgr Jowita Trzepiecińska, Mgr Inż. Alfred Brzozowski Centralny Instytut Ochrony Pracy - Państwowy Instytut Badawczy

Komisja Europejska wprowadziła nową formułę integracji przemysłu z nauką - Europejskie Platformy Technologiczne. Ich krajowym odpowiednikiem są Polskie Platformy Technologiczne, a wśród nich tworząca się Polska Platforma Technologiczna Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle. W artykule omówiono cele, źródła finansowania i rodzaje polskich i europejskich platform oraz wizję ich rozwoju do 2020 roku.6. Program Ramowy Unii Europejskiej - powiększanie potencjału badawczego Europy
"Bezpieczeństwo Pracy - Nauka i Praktyka" 1/2003 str. 2-3

Mgr. Małgorzata Gierałtowska, Mgr. Inż. Alfred Brzozowski Centralny Instytut Ochrony Pracy- Państwowy Instytut Badawczy

Od 1982 roku Komisja Europejska wspiera finansowo badania i rozwój techniczny w ramach tzw. Programów Ramowych, które obejmują swoim zakresem różne dziedziny nauki i współpracy technologicznej, stały się głównymi instrumentami tworzenia tzw. Europejskiej Przestrzeni Badawczej. Obecnie rozpoczyna się realizacja 6. Programu Ramowego Badań, Rozwoju Technologicznego i Prezentacji (2002-2006), którego głównym celem jest podniesienie poziomu nauki europejskiej i stymulowanie jej rozwoju, konkurencyjności i innowacyjności. Kraje Kandydujące uczestniczą w nim na tych samych prawach co Kraje Członkowskie UE.