Odpowiedzi na pytania prawne
Pytania
Odpowiedzi
Kategoria: Komentarze

Bezpieczeństwo i higiena służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej

1 marca 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 24 lutego 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej (Dz.U. poz. 412), wydane na podstawie art. 221 ust. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1947 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 88,244 i 379).

 

   Poprzedzało je rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby funkcjonariuszy celnych, które utraciło moc 1 marca 2017 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz.U. poz. 1948 i 2255 oraz z 2017 r. poz. 379). Nowe rozporządzenie określa szczegółowe warunki bhp, mając na uwadze zadania wykonywane przez funkcjonariuszy oraz warunki i miejsce pełnienia służby.

   Zgodnie z § 1 rozporządzenia, kierownik jednostki organizacyjnej zapewnia funkcjonariuszowi Służby Celno-Skarbowej bezpieczne i higieniczne warunki służby (…), a zgodnie z § 5 rozporządzenia, w czasie wykonywania zadań służbowych w okolicznościach uzasadnionych stanem wyższej konieczności funkcjonariusz może odstąpić od zasad bezpieczeństwa i higieny służby z zachowaniem wszelkich dostępnych w danych warunkach zabezpieczeń, jeżeli w jego ocenie, dokonanej w miejscu i czasie wykonywania czynności służbowej, istnieje prawdopodobieństwo uratowania życia ludzkiego lub odwrócenia zagrożenia godzącego w bezpieczeństwo państwa.

Rozporządzenie określa też rodzaje i częstotliwość odbywania szkoleń przez funkcjonariuszy. Zgodnie z § 7 ust. 1, przed rozpoczęciem wykonywania zadań na określonym stanowisku służbowym funkcjonariusz odbywa przeszkolenie w zakresie bezpieczeństwa i higieny służby oraz przepisów przeciwpożarowych. Szkolenia wstępne dzielą się na:

  1. ogólne - przed podjęciem służby przez funkcjonariusza;
  2. stanowiskowe - przed dopuszczeniem funkcjonariusza do wykonywania czynności służbowych oraz w przypadku zmiany warunków pełnienia służby związanej z występowaniem innych zagrożeń lub w przypadku zmiany wyposażenia technicznego funkcjonariusza.

   Szkolenia okresowe przeprowadza się w celu uaktualnienia i ugruntowania wiedzy i umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny służby oraz przepisów przeciwpożarowych. Przeprowadzają je osoby lub jednostki posiadające uprawnienia do przeprowadzania szkoleń z zakresu bhp oraz przepisów przeciwpożarowych według programu ustalonego w porozumieniu z kierownikiem jednostki organizacyjnej.

   Zgodnie z § 7 ust. 9 rozporządzenia funkcjonariusz może być skierowany na szkolenie specjalistyczne, jeżeli obowiązki, jakie będzie wykonywał, związane są z pracami niebezpiecznymi.

 

Oprac. Anna Gałązka

specjalistka ds. legislacji

BP  4/2017

CiopAppLinkFiles
 
Maksymalizuj
Minimalizuj