O Dziale
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Dynamiczny rozwój działalności Instytutu na arenie międzynarodowej nastąpił w ciągu ostatniej dekady, a zwłaszcza od momentu wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Obecnie współpraca ta stanowi bardzo istotną część działalności Instytutu, a realizowana jest głównie w ramach programów ramowych Unii Europejskiej, które są największymi programami finansowania badań naukowych i rozwoju technologicznego w Europie. Ponadto Instytut aktywnie uczestniczy w działalności europejskich platform technologicznych, współpracuje z wiodącymi placówkami naukowymi w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Europy, USA i Kanady, z sieciami i organizacjami międzynarodowymi oraz organami doradczymi Komisji Europejskiej.

 

Do najważniejszych projektów międzynarodowych realizowanych przez CIOP-PIB należą:

 • i-Protect: Intelligent PPE system for personnel in high risk and complex environments (Inteligentne rozwiązania środków ochrony indywidualnej do zastosowań w warunkach wysokiego poziomu ryzyka w złożonym środowisku pracy), 7PR, 2009-2013, projekt koordynowany przez CIOP-PIB
 • NANODEVICE: Novel Concepts, Methods, and Technologies for the Production of Portable, Easy-to-Use Devices for the Measurement and Analysis of Airborne Engineered Nanoparticles in Workplace Air (Nowe koncepcje, metody i techniki do produkcji przenośnych, łatwych w użyciu urządzeń do pomiaru i analizy nanocząstek występujących w powietrzu miejsca pracy), 7PR, 2009-2013
 • SAF€RA: Coordination of European Research on Industrial Safety towards Smart and Sustainable Growth (Koordynacja europejskich badañ naukowych w obszarze bezpieczeństwa przemysłowego na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju), 7PR, 2012-2015
 • SCAFFOLD: Innovative strategies, methods and tools for occupational risks management of manufactured nanomaterials (MNMs) in the construction industry (Innowacyjne strategie, metody i narzędzia do zarządzania ryzykiem zawodowym podczas wytwarzania i stosowania nanomateriałów (MNMs) w sektorze budownictwa), 7PR, 2012-2015.

 

Główne kierunki działalności Działu Współpracy Międzynarodowej:

Współpraca międzynarodowa Instytutu  jest realizowana głównie w ramach programów ramowych Unii Europejskiej, działalności w ramach europejskich platform technologicznych, współpracy z instytutami zagranicznymi o podobnym profilu, współpracy z sieciami i organizacjami międzynarodowymi oraz organami Komisji Europejskiej, a także poprzez udział w pracach normalizacyjnych Europejskiego Komitetu Normalizacyjnego  CEN oraz Międzynarodowej Organizacji Normalizacyjnej ISO.

Dział Współpracy Międzynarodowej  realizuje zadania związane głównie z:

 • programowaniem, koordynacją i realizacją współpracy naukowej z instytucjami i organizacjami zagranicznymi oraz międzynarodowymi,
 • udziałem w przygotowywaniu i administrowaniu projektami międzynarodowymi realizowanymi przez Instytut,  
 • udziałem pracowników Instytutu w międzynarodowych konferencjach i sympozjach, konsultacjach i stażach w ośrodkach zagranicznych oraz posiedzeniach Komitetów Technicznych i Grup Roboczych CEN i ISO,
 • organizowaniem konferencji, seminariów i innych spotkań międzynarodowych.

Katarzyna Buszkiewicz-Seweryńska
tel. (+48 22) 623 36 78, fax: (+48 22) 840 08 11
e-mail: kabus@ciop.pl

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Dział Współpracy Międzynarodowej
   Kierownik telefon e-mail
   Katarzyna Buszkiewicz-Seferyńska - kabus[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   mgr inż. Mariola Borowska-Łukasiak - mabor[at]ciop.pl
   mgr Magdalena Kacperska-Vukić - makac[at]ciop.pl
   Anna Koržinek ankor[at]ciop.pl
Współpraca z instytucjami i organizacjami zagranicznymi oraz międzynarodowymi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Dział Współpracy  z Zagranicą - Współpraca z  instytucjami i organizacjami zagranicznymi oraz międzynarodowymi

Instytut współpracuje z następującymi instytucjami i organizacjami zagranicznymi oraz międzynarodowymi, działającymi w obszarze bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia:

 • International Group of Directors of Ocupational Safety and Health Research Institutes (Międzynarodowa Grupa Dyrektorów Instytutów Bezpieczeństwa Pracy i Ochrony Zdrowia), tzw. Grupy Sheffield, powstała w 1989 r. z inicjatywy HSE/HSL (Health and Safety Executive/Health and Safety Laboratory, Wielka Brytania)., w ramach której  Instytut od wielu lat stale współpracuje z wiodącymi placówkami naukowymi w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Europy, USA i Kanady.

 • PEROSH - Partnership for European Research in Occupational Safety and Health sieć Instytutów zajmujących się bezpieczeństwem i higieną pracy w krajach Unii Europejskiej. Celem działania PEROSH jest współpraca i koordynacja badań poszczególnych instytutów dla osiągnięcia zdrowszego, dłuższego i bardziej produktywnego życia zawodowego pracowników. PEROSH współpracuje także z organami Unii Europejskiej oraz władzami poszczególnych krajów w celu wspierania opracowywania i realizacji polityki UE oraz polityki krajowej w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Od 2008 r. PEROSH realizuje także wspólne projekty badawcze w dziedzinach będących w obszarze wspólnych zainteresowań.

 • European Technology Platform on Industrial Safety - ETPIS (Europejska Platforma Technologiczna Bezpieczeństwo w Przemyśle). Polskim odpowiednikiem ETPIS jest Polska Platforma Technologiczna Bezpieczeństwo Pracy w Przemyśle (PPT BPP). Zakres jej działalności obejmuje dwa podstawowe obszary:
  • bezpieczeństwo i ochronę zdrowia pracowników zatrudnionych w przemyśle,
  • bezpieczeństwo środowiskowe, w tym zapobieganie poważnym awariom przemysłowym z konsekwencjami dla ludności i środowiska

   Od 2006 r. CIOP-PIB pełni rolę Branżowego Punktu Kontaktowego przy Polskiej Platformie Technologicznej.

 • EURopean Occupational Safety and Health NETwork) - EUROSHNET (Europejska sieć specjalistów z dziedziny bezpieczeństwa i ochrony pracy), założona w 2001 r. Jej działalność koncentruje się na tematyce normalizacji, badań i certyfikacji. W ramach sieci Instytut współkoordynuje funkcjonowanie grupy dyskusyjnej dotyczącej badań i oceny zgodności wyrobów stosowanych w procesach pracy

 • Międzynarodowe Biuro Pracy (International Labour Office) - pełniąc rolę Polskiego Krajowego Centrum Informacji CIS działającego w sieci 140 Centrów CIS w ponad 100 krajach

 • Europejską Agencją Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (European Agency for Safety and Health at Work) – jako Krajowy Punkt Centralny Agencji (Focal Point)

 • Instytutem Ochrony Zdrowia i Konsumenta (Institute for Health and Consumer Protection - IHCP), wchodzącym w skład Wspólnotowego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej Joint Research Centre - JRC)  - w ramach umowy podpisanej dnia 29 czerwca 2009 r.

  Misją JRC jest zapewnienie wsparcia naukowego i technicznego dla koncepcji, rozwoju, wdrażania i monitorowania polityki Unii Europejskiej. W ramach prowadzonych usług dla Komisji Europejskiej, JRC działa jako centrum informacji w zakresie nauki i techniki dla Unii, służy wspólnym interesom Państw Członkowskich, a zarazem jest niezależna od interesów jednostkowych, prywatnych czy krajowych.
 
Instytuty zagraniczne
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

 

 
Centra doskonałości
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Centra Doskonałości

Centra Doskonałości to jednostki bądź struktury organizacyjne prowadzące badania naukowe i rozwijające nowoczesne technologie na poziomie światowym w sensie mierzalnych efektów naukowych (włączając działania szkoleniowe). Skupiają one zespoły uczonych o wybitnych osiągnięciach badawczych, którzy współpracują w zakresie wspólnych tematów o dużym znaczeniu dla gospodarki kraju. Pomaga to wspierać działalność innowacyjną danej jednostki oraz zwiększać promocję badań naukowych, technologii i wyrobów w kraju i za granicą.

Naukowcy działający w ramach Centrum Doskonałości zajmują się strategicznymi zagadnieniami wykorzystując zaplecze naukowe kilku różnych instytucji pracujących pod wspólnym naukowym i organizacyjnym kierownictwem, przy czym posiadają stosunkowo dużą autonomię. Z założenia Centra Doskonałości powinny być organizacyjnie niezależne, ale jednocześnie ich podstawę musi stanowić uznana jednostka badawcza (może to być np. placówka PAN, uczelnia wyższa lub jednostka badawczo- rozwojowa).

Program Centrów Doskonałości nie zakłada tworzenia nowych instytucji badawczych, jest to raczej swego rodzaju "laboratorium" aktywnie współpracujące z przemysłem lub innymi użytkownikami rezultatów badań. Centra Doskonałości powinny realizować zarówno projekty z zakresu badań podstawowych, jak i poszukiwać konkretnych zastosowań innowacyjnych. Wielkość zespołu i dostępne zaplecze badawcze muszą być wystarczające do wykonania zaplanowanych prac.

Centrum Doskonałości powinno posiadać następujące cechy:

 • "masę krytyczną" wysoko wykwalifikowanych naukowców
 • zdolność integracji dziedzin pokrewnych i włączenia umiejętności uzupełniających
 • dobrze określoną strukturę organizacyjną z własnym programem badawczym
 • zdolność do utrzymania wysokiego poziomu wymiany pracowników o wysokich kwalifikacjach
 • pełnić aktywną rolę w otaczającym systemie innowacyjnym
 • posiadać międzynarodową renomę oraz kontakty naukowe
 • posiadać racjonalną stabilność finansowania i działania stanowiącą podstawę inwestowania w ludzi i strukturę
 • mieć dostęp do niezależnych źródeł finansowania obok funduszy publicznych.

W zależności od zakresu działania istnieją różne rodzaje Centrów Doskonałości:

 • prowadzące badania w określonej dziedzinie (wydziały na uczelniach, instytuty)
 • prowadzące szeroką współpracę interdyscyplinarną
 • zajmujące się badaniami, których podstawą jest specjalna infrastruktura badawcza (np. CERN)
 • obejmujące współpracę akademicko-przemysłową (np. Fraunhofer-Gesellschaft institutes)
 • rozwijające przemysłową realizację B+R (np. Philips Research Laboratories w Eindhoven).  

W zależności od struktury, możemy dokonać podziału Centrów Doskonałości na:

 • struktury sieciowe tworzone z uzupełniających się ośrodków badawczych, włączając instytucje wirtualne,
 • pojedyncze ośrodki - takie jak duże wydziały uczelni, instytuty czy jednostki ze specjalnym wyposażeniem badawczym.

Miarą jakości badań i rozwoju centrów są:

 • publikacje naukowe
 • patenty
 • oferowane możliwości zatrudnienia naukowców
 • liczba i wartość kontraktów handlowych
 • liczba firm spin-off
 • uczestnictwo w europejskim systemie edukacji.

W roku 1999 został ogłoszony przez Komisję Europejską konkurs na Centra Doskonałości z krajów kandydujących do Unii Europejskiej. W ramach tego programu zostały złożone 184 wnioski (w tym 34 z Polski) Ostatecznie Komisja Europejska zaakceptowała 34 projekty, w tym 9 z Polski.
Są one finansowane przez 5 Program Ramowy.

Kolejne konkursy na Centra Doskonałości wyłoniły:

 • 5 Centrów Doskonałości w ramach PHARE SCI-TECH II (1999 r.)
 • 138 Centrów Kompetencji i Centrów Doskonałości NAS - 2 (2001 r.)
 • 5 Centrów Kompetencji i Centrów Doskonałości IST-2002-8.1.6 (2002 r.)

Centra Doskonałości utworzono w Polsce głównie w celach:

 • zwiększenia roli nauki i badań jako czynnika podnoszącego konkurencyjność polskiej gospodarki i społeczeństwa
 • stworzenia silniejszych powiązań pomiędzy badaniami i praktyką, stymulujących powstawanie rozwiązań innowacyjnych
 • wzmocnienia współpracy pomiędzy jednostkami naukowymi realizującymi podobne cele badawcze
 • wzmocnienia krajowego systemu innowacji poprzez stworzenie silnych struktur badawczo-wdrożeniowych oraz promocji najlepszych polskich jednostek badawczych w kraju i na arenie międzynarodowej.

Jednostki, w których zostały utworzone Centra Doskonałości mają obowiązek podejmować następujące działania:

 • nawiązanie i wzmocnienie kontaktów z innymi centrami europejskimi, np. poprzez kontakty z siecią takich centrów lub nawiązanie partnerskich związków z bliźniaczymi centrami
 • rozszerzenie zakresu działań, np. o działanie potrzebne w regionie, o nowe formy i obszary aktywności
 • zwiększenie efektywności pracy poprzez pozyskiwanie młodych badaczy oraz zwiększenie uczestnictwa centrów w innych programach tematycznych horyzontalnych 5 Programu Ramowego.

Źródło: http://www.6pr.pl/s5o/centra_dosk/cd.html

 
Projekty międzynarodowe
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Dział Współpracy  z Zagranicą -  Współpraca z  instytucjami i organizacjami zagranicznymi oraz międzynarodowymi

6. Program Ramowy UE

 

 

Lp.

 

Akronim

 

Tytuł projektu

 

Koordynator

 

Okres realizacji

1

AIMs

Advanced Interactive Materials by Design

Z aawansowa ne materiały interaktywne

University of Dortmund, Niemcy

2004-2008

2

EMF-NET

Effects of the Exposure to Electromagnetic Fields: from Science to Public Health and Safer Workplace

Skutki ekspozycji na pola elektromagnetyczne: od nauki do zdrowia publicznego i bezpieczniejszych miejsc pracy

Institute of Biomedical Engineering CNR, Włochy

2006-2008

3

PRIMA-EF

Development of a European Psychosocial Risk Management Framework

Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym - opracowanie podejścia europejskiego

University of Nottingham, Wlk. Brytania

2006-2008

4

NEW OSH ERA

New and Emerging Risks in Occupational Safety and Health (OSH) – Anticipating and Dealing with Change in the WorkplaceThrough Co-ordination of OSH Risk Research

Nowe i narastające zagrożenia dla bezpieczeństwa i higieny pracy - przewidywanie i działania związane ze zmianami w miejscu pracy poprzez koordynację badań naukowych w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Finnish Institute of Occupational Health (FIOH), Finlandia

2006-2010

5

NANOSH

Inflammatory and genotoxic effects of engineered nanomaterials

Nowe koncepcje (rozwiązania), metody i techniki do produkcji przenośnych, łatwych w użyciu urządzeń do pomiaru i analizy nanocząstek występujących w powietrzu miejsca pracy podczas ich wytwarzania i stosowania

FIOH,

Finlandia

2006-2009

 

7. Program Ramowy UE

 

1

i-Protect

Intelligent PPE system for personnel in high risk and complex environments

Inteligentne rozwiązania środków ochrony indywidualnej do zastosowań w warunkach wysokiego poziomu ryzyka w złożonym środowisku pracy

CIOP-PIB

2009- 2012

 

2

HealthatWork

An Inquiry into the Health and Safety at Work; a European Union Perspective

Monitorowanie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy -  perspektywa Unii Europejskiej

University of Aberdeen, Wlk. Brytania

2008-2011

3

NANODEVICE

Novel Concepts, Methods, and Technologies for the Production of Portable, Easy-to-Use Devices for the Measurement and Analysis of Airborne Engineered Nanoparticles in Workplace Air

Nowe koncepcje, metody i techniki do produkcji przenośnych, łatwych w użyciu urządzeń do pomiaru i analizy nanocząstek występujących w powietrzu miejsca pracy

FIOH, Finlandia

2008-2011

4

INGENIOUS

Innovative Nanostructured Optochemical Sensors

Innowacyjne optochemiczne sensory o nanostrukturze

Netherlands Organization for Applied Scientific Research (TNO), Holandia

2009-2012

5

SAFERA

Coordination of European Research on Industrial Safety towards Smart and Sustainable Growth

(Koordynacja badań europejskich w dziedzinie bezpieczeństwa pracy w przemyśle na rzecz trwałego wzrostu)

FIOH, Finlandia

2012-2014

6

SCAFFOLD

Innovative strategies, methods and tools for occupational risks management of manufactured nanomaterials (MNMs) in the construction industry

(Innowacyjne strategie, metody I narzędzia zarządzania ryzykiem zawodowym związanym z nanomateriałami w budownictwie)

FUNDACION TECNALIA RESEARCH & INNOVATION, Hiszpania

2012-2014

7

J-AGE

Coordination Action for the early implementation of the Joint Programming Initiative (JPI) 'More Years - Better Lives - the Challenges and Opportunities of Demographic Change'

(Działania koordynujące w celu wczesnego wdrażania Inicjatywy w zakresie Wspólnego Planowania Badań Naukowych "Długie lata, lepsze życie – potencjał i wyzwania zmian demograficznych")

VDI/DE Innovation+Technik GmbH, Niemcy

2012-2014

 

Projekty Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy

 

1

TC-RO

Topic Centre Risk Observatory (7 tasks)

Centrum Tematyczne Obserwatorium Ryzyka
(7 zadań)

Institut National de Recherche et de Sécurité (INRS), Francja

2005-2008

2

TC-WE

Topic Centre Work Environment (4 tasks)

Centrum Tematyczne Środowisko Pracy (4 zadania)

FIOH, Finlandia

2005-2008

3

 

European Survey of Enterprises on Psychosocial Risks at Work

Europejskie badanie zagrożeń psychospołecznych w przedsiębiorstwach

TNS Infratest Sozialfor- schung, Niemcy

2007-2008

4

TC-OSH

Topic Centre on Occupational Safety and Health

Centrum Tematyczne dotyczące Bezpieczeństwa i Higieny Pracy

FIOH,

Finlandia

2009-2012

 

Wspólnotowy Program na rzecz Zatrudnienia i Solidarności Społecznej – PROGRESS,

sekcja III – Warunki pracy

 

1

MSD Impact Study

Contract for an in-depth study to analyse and evaluate the environmental and socio-economic impact of possible Community initiatives in the area of the prevention of work-related musculoskeletal disorders in the European Union

Pogłębiona analiza i ocena społeczno-ekonomicznego oddziaływania proponowanych inicjatyw Wspólnoty w zakresie zapobiegania związanych z pracą dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego (MSD) w krajach Unii Europejskiej

TNO, Holandia

2008

2

HIRES

Health in Restructuring: Innovative Approaches and Policy Recommendations

Restrukturyzacja a zdrowie: Innowacyjnie podejścia i zalecenia dla polityki

University of Bremen, Niemcy

2008

3

CADimple

Contract to analyze and evaluate the impact of the practical implementation in the workplace of national measures implementing Directive 98/24/EC on Chemical Agents

Kontrakt serwisowy dotyczący analizy i oceny skutków praktycznego wdrożenia w miejscu pracy środków krajowych wdrażających dyrektywę 98/24/WE dotyczącą czynników chemicznych

Kooperation- stelle Hamburg, Niemcy

2008-2010)

4

FICETTI

Study service contract on analysis of health, socio-economic and environmental impacts in connection with possible amendments to Directive 2004/40/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the minimum health and safety requirements regarding the
exposure of workers to the risks arising from physical agents (electromagnetic fields)

Kontrakt serwisowy dotyczący analizy wpływu na zdrowie, skutków ekonomicznych oraz wpływu na środowisko ewentualnej nowelizacji dyrektywy 2004/40/WE dotyczącej ekspozycji zawodowej na pola elektromagnetyczne

FIOH, Finlandia

2009

 

 

 

 

 

 

 

5

LIM

Study service contract to assess the potential impact of emerging trends and risks on labour inspection methodologies in the domain of occupational health and safety

Kontrakt serwisowy dotyczący oceny potencjalnego wpływu pojawiających się trendów i zagrożeń na metodologię inspekcji pracy w dziedzinie BHP

Cardiff University, Wlk. Brytania

 

2010-2012

 

Inne projekty

1

PROHELM

(Program COST)

Accident Prevention Options with Motorcycle Helmets

Kaski motocyklowe jako element zapobiegania wypadkom wśród motocyklistów

EMPA, Szwajcaria

2005-2009

2

 

Good practices in agriculture social partners participation in the prevention of musculoskeletal disorders

Dobre praktyki w rolnictwie oraz udział partnerów społecznych w prewencji schorzeń układu mięśniowo-szkieletowego

IDEWE, Belgia

2009

 

 

 

4

PRIMAeT

(Leonardo da Vinci Program)

Psychosocial Risk Management – Vocational Education and Training

Zarządzanie ryzykiem psychospołecznym - edukacja i szkolenie

University of Nottingham,
Wlk. Brytania

2009-2011

5.

PSYRES

Psychological health and well-being in restructuring: key effects and mechanisms

Zdrowie psychiczne i dobrostan
pracowników w procesie restrukturyzacji - główne skutki i mechanizmy

 

TNO, Holandia

2010-2012

 
Inne Formy współpracy międzynarodowej CIOP-PIB
 
Maksymalizuj
Minimalizuj


Dział Współpracy z Zagranicą - Inne formy współpracy międzynarodowej CIOP-PIB

Pracownicy Instytutu uczestniczą także w pracach organów doradczych Komisji Europejskiej

 • Komitet Doradczy ds. Bezpieczeństwa i Zdrowia w Miejscu Pracy (Advisory Committee on Safety and Health at Work – ACSH) przy Dyrekcji Generalnej ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Równości Szans - przedstawiciel Rządu RP – prof. dr hab. med. Danuta Koradecka
  • grupy robocze Komitetu Doradczego ACSH:
   • Grupa robocza ds. opracowania Strategii Wspólnoty w dziedzinie BHP na lata 2007-2012 (WP ”Community Strategy 2007-2012” ) - prof. dr hab. med. Danuta Koradecka
   • Grupa robocza ds. projektu Scoreboard (WP ”Scoreboard”) - dr inż. Zofia Pawłowska
   • Grupa robocza ds. opracowania przewodnika wdrażania dyrektywy dot. pól elektromagnetycznych (WP "Electromagnetic Fields") - dr inż. Jolanta Karpowicz
   • Grupa robocza ds. opracowania poradnika dotyczącego ochrony pracownika w dziedzinie rolnictwa i leśnictwa (WP “Guide Agriculture & Forestry") - dr inż. Andrzej Dąbrowski
 • Naukowy Komitet ds. Dopuszczalnych Norm Zawodowego Narażenia na Oddziaływanie Czynników Chemicznych w Pracy(Scientific Committee for Occupational Exposure Limits to Chemical Agents - SCOEL) - przedstawiciel RP - dr Jolanta Skowroń
 • Europejska Agencja Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy (European Agency for Safety and Health at Work) – Rada Zarządzająca (Governing Board) - przedstawiciel Rządu RP – prof. dr hab. med. Danuta Koradecka; Grupa Doradcza Obserwatorium Ryzyka (Risk Observatory Advisory Group) - przedstawiciel Rządu RP – dr inż. Daniel Podgórski.

Pracownicy Instytutu uczestniczą również, jako eksperci narodowi, w pracach Komitetu ds. Postępu Technicznego ds. wykazu indykatywnych dopuszczalnych wartości narażenia zawodowego oraz grup roboczych, m.in. ds. promieniowania optycznego, ergonomii.

Biorą także udział w pracach komitetów technicznych ISO i CEN, a także komitetów horyzontalnych jednostek notyfikowanych oraz grup pionowych działających w obszarze dyrektyw nowego podejścia, dotyczących normalizacji i certyfikacji w obszarze bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

Pracownicy Instytutu aktywnie uczestniczą w konferencjach, seminariach i innych spotkaniach międzynarodowych. Są również zaangażowani w organizację spotkań w ramach projektów międzynarodowych realizowanych przez Instytut, przygotowywanie wizyt  przedstawicieli instytucji zagranicznych w CIOP-PIB a także przeprowadzanie w Instytucie szkoleń dla specjalistów zagranicznych.