Lakiernik samochodowy
MIĘDZYNARODOWA KARTA CHARAKTERYSTYKI ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH

 

 

LAKIERNIK SAMOCHODOWY

Kto to jest lakiernik samochodowy?

 

Lakiernik samochodowy przeprowadza remonty i renowacje powierzchni nadwozi samochodowych, czyszcząc je, nakładając powłoki ochronne, wyrównujące i dekoracyjne posługując się narzędziami prostymi oraz urządzeniami mechanicznymi.

 

Jakie zagrożenia wiążą się z wykonywaniem tego zawodu?
 • Lakiernik narażony jest na szkodliwe działanie pyłów i lakierów powstających i używanych podczas prac.
 • Pracownik narażony jest na wybuch / pożar w komorze lakierniczej, pomieszczeniu lakierni
 • Praca wykonywana jest często w wymuszonej pozycji ciała, co może powodować bóle pleców i rąk
 • Pracownik narażony jest na kontakt z ostrymi elementami karoserii samochodów co może powodować częste rany rąk.
Czynniki środowiska pracy związane z wykonywanym zawodem oraz ich możliwe skutki dla zdrowia

 

Czynniki mogące powodować wypadki

 • Potrącenia, najechania na pracownika lakierni – możliwość powstania urazów
 
 • Atmosfera zagrożona wybuchem – nie stosowanie podstawowych zasad bezpieczeństwa, brak odpowiednich środków ochrony indywidualnej
 
Czynniki fizyczne

 • Śliskie i mokre powierzchnie mogące spowodować poślizgnięcie i upadek pracownika
 
 • Ostre krawędzie i wystające elementy mogące powodować rozcięcia powierzchni skóry
 
 • Wysoka temperatura powierzchni samochodu – możliwość poparzeń skóry
 
 • Hałas występujący podczas stosowania ręcznych urządzeń ciśnieniowych – mogących powodować bóle głowy i zmęczenie
 
 • Oświetlenie, w kabinach lakierniczych stosowane światło jarzeniowe o odpowiednim natężeniu, wymaganym technologicznie (umożliwienie dobieranie odpowiednich odcieni lakierów) – powoduje zmęczenie oczu, bóle głowy
 
 • Promieniowanie podczerwone, stosowane podczas suszenia elementów lakierowanych – możliwość uszkodzenia wzroku i skóry
 
 • Elektryczność statyczna, mogąca powodować wybuchy
 
 • Napięcie w obwodzie elektrycznym, uszkodzona instalacja elektryczna może spowodować porażenie prądem elektrycznym
 
 • Pył przemysłowy, aerozole – stanowi nieodłączny element pracy lakiernika. Wdychanie pyłów może powodować choroby płuc, kaszel, astmę.
 
Czynniki chemiczne i pyły

 • Toksyczne – stosowanie lakierów zawierających szkodliwe substancje, które podczas lakierowania dostają się do płuc lub wnikają przez skórę (ksyleny, pochodne benzenu)
 
 • Drażniące – stosowane lakiery i rozpuszczalniki mogą powodować podrażnienia skóry, spojówek
 
 • Uczulające - stosowane lakiery i rozpuszczalniki mogą wywoływać reakcje alergiczne
 
 • Rakotwórcze i mutagenne– stosowanie szkodliwych lakierów i rozpuszczalników zawierających (pochodne benzenu)
 
Czynniki biologiczne

 

 
Czynniki ergonomiczne, psychospołeczne i związane z organizacją pracy

Nadmierny wysiłek fizyczny i nieprawidłowa postawa
podczas podnoszenia i przenoszenia ciężkich ładunków - możliwość urazów układu
mięśniowo-szkieletowego (wypadnięcie dysku, zerwanie ścięgna, powstanie
przepuklin itp.)

 
Działania profilaktyczne

 

Nie wolno w kabinie palić tytoniu i używać otwartego ognia, używać elektrycznych urządzeń grzejnych.
Każdą zauważoną usterkę lub zmianę w działaniu wentylatorów należy niezwłocznie zgłosić przełożonemu
Należy wykonywać systematyczne przeglądy techniczne komór lakierniczych oraz postępować zgodnie z dołączoną DTR komory lakierniczej. Przeglądy może wykonywać osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje lub serwis.
Należy wykonywać systematyczne pomiary czynników szkodliwych, głównie hałas, drgania, pyły metali, szpachli i zanieczyszczeń mineralnych oraz czynniki chemiczne.
Należy wykonywać pomiary elektryczności statycznej
Wszystkie pojemniki z substancjami chemicznymi muszą być widocznie oznakowane
Pracownik musi mieć stały dostęp do kart charakterystyk substancji stosowanych na swoim stanowisku pracy
 
Informacje szczegółowe

 

Synonimy  
Definicja i/lub opis zawodu

Lakiernik samochodowy zajmuje się malowaniem pojazdów, przeprowadza remonty i renowacje powierzchni nadwozi samochodowych. Przygotowuje powierzchnie, nakłada powłoki lakiernicze oraz suszy je lub utrwala różnymi technikami. Wykonuje zadania zawodowe związane z oczyszczaniem mechanicznym powierzchni, odrdzewianiem za pomocą środków chemicznych, odtłuszczaniem za pomocą środków zmydlających i organicznych, wyrównywaniem powierzchni szpachlami, wygładzaniem, matowieniem powierzchni, gruntowaniem, suszeniem zagruntowanej powierzchni, nakładaniem natryskowym emalii, suszeniem lub wygrzewaniem w zależności od stosowanej emalii.

 

Zawody pokrewne

Blacharz, mechanik pojazdów samochodowych

Wykonywane czynności Przygotowywanie powierzchni i nakładanie na nie podkładów i lakierów samochodowych. Przygotowywanie odpowiednich kolorów lakierów, obsługa mieszalnika do lakierów.
Podstawowy stosowany sprzęt komora lakiernicza, pistolet lakierniczy, szlifierka oscylacyjna, mieszalnik do lakierów.
Miejsca/obszary, gdzie zawód występuje powszechnie Warsztaty samochodowe, serwisy samochodowe, lakiernie samochodowe
Uwagi

 
Piśmiennictwo

 1. Rozporządzenie MPiPS z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. (t.j. Dz. U. 2003 nr 169 poz. 1650).
 2. Ustawa z dnia 26.06.1974 r. Kodeks pracy
 3. Rozporządzenie Ministra Gospodarki. Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14.01.2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy czyszczeniu, malowaniu natryskowym i natryskiwaniu cieplnym (Dz. U. Nr 16, poz. 156).
 4. Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 lipca 2010r. w sprawie minimalnych wymagań, dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.
 5. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy
 6. Instruktaż stanowiskowy Lakiernik, opracowanie Zbigniew Długołęcki, Bogdan Rączkowski, oddk Gdańsk
 7. Podstawy Prewencji Wypadkowej pod redakcją Zofii Pawłowskiej, CIOP BIP.
 8. Zagrożenia Elektrostatyczne W Strefach Zagrożonych Wybuchem Z.J. Grabarczyk, A. Kurczewska
 
MIKRO-BHP

Program MIKRO-BHP jest prostą w obsłudze aplikacją wyposażoną w zestaw funkcji, wspomagających  obowiązkowe czynności z zakresu bhp, zawierającą wyprofilowane branżowo kompendium wiedzy z tej dziedziny oraz instruktażowe informacje i opisy działań z zakresu prewencji wypadkowej, ułatwiające podnoszenie poziomu stanu bhp w mikrofirmach.

Ulotka informacyjna  nt. MIKRO-BHP 
Wersja DEMO programu MIKRO-BHP