Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego
 
Opis Jednostki Instytutu
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

 

 

Profil działalności pracowni:

 
 Rozpoznawanie i ograniczanie zagrożeń chemicznych w przemysłowych procesach produkcyjnych.

Ocena i analiza procedur systemu zapobiegania poważnym awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków.

Określenie możliwości powstawania niebezpiecznych substancji chemicznych podczas poważnych awarii.

Badanie i ocena zagrożeń palności i wybuchowości substancji chemicznych i ich mieszanin.

Opracowywanie metod uniepalniania tworzyw sztucznych i opracowywanie nowych antypirenów.


Jednym z bardzo ważnych i aktualnych zagadnień w Polsce jest zapewnienie bezpieczeństwa obiektów i instalacji, w których są produkowane, przetwarzane bądź magazynowane niebezpieczne substancje chemiczne. Uwolnienie takich substancji do otoczenia, pożar lub wybuch, w razie awarii w takim obiekcie, powodują zazwyczaj bardzo ciężkie, często katastroficzne skutki.

Zdarzenia takie określane jako poważne awarie przemysłowe lub chemiczne występują niestety dość często na świecie. Liczne przemysłowe awarie chemiczne i katastrofy, jakie miały miejsce na świecie i w Europie w ostatnich dwudziestu kilku latach, spowodowały podjęcie przez organizacje międzynarodowe oraz w rozwiniętych państwach odpowiednich działań.

Zasady, procedury oraz obowiązki zarządów obiektów niebezpiecznych oraz odpowiednich władz i służb publicznych mające na celu zapobieganie takim awariom, przygotowanie się na ich wypadek oraz właściwe reagowanie w celu ograniczenia lub likwidacji ich skutków zostały ujęte w międzynarodowych aktach prawnych oraz w przepisach licznych krajów. Są to przede wszystkim dyrektywy Unii Europejskiej - tzw. Dyrektywa Seveso z 1982 roku, oraz aktualnie obowiązująca, znacznie bardziej rygorystyczna Dyrektywa Seveso II z 1996 roku, konwencje międzynarodowe oraz zalecenia OECD z lat 1988−1992

Przepisy wprowadzające w Polsce system zapobiegania, gotowości i reagowania na poważne awarie przemysłowe, adekwatny do wymagań UE zostały ustanowione w nowej ustawie Prawo ochrony środowiska, przyjętej przez Sejm 27.04.2001 (Dz. U. nr 62, poz. 627). Weszły one w życie na mocy przepisów odrębnej ustawy o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw w dniu 1 października 2001 (Dz. U. nr 100, poz. 1085). Szczegółowe regulacje dotyczące szeregu obszarów problematyki przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym zawarto w kilku rozporządzeniach Ministra Gospodarki oraz Ministra Środowiska.

Centralny Instytut Ochrony Pracy jako jedna z nielicznych instytucji naukowo-badawczych  w Polsce od kilku lat prowadzi w tej dziedzinie prace mające na celu rozwiązanie wielu zadań.

Poważnym nurtem działalności CIOP w tym zakresie jest działalność na polu popularyzacji i upowszechnienia zasad i procedur przeciwdziałania poważnym awariom chemicznym. W tym celu opublikowano serię artykułów, przygotowano także materiały szkoleniowe, a zagadnienia dotyczące przeciwdziałania omawianym zagrożeniom zostały włączone do programów studiów podyplomowych z zakresu bezpieczeństwa oraz innych kursów szkoleniowych, prowadzonych przez CIOP.


Więcej informacji - serwis na temat poważnych awarii przemysłowych.

 

Kierownik Pracowni

dr Agnieszka Gajek

e-mail: aggaj@ciop.pl

tel. 22 623 46 89

Monografie
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Domański W.: Zagrożenia chemiczne w przemyśle gumowym. ISBN 978-83-7373-015-1, CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Domański W., Surgiewicz J.: Profilaktyka techniczna i organizacyjna w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w galwanizerniach. Zalecenia. ISBN 83-7373-067-2., CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Michalik J.S. , Domański W. : Program zapobiegania awariom i system zarządzania bezpieczeństwem w zakładach zwiększonego oraz dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej, CIOP, Warszawa, 2002
 • Michalik J.S., Kijeńska D. T., Gajek A.: Wykonywanie procedury zgłoszenia zakładów o zwiększonym oraz o dużym ryzyku poważnej awarii przemysłowej., CIOP, Warszawa, 2001
 • Michalik J.S., Kijeńska D. T.: Identyfikacja obiektów zagrażających poważną awarią przemysłową - Substancje niebezpieczne i zasady postępowania - Wytyczne, CIOP, Warszawa, 2000
Publikacje
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Borucka M.: Evaluation of different carbon materials in adsorption and solid-phase microextraction of 2,4,6-trichlorophenol from water, Desalination and Water Treatment, 2019, 157, s. 129-137
 • Borucka M., Celiński M.: Thermal degradation and combustion behaviour of antifugal pesticides: triadimenol and tebuconazole, Chemical Engineering Transactions, 2019, 77, s. 139-144
 • Borucka M., Celiński M., Sałasińska K., Gajek A.: Identification of volatile and semi-volatile organic compounds emitted during thermal degradation and combustion of triadimenol, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2019, 2019 online, 139, s. 1493–1506(2020)
 • Celiński M., Borucka M., Sałasińska K., Gajek A.: Charakterystyka parametrów wybuchowych i palnych wybranych poeksploatacyjnych naturalnych sorbentów substancji ropopochodnych, Przemysł Chemiczny, 2019, Vol. 98, 3, s. 472-477
 • Celiński M., Gajek A., Gloc M: Właściwości pożarowe i wybuchowe surowców roślinnych stosowanych w produkcji mieszanek paszowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2019, 3(570), s. 11-14
 • Gajek A.: Process safety education – learning at the level of the establishment and at the human level, Chemical Engineering Transactions, 2019, 77, s. 841-846
 • Sałasińska K., Barczewski M., Borucka M., Górny R.L., Kozikowski P., Celiński M., Gajek A.: Thermal stability, fire and smoke behaviour of epoxy composites modified with plant waste fillers, Polymers, 2019, vol. 11, 8, s. 1234
 • Barczewski M., Sałasińska K., Kloziński A., Skórczewska K., Szulc J., Piasecki A.: Application of the basalt powder as a filler for polypropylene composites with improved thermo-mechanical stability and reduced flammability, Polymer Engineering and Science, 2018, online
 • Borucka M.: Emisja substancji organicznych podczas spalania wybranych środków ochrony roślin z grupy fungicydów, Przemysł Chemiczny, 2018, 97, 3, s. 98-403
 • Celiński M., Borucka M., Sałasińska K., Gajek A.: Charakterystyka parametrów wybuchowych i palnych wybranych poeksploatacyjnych syntetycznych sorbentów substancji ropopochodnych, Przemysł Chemiczny, 2018, 97, 3, s. 404-409
 • Gajek A.: Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym w Polsce, Przemysł Chemiczny, 2018, 97, 11: 1000-1004 , s. 1000-1004
 • Gajek A.: Nadtlenki organiczne. Substancje stwarzające zagrożenie poważną awarią przemysłową. Cz. 1, Przemysł Chemiczny, 2018, 97, 2, s. 282-287
 • Kulawik-Pióro A., Kurpiewska J., Kułaszka A.: Rheological and sensory properties of hydrophilic skin protection gels based on polyacrylates, International Journal od Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2018, 24, 1, s. 129-134
 • Kuśmierek K., Borucka M., Lipińska L., Jagiełło J., Świątkowski A.: Adsorpcja 4-chlorofenolu na nanomateriałach węglowych i ich zastosowanie w mikroekstrakcji do fazy stacjonarnej, Przemysł Chemiczny, 2018, 97, 11, s. 1878-1883
 • Sałasińska K., Barczewski M., Górny R.L., Kloziński A.: Evaluation of highly filled epoxy composites modified with walnut shell waste filler, Polymer Bulletin, 2018, 75(6), s. 2511-2528
 • Sałasińska K., Borucka M., Celiński M., Gajek A., Zatorski W., Mizera K., Leszczyńska M., Ryszkowska J.: Thermal stability, fire behavior, and fumes emission of polyethylene nanocomposites with halogen-free fire retardants, Advances in Polymer Technology, 2018, 37, s. 2394-2410
 • Sałasińska K., Borucka M., Celiński M., Gajek A., Zatorski W., Mizera K., Leszczyńska M., Ryszkowska J.: Thermal stability, fire behavior, and fumes emission of polyethylene nanocomposites with halogen-free fire retardants, Advances in Polymer Technology, 2017
 • Domański W.: Pyłowe atmosfery wybuchowe – parametry charakteryzujące wybuchowość pyłów, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2016, 7, s. 14-17
 • Gajek A.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym – nowe przepisy, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2015, 11, s. s. 22-25
 • Kurpiewska J.: Zagrożenia dla skóry rąk pracowników przemysłu meblowego, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2015, 4(86), s. 5-11
 • Gajek A., Gałkowska O., Zatorski W.: Poważne awarie przemysłowe, w przemyśle nawozowym – na przykładzie awarii w Tuluzie, Chemik – Nauka Technika Rynek, 2014, 68, 3 , s. 235-240
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J.: Stosowanie preparatów barierowych w profilaktyce dermatoz rąk, online 2014, http://dx.doi.org/10.13075/mp.5893.2014.022, Medycyna Pracy, 2014, 65(2)
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J.: Środki ochrony skóry zabezpieczające przed wodą oraz wodnymi roztworami detergentów, kwasów i zasad , Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2014, 1(79), s. 151-160
 • Domański W.: Regulacje prawne dotyczące substancji chemicznych i ich mieszanin, Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 1, s. 10-14
 • Domański W. : Bezpieczeństwo pracy przy magazynowaniu chemikaliów , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 4 (499) , s. 19-21
 • Domański W., Leppert T., Polasik R.: Badania wpływu właściwości cieczy chłodząco-smarujących na cechy geometryczne warstwy wierzchniej, Mechanik, 2013, 8-9, s. 193-200
 • Domański W., Leppert T., Polasik R.: Badania wpływu właściwości cieczy chłodząco-smarujących na siły skrawania podczas toczenia, Mechanik, 2013, 8-9, s. 555-562
 • Gajek A.: Dyrektywa Seveso III. Zmiany procedur i elementów systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 5 , s. 602-605
 • Gajek A., Benczek K., Gałkowska O., Kurpiewska J.: Ocena możliwości powstawania niebezpiecznych substancji w wyniku utraty kontroli nad procesem, Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 6, s. 870-876
 • Gajek A., Gałkowska O., Benczek K., Kurpiewska J.: Zagrożenie cyjanowodorem i cyjankami w trakcie poważnej awarii przemysłowej, Przemysł Chemiczny, 2013, 92, 11 , s. 2039-2043
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J.: Środki ochrony skóry zabezpieczające przed substancjami organicznymi, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2013, 2(75), s. 171-184
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Padlewska K. : Skuteczność środków ochrony skóry stosowanych przez kosmetyczki – badania ankietowe i dermatologiczne , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2013, 2 (497) , s. 13-16
 • Domański W., Makles Z.: Zagrożenia substancjami chemicznymi podczas prac z klejami rozpuszczalnikowymi, Medycyna Pracy, 2012, 63, 1, s. 31-38
 • Gajek A., Michalik J.S., Sakrajda S., Rybacki W. : Ocena zarządzania bezpieczeństwem w zakładach niesevesowskich w kontekście przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 1 (484) , s. 16-19
 • Michalik J.S., Gajek A. : Zarządzanie bezpieczeństwem w zakładach niesevesowskich w zakresie przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym - niezbędne procedury zarządzania (1) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2012, 5 (488) , s. 16-19
 • Broszkiewicz R., Gajek A. : Wybrane zagadnienia prawne przewozu towarów niebezpiecznych przez obszary wielkomiejskie , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 11 (482) , s. 24-25
 • Domański W., Makles Z.: Zagrożenia czynnikami chemicznymi na niektórych stanowiskach pracy przemysłu obuwniczego, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 1 (472), s. 18-21
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J.,: CZYNNIKI SZKODLIWE - Jak chronić skórę dłoni, Przyjaciel przy pracy, 2011, 2, s. 20-23
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J. : Występowanie zawodowych chorób skóry w Unii Europejskiej , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 6 (477) , s. 24-26
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Benczek K., Padlewska K. : A Survey of Work-Related Skin Diseases in Different Occupations in Poland, International Journal of Occupational Safety and Ergonomics (JOSE), 2011, 17, 2, s. 207–214
 • Michalik J.S., Gajek A., Janik P., Zając S., Koniuch A., Obolewicz A., Porowski R. : Propozycje poprawy zarządzania bezpieczeństwem w cyklu transportowym przewozów drogowych towarów niebezpiecznych , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 5 (476) , s. 24-27
 • Michalik J.S., Gajek A. Słomka L.: Poważne awarie w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów (1) - prognozy skutków, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 3 (474), s. 15-18
 • Michalik J.S., Gajek A., Słomka L. : Poważne awarie w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów (2) - ocena skutków , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2011, 4 (475) , s. 6-8
 • Michalik J.S., Gajek A., Słomka L., Janik P. : Zagrożenia poważnymi awariami w Polsce jako ważna przesłanka do programowania działań ratownictwa medycznego, [W]: Bezpieczeństwo w środowisku pracy. Postępy medycyny pracy, ratownictwa medycznego i inżynierii bezpieczeństwa pracy. Wyd.: Garmond Oficyna Wydawnicza, Poznań, 2011, s. 469-485
 • Makles Z., Domański W.: Zagrożenia chemiczne i biologiczne - sortowanie odpadów komunalnych (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 3 (462), s. 22-25
 • Domański W.: Zagrożenia czynnikami chemicznymi podczas eksploatacji cieczy chłodząco-smarujących sporządzanych na bazie olejów mineralnych, (W: Międzynarodowe Forum "Oleje i smary dla przemysłu 2010" 6-7 październik 2010, Wieliczka), 2010
 • Domański W., Makles Z.: Palenie wyrobów tytoniowych - czynne i bierne zagrożenia chemiczne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 12 (471), s. 11-15
 • Domański W., Piotrowski T.: Nowe rozporządzenie Ministra Gospodarki dotyczące atmosfer wybuchowych w miejscu pracy. Założenia do projektu wzoru „dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem” Zagrożenia wybuchowe pyłów w obiektach produkcyjnych i magazynowych, (W: Ośrodek Certyfikacji Usług Przeciwpożarowych Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Pożarnictwa), Rosnówek k/Poznania, 1-2 grudnia, 2010
 • Gajek A., Michalik J.S.: Obliczeniowa metoda prognozowania i ocena możliwości powstawania PCDDs oraz PCDFs podczas pożarowego scenariusza poważnych awarii przemysłowych, Przemysł Chemiczny , 2010, 89, 5, s. 742-746
 • Gajek A., Michalik J.S.: Prekursory oraz uprzywilejowane reakcje niekontrolowane mogące spowodować poważne awarie przemysłowe o największym ryzyku powstawania toksycznych PCDDs oraz PCDFs, Przemysł Chemiczny, 2010, 89, 5, s. 747-752
 • Gajek A., Michalik J.S., Janik P., Dziwulski D., Zając S., Adamczyk A., Sakrajda S., Rybacki W.: Zakłady niesevesowskie: struktura branżowa, występujące niebezpieczne substancje chemiczne oraz stan zarządzania ryzykiem poważnych awarii przemysłowych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 4 (463), s. 14-18
 • Gajek A., Michalik J.S., Rutkowska H., Janik P., Dziwulski D., Zając S.: Zasady kwalifikacji zakładów niesevesowskich zagrażających poważną awarią przemysłową stosowane przez Inspekcję Ochrony Środowiska i Państwową Straż Pożarną, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 3 (462), s. 12-16
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J.: Środki ochrony skóry - definicje, rodzaje, zastosowanie, ocena ryzyka zawodowego i obowiązujące w Polsce regulacje prawne (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 6 (445), s. 23 -25
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J.: Środki ochrony skóry - wymagania, dobór, znakowanie, aplikacja i program ochrony skóry (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 7/8 (466-467), s. 32-34
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J.: Chronić skórę rąk, Elastomery, 2010, 6(85), s. 23-28
 • Makles Z., Domański W.: Palenie wyrobów tytoniowych - czynne i bierne zagrożenia chemiczne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 12 (471), s. 11-15
 • Makles Z., Szewczyńska M.: Zasoby piśmiennicze jako źródło zagrożeń chemicznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 7-8 (466-467), s. 38-42
 • Michalik J.S.: Major Industrial Accidents (Chapter 22), (W: Handbook of Occupational Safety and Health. , CRC Press, Taylor & Francis Group), (Pod red.: Ed. D. Koradecka), 2010
 • Michalik J.S.: Zagrożenia poważnymi awariami w zakładach stacjonarnych oraz w transporcie niebezpiecznych substancji chemicznych jako możliwe przyczyny sytuacji kryzysowych, (W: Ochrona infrastruktury krytycznej, rozdz. Zagrożenia elementów kluczowych infrastruktury państwa – wybrane aspekty w kontekście zarządzania kryzysowego. s. 125-141 ), (Pod red.: A. Tyburska, Wyższa Szkoła Policji), Szczytno, 2010
 • Pośniak M., Dobrzyńska E., Domański W.: Niebezpieczne substancje chemiczne w przemyśle tekstylno-odzieżowym - ocena ryzyka zawodowego, (W: Sympozjum pt.: „Chemiczne szkodliwości zawodowe środowiskowe”, Polskie Towarzystwo Higienistów Przemysłowych), Łódź, 7-8 grudnia, 2010
 • Pułkowski M., Domański W.: Bezpieczeństwo transportu drogowego paliw płynnych w cysternach - podstawowe obowiązki uczestników przewozu, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2010, 9(468), s. 9-13
 • Zatorski W., Zapór L., Jankowska E.,: Wybrane zagadnienia toksyczności nanocząstek wykorzystywanych w produkcji nanokompozytów polimerowych , (W: wykład plenarny, XIV Seminarium, "KOMPOZYTY 2011 - Teoria i praktyka", marzec 2010), 2010
 • Zatorski W., Zapór L., Jankowska E. J: Wybrane zagadnienia toksyczności nanocząstek wykorzystywanych w produkcji nanokompozytów polimerowych, Kompozyty 10, 2010, 1, s. 3-10
 • Domański W.: Zagrożenia N-nitrozoaminami na stanowiskach wulkanizacji ciągłej, Kauczuki Naturalne i Syntetyczne. Dodatek nr 6 do Tworzywa Sztuczne i Chemia nr 5, 2009, 6, s. 9-11
 • Brzozowski Z.K., Staszczak S., Kozioł P., Zatorski W. and Bogdał D.: DEVELOPMENT AND CHARACTERIZATION OF NOVEL FIRE SAFE EPOXY RESINS, CHEMISTRY & CHEMICAL TECHNOLOGY, Vol.3, 2009, 4
 • Domański W., Makles Z.: Gospodarka odpadami chemicznymi w laboratoriach. , (W: Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium. Praktyczny poradnik dla pracowników laboratoriów: medycznego, chemicznego i mikrobielogicznego), Verlag Dashöfer, Warszawa, 2009
 • Domański W., Makles Z.: Gazy techniczne w pracy laboratoryjnej, (W: Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium. Praktyczny poradnik dla pracowników laboratoriów: medycznego, chemicznego i mikrobielogicznego), Verlag Dashöfer, 2009
 • Domański W. Makles Z.: Substancje pożarowo - i wybuchowo niebezpieczne w laboratoriach, (W: Higiena i bezpieczeństwo pracy w laboratorium. Praktyczny poradnik dla pracowników laboratoriów: medycznego, chemicznego i mikrobiologicznego), Verlag Dashöfer, Warszawa, 2009
 • Domański W., Makles Zb.: Zagrożenia atmosferą wybuchową w środowisku pracy cz. III, Przyjaciel przy Pracy, 2009, 1, s. 20-21
 • Domański W., Makles Zb.: Zagrożenia chemiczne w przemyśle obuwniczym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 4, s. 19-22
 • Domański W., Makles Zb.: Zagrożenia atmosferą wybuchową w środowisku pracy cz. IV, Przyjaciel przy Pracy, 2009, 2, s. 27-29
 • Jankowska E., Zatorski W.: Emission of Nanosize Particles in the Process of Nanoclay Blending, (W: The Third International Conference on Quantum, Nano and Micro Technologies, ICQNM), February 1-7 Cancun, Mexico, 2009
 • Jankowska E., Zatorski W.: Nanoparticles emitted in the process of NanofilR5 blending, (W: (W: European Aerosol Conference 2009, Abstract T011A09)), Karlsruhe, 2009
 • Jankowska E., Zatorski W.: Emission of Nanosize Particles in the Process of Nanoclay Blending, The Third International Conference on Quantum, Nano and Micro Technologies, ICQNM 2009, February 1-7 Cancun, Mexico., Brak, Cancun, Mexico, 2009
 • Michalik J.S. , Borysiewicz M.J.: Poważne awarie i zagrożenia terrorystyczne instalacji chemicznych (2) - zintegrowany system zarządzania ryzykiem, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 2 (449), s. 10-13
 • Michalik J.S. , Borysiewicz M.J.: Poważne awarie i zagrożenia terrorystyczne instalacji chemicznych (1) - metody oceny podatności na zagrożenia, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 1 (448), s. 2-5
 • Michalik J.S. , Gajek A.: Aktualne prace badawczo-rozwojowe o strategicznym znaczeniu dla przeciwdziałania zagrożeniom poważnymi awariami oraz atmosferami wybuchowymi, (W: Zarządzanie bezpieczeństwem w sektorze publicznym i biznesie. ), (Pod red.: Red. naukowa: T. Białas, M. Grzybowski, J. Tomaszewski ), Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. E. Kwiatkowskiego, 2009
 • Michalik J.S., Gajek A., Grzegorczyk K., Gredecki S., Piękniewski M., Słomka L., Janik P., Dziwulski D., Zając S.: Zagrożenia poważnymi awariami w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów w Polsce, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 9 (456), s. 6-9
 • Michalik J.S., Gajek A., Grzegorczyk K., Gredecki S., Piękniewski M., Słomka L., Janik P., Dziwulski D., Zając S.: Przyczyny zagrożeń w transporcie drogowym niebezpiecznych chemikaliów w Polsce, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2009, 10 (457), s. 14-17
 • Benczek K.: Zagrożenia chemiczne przy stosowaniu farb proszkowych – ograniczyć emisje szkodliwych substancji Lakiernictwo Przemysłowe, 1/51/2008; 70-72, Lakiernictwo Przemysłowe, 2008, 1/51, s. 70-72
 • Benczek K.: Zagrożenia chemiczne przy stosowaniu farb proszkowych -ograniczyć emisje szkodliwych substancji Lakiernictwo Przemysłowe, 1/51/2008; 70-72, Lakiernictwo Przemysłowe, 2008, 1/51, s. 70-72
 • Benczek K.: Poprawa bezpieczeństwa w laboratoriach chemicznych, Uniwersytet Łódzki, Łódź, 2008
 • Borysiewicz M.J., Michalik J.S.: Metody przeciwdziałania terrorystycznym zagrożeniom poważnymi awariami instalacji chemicznych, (W: Konferencja naukowa -Zarządzanie bezpieczeństwem - wyzwania XXI wieku- Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej w Warszawie), (Pod red.: Marek Lisiecki. Wyd.: Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa im. H. Chodkowskiej), Kazimierz Dolny, 27 – 28 marca, 2008
 • Brzozowski Z., Zatorski W.: Możliwości zastosowania izocyjanianów i poliuretanów jako zamienników żywic formaldehydowych, (W: INNOWACYJNOŚĆ PODSTAWĄ ROZWOJU TWORZYW POLIURETANOWYCH), Ciechocinek, 20-22 listopad, 2008
 • Domański W.: Metyloamina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2008, 1(55), s. 41-48
 • Domański W.: Butyloamina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2008, 55, s. 5-11
 • Domański W.: Trimetyloamina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2008, 1(55), s. 65-72
 • Domański W.: Klasyfikacja, oznakowanie i opakowanie substancji i mieszanin według rozporządzenia nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady, środkiem do bezpiecznego magazynowania towarów niebezpiecznych. , (W: Seminarium "Bezpieczne magazynowanie towarów niebezpiecznych i chemikaliów", Szkoła), 2008
 • Domański W.: Zagrożenia atmosfery w przemyśle gumowym, Tworzywa Sztuczne i Chemia. 4(41). Dodatek: Kauczuki Naturalne i Syntetyczne., 2008, 5, s. 12-15
 • Domański W, Makles Zb.: Zagrożenia atmosferą wybuchową w środowisku pracy cz. II, Przyjaciel przy Pracy, 2008, 12, s. 20-21
 • Domański W, Makles Zb.: Zagrożenia atmosferą wybuchową w środowisku pracy cz. I, Przyjaciel przy Pracy, 2008, 11, s. 16-17
 • Gajek A., Michalik J.S.: Ocena zagrożeń zdarzeniami o znamionach poważnych awarii przez zakłady niesevesowskie , Chemia Przemysłowa, BMP, 2008, 5 (395), s. 40-45
 • Gajek A., Michalik J.S.: Metoda oceny ryzyka powstawania polichlorowanych dioksyn i furanów w warunkach poważnej awarii, (W: [W:] Administracja Bezpieczeństwa Chemicznego. Analiza zagrożeń, ratownictwo chemiczne, ekologiczne i medyczne.), Poznań, 2008
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J: Hydrożele jako składniki hydrofilowych środków ochrony skóry, Chemik, 2008, 2, s. 78-80
 • Makles Z., Domański W.: Odory w środowisku pracy rolnika-hodowcy. Źródła, zagrożenia, usuwanie, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 2, s. 10-13
 • Makles Zb., Domański W: Ślady pestycydów -niebezpieczne dla człowieka i środowiska, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 1, s. 5-9
 • Makles Zb., Domański W.: Gospodarka odpadami chemicznymi w mikro-, małych i średnich przedsiębiorstwach, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 7-8, s. 42-45
 • Michalik J.S.: Zarządzanie bezpieczeństwem w aspekcie przeciwdziałania poważnym awariom (cz.2) - zagadnienia badawcze, Magazyn Ex, 2008, 9, s. 19-27
 • Michalik J.S.: Wdrażanie postanowień rozporządzenia REACH, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 6 (441), s. 10-13
 • Michalik J.S. , Borysiewicz M.J. : Zagrożenia terrorystyczne. Metody i narzędzia ochrony instalacji chemicznych, Chemia Przemysłowa , 2008, 2(377), s. 42-46
 • Michalik J.S. , Gajek A. : Zagrożenie zdarzeniami o znamionach poważnych awarii w Polsce, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 3 (438), s. 8-12
 • Pośniak M., Makles Z. : Stosowanie gazów technicznych w butlach - wybrane zagadnienia bezpieczeństwa , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2008, 3 (438) , s. 22-25
 • Zatorski W., Brzozowski Z.K.: Fizyko-chemiczne aspekty palności poliuretanów, (W: INNOWACYJNOŚĆ PODSTAWĄ ROZWOJU TWORZYW POLIURETANOWYCH), Ciechocinek, 20-22 listopad, 2008
 • Zatorski W., Brzozowski Z.K., Kolbrecki A.: New developments in chemical modification of fire-safe rigid polyurethane foams, Polymer Degradation and Stability, 2008, 93, s. 2071-2076
 • Borysiewicz M.J. , Michalik J.S. : Cyberbezpieczeństwo przemysłowych systemów sterowania, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 10 (433), s. 8-11
 • Brzozowski Z.K., Hadam Ł., Zatorski W., Staszczak S., Rupiński S., Bogdan D.: Fireproof, solid state epoxy resins, Polimery, 2007, 1,52, s. 29-33
 • Domański W.: Metody oceny i zapobiegania ryzyku wystąpienia pożaru i wybuchu, materiały szkoleniowe, Ryzyko zawodowe związane z występowaniem czynników chemicznych i biologicznych w środowisku pracy CIOP-PIB, Warszawa, 2007
 • Domański W.: Czynniki rakotwórcze w środowisku pracy, Przemysł Chemiczny, 2007, 86(7), s. 579-582
 • Domański W., Makles Z.: Minimalne wymagania dotyczące bezpieczeństwa przy pracach zagrożonych atmosferą wybuchową, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 6, s. 7-11
 • Gajek A., Michalik J.S.: Możliwości prognozowania ilości polichlorowanych dioksyn i furanów powstających w trakcie poważnych awarii, Chemia Przemysłowa, BMP, 5 , 2007, 361, s. 29-31
 • Jankowska E., Zatorski W., Pośniak M.: Emission of nanoparticles in the process of developing new polymers, EuroNaOSH, Finland, 2007
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J: Kremy i maści ochronne w profilaktyce kontaktowych chorób skóry, 2007
 • Makhniashvili I., Makles Z. : Zagrożenia w podziemnych parkingach samochodowych - toksyczne, pożarowe i wybuchowe , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 11 (434) , s. 10-13
 • Michalik J.S.: Ograniczanie zagrożeń poważnymi awariami z udziałem niebezpiecznych substancji chemicznych jako istotny czynnik poprawy bezpieczeństwa cywilnego w Polsce, (W: I Międzynarodowa Konferencja Naukowa-Wyzwania Bezpieczeństwa Cywilnego XXI wieku -inżynieria działań w obszarach nauki, dydaktyki i praktyki- Warszawa, 31 maja -1 czerwca 2007 r), Warszawa, 2007
 • Michalik J.S.: Zagrożenia poważnymi awariami w Polsce - stan aktualny, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 5 (428), s. 14-18
 • Michalik J.S.: Legislation and research questions concerning the safety management in the context of major accident control, (W: [W:] Functional Safety Management in Critical Systems (Chapter 1)), Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, 2007
 • Michalik J.S. : Zagrożenia poważnymi awariami w Polsce - stan aktualny , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2007, 5 (428) , s. 14-18
 • Michalik J.S. : Zarządzanie bezpieczeństwem w aspekcie przeciwdziałania poważnym awariom (cz.1) - zagadnienia prawne, Magazyn Ex, 2007, 4(8), s. 41-48
 • Zatorski W., Brzozowski Z.K., Kaczorek K.: New development in chemical modification of fire safe rigid PU foams, 11th European Meeting on Fire Retardant Polymers UK 3-6 July 2007, FRPM 07., Bolton, Manchester, 2007
 • Zatorski W., Brzozowski Z.K., Kaczorek K.: New developments in chemical modification of fire safe rigid polyurethanes foams, (W: The 7th International Conference Advanced Polymers Via Macromolecular Engineering, APME 2007), Miami, December 15-20, 2007
 • Brzozowski Z.K., Zatorski W.: Ogniobezpieczne poliuretany (referat plenarny na zaproszenie), (W: Konferencja: Nowe kierunki rozwoju poliuretanów), Rydzyna, 2006
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Benczek K.M: Skin protection measures - prevention in occupational dermatitis, http://www.cdc.gov/niosh/topics/skin/OEESC2/AbPost072Kurpiewska.html (dokument elektroniczny), 2006
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Benczek K.M., Łopacka B.: Środki ochrony skóry, Przegląd Dermatologiczny, 2006, 2, s. 259-263
 • Michalik J.S.: REACH - nowe zasady postępowania w odniesieniu do niebezpiecznych substancji chemicznych, Chemia Przemysłowa, BMP, 2 , 2006, 310, s. 29-31
 • Michalik J.S.: Zmiany krajowych przepisów dotyczących kryteriów kwalifikacyjnych dla zakładów stwarzających zagrożenie poważną awarią przemysłową, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 10 (421), s. 9-11
 • Michalik J.S.: Zmiany krajowych przepisów dotyczących niektórych elementów i procedur przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 9 (420), s. 16-19
 • Michalik J.S.: REACH - projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie rejestracji, oceny, dopuszczania i ograniczania chemikaliów -główne postanowienia i procedury oraz oczekiwane skutki, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 6 (417), s. 16-19
 • Michalik J.S.: REACH - projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego oraz Rady w sprawie rejestracji, oceny, dopuszczania i ograniczania chemikaliów - przyczyny i przesłanki, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2006, 5 (416), s. 12-15
 • Surgiewicz J., Domański W.: Narażenie na związki metali w przemysłowych procesach galwanicznych, Medycyna Pracy, 2006, 57 (2), s. 123- 132
 • Brzozowski Z.K., Zatorski W.: New achievements in the chemical modification of fire-safe rigid polyurethane foams, (W: International Conference: Innovative materials and technologies for surface transport "INMAT 2005". Gdańsk, 7-8.11.2005, s. 201-206), Gdańsk, 2005
 • Domański W.: Materiały szkoleniowe "Zagrożenia wypadkami przy pracy oraz zapobieganie im podczas transportu drogowego pojazdami - Transport materiałów niebezpiecznych", CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Domański W.: Zagrożenia chemiczne w przemyśle gumowym. ISBN 978-83-7373-015-1, CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Domański W., Makles Z.: Zagrożenia czynnikami chemicznymi przy wylewaniu posadzek z betonu i tworzyw sztucznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2005, 3(404), s. 20-23
 • Domański W., Surgiewicz J.: Profilaktyka techniczna i organizacyjna w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy w galwanizerniach. Zalecenia. ISBN 83-7373-067-2., CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Michalik J., Domański W., Gajek A., Łużny E., Grobelki A., Lewandowski A., Kawa W.: Program zapobiegania awariom oraz system zarządzania bezpieczeństwem w zakładach zagrożonych zagrażających poważną awarią przemysłową. Wytyczne., CIOP-PIB, Warszawa, 2005
 • Michalik J.S.: Przeciwdziałanie poważnym awariom przemysłowym, Chemia Przemysłowa, BMP, 3 , 2005, 285, s. 39-42
 • Michalik J.S. : Ochrona przed wybuchami w środowisku pracy. Implementacja przepisów dyrektyw ATEX do polskiego prawodawstwa, Promotor, 2005, 7-8, s. 34-38
 • Zatorski W.: World and Polish polyurethane markets. Part 1, Reporter Chemiczny, 2005, 5, s. 17-19
 • Zatorski W.: World and Polish polyurethane markets. Part 2 , Reporter Chemiczny, 2005, 6, s. 12-13
 • Zatorski W., Brzozowski Z.K.: Production of PUR and PUR-PIR foams with red phosphorus as a flame retardant, POLIMERY, 2005, 9, s. 50
 • Zatorski W., Brzozowski Z.K.: New achievements in the chemical modification of rigid polyurethane foams, (W: 6th International Symposium on Advanced Polymers Via Macromolecu Lar Engineering. Istambuł, 15-19.08. 2005), Istanbul, Turkey, 2005
 • Benczek K.: Czynniki chemiczne w środowisku pracy, (W: Seminarium BHP PTPiREE), Szklarska Poręba, 24-27 maj, 2004
 • Benczek K., Gliński M.: Wentylacja miejscowa wywiewna przy ręcznych zmechanizowanych narzędziach, (W: XV Ogólnopolska Konferencja Naukowo-Techniczna Wentylacja, Klimatyzacja, Ogrzewnictwo, Zdrowie), Zakopane-Kościelisko, 2-4 czerwca, 2004
 • Domański W.: Zagrożenia chemiczne na stanowiskach pracy podczas produkcji i przetwarzania mieszanek gumowych, Elastomery, 2004, 8 (3), s. 25-32
 • Domański W.: Dianowe żywice epoksydowe- zagrożenia czynnikami chemicznymi, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 9(398), s. 16-20
 • Domański W., Kozieł E.: Zagrożenia czynnikami chemicznymi podczas produkcji wyrobów gumowych, Tworzywa Sztuczne i Chemia, 2004, 5 (18), s. 6
 • Gajek A., Michalik J.S.: Uwzględnianie niebezpiecznych substancji chemicznych powstających w trakcie awarii w procedurach przeciwdziałania poważnym awariom. Cz.1, Chemia Przemysłowa, 2004, 5 (264), s. 34-35
 • Kozieł E., Domański W., Pośniak M.: Occupational Exposure to Sulfur and Nitrogen Organic Compounds in Polish Rubber industry, (W: The Premier Conference and Exposition for Occupational and Environmental Healthand Safety Professionals Georgia World Congress Center), Atlanta, 8-13 maj, 2004
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Benczek K.: Środki ochrony skory. Zastosowanie, wymagania, certyfikacja, Przemysł Chemiczny, 2004, 83/11, s. 1-2
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Benczek K.: Środki ochrony skóry. Zastosowanie, wymagania,certyfikacja., Przemysł Chemiczny, 2004, nr 83(11), s. 538-539
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Benczek K.M.: Środki ochrony skóry. Zastosowanie, wymagania,certyfikacja, Przemysł Chemiczny, 2004, 83(11), s. 538-539
 • Michalik J.S.: Das polnische System zur Verhinderung von Störfällen - Umsetzung der Vorschriften der Seveso-II-Richtlinien. Teil 2, Notfallvorsorge/Bevolkerungsschutz, 2004, 3, s. 6-9
 • Michalik J.S.: Uzupełnienia i zmiany Dyrektywy Seveso II, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 9 (398), s. 8-11
 • Michalik J.S.: Wprowadzenie, (W: W monografii - Dyrektywa Seveso II), CIOP-PIB, Warszawa, 2004
 • Michalik J.S.: Das polnische System zur Verhinderung von Störfällen - Umsetzung der Vorschriften der Seveso-II-Richtlinien. Teil 1 , Notfallvorsorge/Bevolkerungsschutz, 2004, 2, s. 12-14
 • Michalik J.S., Domański W.: Zawartość i cele programu zapobiegania awariom i systemu bezpieczeństwa w zakładach zwiększonego oraz dużego ryzyka wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2004, 2(391), s. 22-25
 • Zatorski W.: New dewelopment in chemical modifications of rigid polyurethane foames, (W: 40 Miedzynarodowe Symopozjum Polimerów IUPAC WORLD POLYMER CONGRESS 2004), Brak, Paryż, Francja, 4-9 lipiec 2004, 2004
 • Zatorski W.: Chemical modifications of rigid polyurethane foames, (W: European Aerozol Conference), Budapeszt, 6-10 wrzesień, 2004
 • Zatorski W.: New dewelopment in chemical modifications of rigid polyurethane foames, (W: (W: 40 Miedzynarodowe Symopozjum Polimerów IUPAC WORLD POLYMER CONGRESS 2004) 4-9 lipiec 2004), Paryż, Francja, 2004
 • Zatorski W.: Stan przemysłu polskich tworzyw sztucznych przed akcesja do Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia, (W: I Międzynarodowy Salon Tworzyw Sztucznych i Chemii - PROCHEMIA 2004), Brak, Warszawa, 25-27.02, 2004
 • Zatorski W.: Stan przemysłu polskich tworzyw sztucznych przed akcesja do Unii Europejskiej - szanse i zagrożenia, (W: (W: I Międzynarodowy Salon Tworzyw Sztucznych i Chemii - PROCHEMIA 2004)), Warszawa, 25-27.02, 2004
 • Zatorski W., Brzozowski Z.K.: Synthesis of PUR-PIR foams with bromine and red phosphorus flame retardants, (W: III Polish-Ukrainian Conference nt.Polymers of Special Applications, Politechnika Radomska), Radom 15-18 czerwca, 2004
 • Domański W.: Selection of Capillary Columns for Separation of N-Nitrosamines in Mixtures by Gas Chromatography, Chemia Analityczna, 2003, 48, s. s. 203-209
 • Domański W.: Zagrożenia nitrozoaminami na stanowiskach pracy w przemyśle gumowym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 4(381), s. 20-22
 • Domański W.: Narażenie na pary rozpuszczalników podczas procesów uszlachetniania skór craft, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 1(378), s. 27
 • Michalik J.S.: Szczególne aspekty przeciwdziałania poważnym awariom w siłach zbrojnych - wątpliwości, Myśl Wojskowa, 2003, 6, s. 86-96
 • Michalik J.S.: Ocena zagrożeń awariami chemicznymi w Polsce, Rynek Chemiczny, 2003, 9, s. 26-28
 • Michalik J.S.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym - nowe regulacje prawne (2), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 9 (386) , s. 2-5
 • Michalik J.S.: Kształtowanie postaw i zachowań pracowników w celu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2003, 6(383), s. 8
 • Rupiński S., Brzozowski Z.K., Skwara K., Zatorski W.: Modyfikaty skrobi o dużej lepkości, PRZEMYSŁ CHEMICZNY, 2003, 8, s. 9-2
 • Zatorski, Brzozowski Z.K., Łebek K., Rupiński S.: Synthesis of PUR and PUR-PIR foams with bromine flame retardant, Polish Journal of Chemical Technology, 2003, 9
 • Benczek K., Gliński M.: Emisja zanieczyszczeń do środowiska powietrznego pomieszczeń i sposoby jej ograniczania, (W: Wpływ środowiska na zdrowie, zmęczenie i ryzyko zawodowe), (Pod red.: E. Kowala), Uniwersytet Zielonogórski Instytut Podstaw Techniki. Centrum Zastosowań Ergonomii, Zielona Góra, 2002
 • Benczek K., Gliński M.: Emisja zanieczyszczeń do środowiska powietrznego pomieszczeń i sposoby jej ograniczania, (W: Wpływ środowiska na zdrowie, zmęczenie i ryzyko zawodowe), (Pod red.: E. Kowala), Uniwersytet Zielonogórski Instytut Podstaw Techniki. Centrum Zastosowań Ergonomii, Zielona Góra, 2002
 • Brzozowski Z.K., Kijeńska D., Zatorski W.: New achievements in fire-safe polyurethane foams, Designed Monomers & Polymers, 2002, 2-3, s. 183-193
 • Domański W.: Sampling and Determination of Volatile N-Nitrosamines in Workplace Air, Chemia Analityczna, 2002, 6(47)
 • Domański W.: N-Nitrozodietyloamina i N-nitrozodimetylo-amina - metoda oznaczania, Podstawy i Metody Oceny Środowiska Pracy, 2002, 4/34, s. 115
 • Kurpiewska J., Benczek K. : Metody oceny skuteczności preparatów chroniących przed promieniowaniem ultrafioletowym, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 12(377), s. 21-24
 • Kurpiewska J., Liwkowicz J., Benczek K.: Ochrona skóry rąk, Inspektor Pracy, 2002, 7-8, s. 13-16
 • Michalik J.S.: Reagowanie na poważne awarie przemysłowe i zapobieganie im, Ochrona Przeciwpożarowa, 2002, 1(366)
 • Michalik J.S.: Prognozowanie zagrożeń chemicznych i radiologicznych, (W: Konferencja "Zarządzanie bezpieczeństwem na poziomie powiatu - przygotowanie powiatu na wypadek sytuacji kryzysowych"), 2002
 • Michalik J.S.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym - przepisy szczegółowe, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 9(374), s. 22-25
 • Michalik J.S.: Obiekty zagrażające poważną awarią przemysłową. Nowe kryteria kwalifikacyjne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2002, 2 (367), s. 16-19
 • Michalik J.S. , Domański W. : Program zapobiegania awariom i system zarządzania bezpieczeństwem w zakładach zwiększonego oraz dużego ryzyka poważnej awarii przemysłowej, CIOP, Warszawa, 2002
 • Bartkowiak G., Jędrzejewska M., Liwkowicz J., Majchrzycka K., Owczarek G., Robakowski K., Zrobek Z.: Środki ochrony indywidualnej. Wyd. 3 poprawione., (W: (W: Bezpieczeństwo i Ochrona Człowieka w Środowisku Pracy, t. 16)), CIOP-PIB, Warszawa, 2001
 • Benczek K., Kurpiewska J., Wojtuński J.: Stanowisko do badania aparatów do pomiarów zanieczyszczeń chemicznych powietrza, Aparatura Badawcza i Dydaktyczna, 2001, 2
 • Brzozowski Z., Kijeńska D., Zatorski W.: Palność polimerów, Plastics Review - Panorama Polskiego Przemysłu Tworzyw Sztucznych, 2001, 8
 • Brzozowski Z., Kijeńska D., Zatorski W.: Badanie palności tworzyw sztucznych, Plastics Review - Panorama Polskiego Przemysłu Tworzyw Sztucznych, 2001, nr 10
 • Brzozowski Z.K., Kijeńska D., Zatorski W.: Palność polimerów cz.2 Sposoby zmniejszania palności tworzyw sztucznych, Plastics Reviev, 2001, 9
 • Domański W.: Substancje rakotwórcze w przemyśle gumowym, Elastomery, 2001, 1
 • Domański W.: Zagrożenia chemiczne w garbarniach, CIOP, Warszawa, 2001
 • Domański W., Makles Z: Zagrożenia czynnikami chemicznymi przy wylewaniu posadzek z betonu i tworzyw sztucznych, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 3, s. 20-23
 • Kijeńska D., Zatorski W.: Królowa izolacji, Plastics Review - Panorama Polskiego Przemysłu Tworzyw Sztucznych, 2001, 5
 • Liwkowicz J., Benczek K., Kurpiewska J.: Wodoodporne kremy ochronne, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 7-8, s. 28-30
 • Liwkowicz J., Benczek K., Kurpiewska J.: Ochrona skóry rąk przed substancjami szkodliwymi, Przegląd Lekarski, 2001, supl. 5
 • Michalik J.S.: Narzędzia wspomagające wykonywanie zadań i procedur systemu przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym. Wyniki Programu Wieloletniego (1998-2001)., Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 10 (363), s. 2
 • Michalik J.S.: Systemowe przeciwdziałanie poważnym awariom chemicznym, Rynek Chemiczny, 2001, 12, s. 20-23
 • Michalik J.S.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w Polsce (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 11(364), s. 14-18
 • Michalik J.S.: System przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym w Polsce (2) , Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2001, 12(365) , s. 18-21
 • Michalik J.S.: Ograniczanie zagrożeń poważnymi awariami przemysłowymi. Nowe przepisy polskie., (W: "Zarządzanie ryzykiem w przemyśle chemicznym i procesowym"), (Pod red.: Politechnika Łódzka), Łódź, 23 - 24 października, 2001
 • Michalik J.S.: Procedury przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym - regulacje Unii Europejskiej i nowe przepisy krajowe, (W: I Krajowa Konferencja Naukowo - Techniczna "Główne procedury zapobiegania poważnym awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków"), 2001
 • Michalik J.S., Kijeńska D. T., Gajek A.: Wykonywanie procedury zgłoszenia zakładów o zwiększonym oraz o dużym ryzyku poważnej awarii przemysłowej., CIOP, Warszawa, 2001
 • Michalik J.S., Kijeńska D.T.: Zasady i podstawy identyfikacji obiektów zagrażających poważną przemysłową awarią chemiczną, I Krajowa Konferencja Naukowo - Techniczna "Główne procedury zapobiegania poważnym awariom przemysłowym i ograniczania ich skutków", 2001, s. 35-58
 • Zatorski W., Brzozowski Z.: Tworzywa spienione, Plastics Review, 2001, 2(24), s. 69-73
 • Michalik J.S.: Ocena zagrożeń poważnymi awariami chemicznymi w Polsce w świetle kryteriów kwalifikacyjnych Dyrektywy Seveso II, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 7-8 (348-349), s. 14-19
 • Michalik J.S.: Zagrożenia wielkimi i lokalnymi awariami przemysłowymi w Polsce, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 6(347), s. 12-16
 • Michalik J.S.: Wykonywanie przepisów Dyrektywy Seveso oraz zagrożenia poważnymi awariami w państwach UE, Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 2000, 10(351), s. 13-16
 • Michalik J.S., Kijeńska D. T.: Identyfikacja obiektów zagrażających poważną awarią przemysłową - Substancje niebezpieczne i zasady postępowania - Wytyczne, CIOP, Warszawa, 2000
 • Padlewska K., Perkowska A., Kurpiewska J., Liwkowicz J. : Wyższa Szkoła Zawodowa Kosmetyki i Pielęgnacji Zdrowia w Warszawie. CIOP-PIB, 2000
 • Michalik J.S.: Przeciwdziałanie nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska - przepisy projektowane (1), Bezpieczeństwo Pracy. Nauka i Praktyka, 1999, 12 (341), s. 12-16
Oferta
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego- Oferta

 • konsultacje w zakresie procedury zaliczania zakładów do kategorii zwiekszonego oraz dużego ryzyka - klasyfikacja niebezpiecznych substancji chemicznych, zasady postępowania, procedura sumowania, etc.,
 • konsultacje w zakresie przewidywania powstawania niebezpiecznych substancji chemicznych w warunkach awaryjnych nieobecnych w normalnych warunkach,
 • konsultacje w zakresie przygotowania programu zapobiegania awariom,
 • konsultacje w zakresie innych procedur,
 • organizacja szkoleń w zakresie całokształtu problematyki przeciwdziałania poważnym awariom przemysłowym,
 • przygotowanie wykładów i referatów na seminaria i szkolenia.
 • wykonywanie ekspertyz oceny bezpieczeństwa w procesach w których występują zagrożenia ze strony substancji chemicznych;
 • wydawanie opinii dotyczących zakresu przydatności detektorów i analizatorów substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy;
 • badanie i ocena kremów i żeli barierowych w zakresie odporności na substancje organiczne;
 • badanie i ocena kremów i żeli barierowych w zakresie odporności na roztwory kwasów i zasad;
 • dobór środków ochrony skóry dla różnych stanowisk pracy
 • badanie zanieczyszczeń powietrza w przemyśle gumowym
 • wzorcowanie aparatów do pomiarów stężeń CO i NOx w powietrzu na stanowisku pracy.
 • wykonywanie ekspertyz oceny bezpieczeństwa w procesach w których występują zagrożenia ze strony substancji chemicznych;
 • wydawanie opinii dotyczących zakresu przydatności detektorów i analizatorów substancji chemicznych w powietrzu na stanowiskach pracy;
 • organizacja szkoleń w zakresie problematyki przeciwdziałania atmosferom wybuchowym
 • konsultacje w zakresie przewidywania powstawania atmosfer wybuchowych
 • konsultacje w zakresie opracowywania „dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem”
 • konsultacje w zakresie drogowego transportu niebezpiecznych towarów (ADR)

 
Skład osobowy
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
 • Pracownia Bezpieczeństwa Chemicznego
   Kierownik telefon e-mail
   dr Agnieszka Gajek 22 623-46-89 aggaj[at]ciop.pl
   telefon e-mail
   dr inż. Monika Borucka 22 623-46-74 mosan[at]ciop.pl
   dr inż. Maciej Celiński 22 623-46-74 macel[at]ciop.pl
   techn. Tadeusz Maciejewski 22 623-46-93 tamac[at]ciop.pl
Projekty
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Badanie zagrożenia pyłową atmosferą wybuchową oraz wyładowaniami elektrostatycznymi w procesach produkcji mieszanek paszowych wytwarzanych na bazie surowców roślinnych
Kierownik projektu - dr inż. Maciej Celiński
Wykonawcy -
zobacz więcej
Instrumentarium wspomagające stosowanie procedur systemu przeciwdziałania poważnym awariom w odniesieniu do nowych kategorii substancji niebezpiecznych
Kierownik projektu - dr Agnieszka Gajek
Wykonawcy -
zobacz więcej
Nowe układy antypirenów typu intumescent (spęczniających) oraz tworzywa sztuczne zawierające te układy
Kierownik projektu - dr Kamila Sałasińska
Wykonawcy -
zobacz więcej
Projekty koordynowane
 
Maksymalizuj
Minimalizuj

Zadanie Nr VI.B.12: Opracowanie wzorcowych dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem dla małych i średnich zakładów przemysłowych zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych

 

Zadanie Nr VI.B.12: Opracowanie wzorcowych dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem dla małych i średnich zakładów przemysłowych zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych

Zadanie Nr VI.B.12: Opracowanie wzorcowych dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem dla małych i średnich zakładów przemysłowych zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych


Etap 1: Weryfikacja i opracowanie wersji końcowych poradników dla pracodawców, wspomagających realizacje wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki dot. atmosfer wybuchowych w miejscu pracy

 

Jak wynika ze sprawozdania Głównego Inspektora Pracy z działalności Państwowej Inspekcji Pracy za rok 2009, a także z lat wcześniejszych, co pewien czas zdarzają się w zakładach przemysłowych pożary i wybuchy powodujące szkody ludzkie i materialne. Potwierdzają to statystyki Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Wykryte, w ramach przeprowadzonych kontroli, nieprawidłowości w dokumentacji zagrożenia wybuchem, oznakowaniu stref i zabezpieczeniach każą zwrócić szczególną uwagę na duże braki w znajomości prawa w tej dziedzinie i wyszkoleniu kadry technicznej nawet w dużych zakładach, a szczególnie średnich i małych przedsiębiorstw produkcyjnych, w których występują atmosfery wybuchowe. Przedsiębiorstwa takie zatrudniają od kilku do kilkunastu pracowników i w większości przypadków nie posiadają wysoko wyszkolonej kadry technicznej, nie dysponują także wydzielona służbą BHP.

W dziedzinie zagrożenia wybuchem w miejscu pracy w Unii Europejskiej obowiązuje Dyrektywa 1999/92/WE, a państwa członkowskie opracowują na jej bazie własne rozwiązania legislacyjne, które mogą wykraczać poza minimalne wymagania sformułowane w tej dyrektywie. Jednakże zarówno w Polsce jak i w Europie brak jest rekomendowanych i ujednoliconych narzędzi do oceny ryzyka związanego z zagrożeniem występowania atmosfery wybuchowej w miejscu pracy. Brak jest także łatwych w odbiorze i powszechnie dostępnych informacji niezbędnych do prawidłowej oceny wszystkich elementów składających się na wystąpienie zagrożenia wybuchem na stanowisku pracy. Dotyczy to szczególnie wartości prawdopodobieństw pojawienia się i zadziałania możliwych źródeł zapłonu atmosfery wybuchowej. Obecnie brak uznanego i powszechnie akceptowanego krajowego i/lub unijnego rozwiązania w dziedzinie standaryzacji formy i zawartości dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.

Zagadnienia ryzyka wybuchu w miejscu pracy powiązane są także z zagrożeniami poważnymi awariami chemicznymi, które zawsze zaczynają się od zdarzenia początkowego, będącego wypływem niebezpiecznych mediów (palnych, toksycznych, żrących), utworzenia wybuchowej atmosfery w miejscu pracy i jej zapłonu. W zależności od wielkości wytworzonej chmury i warunków lokalnych oraz atmosferycznych przebieg zdarzenia może przekształcić się w groźną awarię o skutkach katastroficznych. Unikanie zagrożenia wybuchem w miejscu pracy (eliminowanie tzw. zdarzenia początkowego lub przerwanie sekwencji zdarzeń prowadzących do wybuchu) może eliminować lub znacząco ograniczać powstawanie tego typu zdarzeń w przemyśle i związanych z nimi katastrof ekologicznych.

W I etapie realizacji projektu badawczego rozwojowego nr VI.B.12 pt. „Opracowanie wzorcowych dokumentów zabezpieczenia przed wybuchem  dla małych i średnich zakładów przemysłowych zagrożonych występowaniem atmosfer wybuchowych”, wykonywanym w 2011 r., opracowano pytania ankietowe oraz przeprowadzono ankietyzację w zakładach przemysłowych, Państwowej Straży Pożarnej oraz w Okręgowych Inspektoratach Państwowej Inspekcji Pracy dwóch poradników dla pracodawców, opracowanych w roku 2010. Pierwszy noszący nazwę „Jak opracować dokument zabezpieczenia przed wybuchem w miejscu pracy” oraz drugi pod tytułem „Wytyczne techniczne. Metody oceny zagrożenia i ryzyka wybuchu oraz środki zabezpieczeń przeciwwybuchowych”.

W ramach ankietyzacji poradników wysłano do respondentów z instytucji państwowych i przedsiębiorstw przemysłowych 37 ankiet wraz z poradnikami – zarówno w wersji drukowanej, jak też elektronicznej. Zwrotnie otrzymano w przypadku Poradnika Pracodawcy 16 wypełnionych ankiet (43,2% realizacji), a w przypadku Wytycznych Technicznych 15 wypełnionych ankiet (40,5% realizacji). Za pośrednictwem Departamentu Nadzoru i Kontroli Głównego Inspektoratu Pracy PIP wysłano również ankiety do 29 ankiet do Inspektorów Pracy w okręgach PIP. Zwrotnie otrzymano wypełnione wszystkie ankiety, co stanowi 100% realizacji.

Uzyskane w wyniku ankiety były podstawą weryfikacji obu poradników. Zweryfikowane i poprawione poradniki wydano w nakładzie po 100 sztuk.

„Poradnik pracodawcy Jak opracować dokument zabezpieczenia przed wybuchem”:
prowadzi opracowującego DZPW krok po kroku zgodnie z zaproponowaną tam strukturą podstawową tego dokumentu. Wyjaśnia on w każdym punkcie, jakie informacje i w jakiej postaci należy tam umieścić. Struktura podstawowa dokumentu standaryzuje jego zawartość oraz kolejność podawania wymaganych prawem informacji natury technicznej i organizacyjnej. Ponieważ wymagania te są umieszczone w akcie prawnym w różnych miejscach, w każdym punkcie poradnika podano odnośnik do odpowiadającego mu paragrafu, ustępu i punktu rozporządzenia Ministra Gospodarki z 2010 r. [1]. Poradnik zawiera słownik stosowanych terminów, zestawienie obowiązujących aktów prawnych unijnych i polskich, spis najważniejszych norm PN-EN dotyczących oceny zagrożenia wybuchem i ochrony przed wybuchem, wzory przykładowych formularzy, list kontrolnych, wykazów, oświadczeń i deklaracji pracodawcy, które musi zawierać poprawnie wykonany DZPW. Zawiera także obszerny materiał ilustracyjny w postaci rysunków i tabel.„Wytyczne techniczne. Metody oceny zagrożenia i ryzyka wybuchu oraz środki zabezpieczeń przeciwwybuchowych”: podają podstawy wiedzy o spalaniu i wybuchu, omawia klasyfikacje stref zagrożenia wybuchem, opisuje szczegółowo rodzaje źródeł zapłonu (ze szczególnym uwzględnieniem elektryczności statycznej), sposób i miejsca powstawania atmosfer wybuchowych (gazowych, parowych, pyłowych), czas ich trwania, techniczne oraz organizacyjne metody zapobiegania ich powstawaniu i unikania ich zapłonu, a także sposoby ograniczania skutków wybuchu. Przedstawia wymogi dotyczące urządzeń i systemów ochronnych. Podaje opis metod oceny zagrożenia wybuchem i oceny poziomu ryzyka wybuchu oraz rekomenduje do stosowania wybrane metody przy opracowywaniu DZPW. Zamieszczono w nim też proponowane kryterium akceptacji ryzyka wybuchu o wartości granicznej 10-4 wypadków śmiertelnych / osobę / rok do przyjęcia w Polsce, przy opracowywaniu DZPW,

Co powinien zawierać dokument zabezpieczenia przed wybuchem?
Zaproponowano trzyczęściowy układ DZPW obejmujący:
 • Informacje ogólne (oświadczenia i terminy dotyczące DZPW).
 • Informacje szczegółowe (ocena zagrożenia i ryzyka wybuchu oraz sposoby zapobiegania wybuchowi i ochrona przed jego skutkami – środki techniczne i organizacyjne).
 • Informacje i dokumenty uzupełniające (protokoły, świadectwa, potwierdzenia, procedury – mogą być w formie uporządkowanego wykazu bez ich załączania).

Część 1 zawiera oświadczenia, deklaracje, wykazy i informacje wymagane bezpośrednimi zapisami w rozporządzeniu Ministra Gospodarki [1]:
 • Oświadczenie pracodawcy, że miejsca pracy, urządzenia, a także urządzenia ostrzegawcze są zaprojektowane, używane i konserwowane w sposób zapewniający bezpieczeństwo – wymagane zgodnie z rozporządzeniem: § 7 ust. 3 pkt. 3 lit. a.
 • Oświadczenie pracodawcy, że urządzenia spełniają wymagania przewidziane w odrębnych przepisach dotyczących minimalnych wymagań dla bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy – wymagane zgodnie z rozporządzeniem: § 7 ust. 3 pkt. 3 lit. b.
 • Oświadczenie pracodawcy o wykonaniu oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia atmosfery wybuchowej – wymagane zgodnie z rozporządzeniem: § 7 ust. 3 pkt. 3 lit. c.
 • Deklaracja pracodawcy o zapewnieniu przez niego bezpieczeństwa i odpowiedniego nadzoru osób pracujących oraz zwięzły opis środków, które zostały podjęte w celu spełnienia wymagań rozporządzenia oraz ograniczenia szkodliwych skutków wybuchu – wymagany zgodnie z rozporządzeniem: § 7 ust. 3 pkt. 1; § 7 ust. 1 pkt. 1 oraz § 4 ust. 6.
 • Wykaz przestrzeni zagrożonych wybuchem wraz z ich podziałem na strefy, sklasyfikowane na podstawie prawdopodobieństwa i czasu występowania atmosfer wybuchowych – wymagany zgodnie z rozporządzeniem: § 7 ust.3 pkt. 2.
 • Informacja określająca terminy dokonywania systematycznego przeglądu – wymagane zgodnie z rozporządzeniem: § 4 ust. 3.
 • Informacja określająca terminy dokonywania aktualizacji dokumentu.

Część 2 zatytułowana „Informacje szczegółowe” zawiera cztery bloki:
 1. Ocena zagrożenia wybuchem i pożarem.
  1.1. Identyfikacja stosowanych substancji palnych oraz ich właściwości fizycznych i chemicznych.
  1.1.1. Podstawowe właściwości fizyczne.
  1.1.2. Właściwości palne.
  1.1.3. Właściwości wybuchowe w mieszaninie z powietrzem.
  1.1.4. Inne ewentualne właściwości niebezpieczne: toksyczne / szkodliwe, utleniające, żrące itd.
  1.1.5. Klasyfikacja stosowanych substancji i mieszanin wg Rozporządzenia REACH.
  1.2. Zwięzły opis procesu, w którym może powstawać atmosfera wybuchowa z udziałem stosowanych substancji palnych.
  1.3. Zwięzły opis miejsc pracy, w których może powstawać atmosfera wybuchowa.
  1.3.1. Opis instalacji, aparatów i urządzeń.
  1.3.2. Opis wykonywanych czynności.
 2. Charakterystyka zagrożenia wybuchem.
  2.1.Określenie reprezentatywnych scenariuszy zagrożenia.
  2.1.1.Scenariusz narażenia nr 1.
  2.1.1.1. Osoby pracujące (pracownicy właśni, podwykonawcy).
  2.1.1.2. Konsumenci, goście, uczniowie, praktykanci, inspektorzy itp.
  2.1.2. Scenariusz narażenia nr X.
  2.1.2.1. Osoby pracujące (pracownicy właśni, podwykonawcy).
  2.1.2.2. Konsumenci, goście, uczniowie, praktykanci, inspektorzy itp.
 3. Ocena ryzyka wybuchu.
  3.1.Wykonanie kompleksowej oceny ryzyka związanego z możliwością wystąpienia w miejscach pracy atmosfery wybuchowej.
  3.1.1Ocena prawdopodobieństwa i czasu występowania atmosfery  wybuchowej.
  3.1.2. Określenie ilości atmosfery wybuchowej (może być dokonane w oparciu o odrębne przepisy, w tym przepisy dotyczące ochrony przeciwpożarowej lub specyfikacje techniczne).
  3.1.2.1. Ocena prawdopodobieństwa wystąpienia oraz uaktywnienia się źródeł zapłonu, tym wyładowań elektrostatycznych.
  3.1.3. Ocena wpływu instalacji i używanych substancji, zachodzących procesów i ich wzajemnego oddziaływania na możliwość wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.
  3.1.4. Ocena rozmiarów przewidywanych skutków wybuchu.
  3.1.5. Ocena miejsc pracy, które są albo mogą być połączone poprzez otwory z innymi miejscami, gdzie może wystąpić atmosfera wybuchowa.
  3.1.6. Oszacowanie ryzyka wybuchu.
  3.1.7. Akceptacja / redukcja poziomu ryzyka wybuchu.
 4. Zapobieganie wybuchowi i ochrona przed skutkami wybuchu.
  4.1. Środki techniczne.
  4.1.1. Opis środków zapobiegania tworzeniu się atmosfery wybuchowej.
  4.1.2. Opis sposobów unikania zapłonu atmosfery wybuchowej, ze szczególnym uwzględnieniem środków i sposobów ochrony antyelektrostatycznej dla osób pracujących i urządzeń technicznych.
  4.1.3. Opis sposobów ograniczenia szkodliwego efektu wybuchu z opisem środków ochrony indywidualnej, w celu zapewnienia ochrony zdrowia i bezpieczeństwa osób pracujących.
  4.1.4. Opis uzupełniających środków przeciwdziałających rozprzestrzenianiu się wybuchu.
  4.1.5. Informacja pracodawcy o terminach dokonywania przez niego systematycznego przeglądu stosowanych środków zapobiegania wybuchowi i ochrony przed jego skutkami.
  4.2. Środki organizacyjne.
  4.2.1. Zarządzenia wewnętrzne, polityka bezpieczeństwa firmy, polityka jakości itp.
  4.2.2. Instrukcje pisemne: ogólne techniczne, BHP, tematyczne dla prac w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
  4.2.3. Pisemne zezwolenia na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych w przestrzeniach zagrożonych wybuchem.
  4.2.4. Szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące ochrony przed wybuchem.
  4.2.5. Koordynacja działań podwykonawców– wyznaczenie osoby odpowiedzialnej.
  4.2.6. Weryfikacja ogólnego bezpieczeństwa miejsca pracy, w którym istnieje możliwość wystąpienia atmosfery wybuchowej, w zakresie zabezpieczenia przed wybuchem przed jego udostępnieniem po raz pierwszy – wyznaczenie weryfikatora.
  4.2.7. Wyznaczenie osoby odpowiedzialnej do wydawania zezwoleń na wykonywanie prac szczególnie niebezpiecznych.
  4.2.8. Kontrola urządzeń i nadzór nad sprzętem oraz wykonywaną pracą.

Część 3 zatytułowana „Informacje i dokumenty uzupełniające” zawiera dokumenty (dopuszcza się zamieszczenie wykazu dokumentów z informacją gdzie są przechowywane), które były niezbędne przy sporządzaniu DZPW, identyfikacji atmosfer wybuchowych, źródeł zapłonu, oceny ryzyka, działań podjętych w celu zmniejszenia ryzyka, są to więc:
 • Protokoły klasyfikacyjne, szkice sytuacyjne stref zagrożenia wybuchem, oznakowanie stref i dróg ewakuacyjnych.
 • Protokoły kontroli urządzeń (przeglądy, konserwacja, rozruch, zatrzymanie) i nadzoru nad sprzętem oraz wykonywaną pracą.
 • Protokół weryfikacji ogólnego bezpieczeństwa miejsca pracy, (czy zostały spełnione wszystkie warunki niezbędne do zapewnienia bezpieczeństwa i kto dokonuje weryfikacji).
 • Potwierdzenia szkoleń i instruktaży - podpisane oświadczenia pracowników.
 • Świadectwa kwalifikacji i specjalistycznych uprawnień pracowników.
 • Inne dokumenty uzupełniające (n.p.: karty zmian w dokumentacji, listy kontrolne itp.).
 • Procedury i plany ewakuacyjne, zawierające sygnały i znaki ostrzegawcze zagrożenia.
Etap 2: Analiza zagrożenia wybuchem miejsc pracy w wytypowanych zakładach przemysłowych. Szkolenie kadry technicznej wytypowanych zakładów w zakresie zagrożeń stwarzanych przez atmosfery wybuchowe w miejscu pracy. Publikacja

Praca z substancjami i preparatami (produktami) chemicznymi, szczególnie zawierającymi palne i lotne rozpuszczalniki organiczne, gazy i palne materiały stałe wysoce rozdrobnione (pyły, proszki, granulaty, ulegające pyleniu materiały naturalne i produkty rolno-spożywcze) stwarza możliwość wytworzenia w miejscu pracy chmury parowo/gazowo/pyłowo-powietrznej. Jest to dynamiczny układ paliwowo-powietrzny stwarzający potencjalne zagrożenie wybuchowym spalaniem w przypadku pojawienia się w jego obszarze aktywnego źródła zapłonu o energii wystarczającej do zainicjowania w nim reakcji spalania. Skutki takiego wybuchowego spalania są z reguły bardzo poważne i pociągają za sobą konsekwencje w postaci śmierci lub poważnego zranienia i utraty zdrowia pracowników, zniszczenia czy uszkodzenia urządzeń i wytwarzanych materiałów oraz zanieczyszczenia środowiska. Generują one w związku z tym wysokie straty finansowe.

Aby skutecznie zapobiegać tego typu sytuacjom, w Unii Europejskiej ustanowiono Dyrektywę 1999/92/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników zatrudnionych na stanowiskach pracy, na których może wystąpić atmosfera wybuchowa (piętnasta dyrektywa szczegółowa w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/EWG. Implementacją tej dyrektywy jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki: z dnia 8.lipca 2010 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, związanych z możliwością wystąpienia w miejscu pracy atmosfery wybuchowej.

W przedsiębiorstwach, w których występuje potencjalne zagrożenie miejsc pracy atmosferą wybuchową prowadzący zakład jest zobowiązywany do wykonania oceny ryzyka, która jest podstawą sporządzenia dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.

Celem drugiego etapu było ocena ryzyka zawodowego spowodowanego możliwością występowania w miejscu pracy atmosfer wybuchowych oraz opracowanie dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem (DZPW).

Z danych zawartych w sprawozdaniach z kontroli przeprowadzonych w przedsiębiorstwach, w których występuje zagrożenie atmosferą wybuchową sporządzone DZPW nie spełniały szeregu wymagań dotyczących m.in.:
 • zapewnienia odpowiedniej jakości ocen ryzyka wybuchu,
 • wskazania w treści instrukcji i procedur zakładowych, w których zawarto obowiązek wyposażenia osób pracujących w miejscach, w których może występować atmosfera wybuchowa w odpowiedni ubiór antyelektrostatyczny,
 • wskazania w treści innego (szczegółowego) dokumentu wewnętrznego z ustalonymi terminami dokonywania przeglądów i konserwacji stosowanych środków ochronnych,
 • wymaganego zakresu deklaracji pracodawcy.

W drugim etapie projektu przeprowadzono szkolenia oraz wykonano ocenę ryzyka atmosferą wybuchową, które było podstawą opracowania DZPW.

Szkoleniowe i pt. „Zagrożenia atmosferą wybuchową w miejscu pracy” obejmowały następujące zagadnienia:
 • podstawy prawne dotyczące bezpieczeństwa miejsc pracy zagrożonych atmosferą wybuchową,
 • parametrów charakteryzujących substancje palne (gazy, par, mgły, pyły) oraz atmosferę wybuchową.
 • identyfikacja przestrzeni zagrożonych wybuchem,
 • zasady zapobiegania wybuchom i ochrony przed wybuchem,
 • podstawy oceny ryzyka i przygotowania dokumentu zabezpieczenia przed wybuchem.

Ocenę ryzyka i dokument DZPW wykonano w: przedsiębiorstwie produkującym meble, oczyszczalni ścieków, w ciepłowni spalającej biopaliwo, w rozlewni gazu płynnego.

 
Linki
 
Maksymalizuj
Minimalizuj