Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Seminarium szkoleniowe pt. "Ochrona przed zagrożeniami elektromagnetycznymi w środowisku pracy i życia - Polska na tle Unii Europejskiej"

20 września 2011 r. CIOP-PIB, Warszawa ul. Czerniakowska 16 Eksploatacja wielu urządzeń wykorzystywanych w środowisku związana jest z występowaniem w ich otoczeniu pól elektromagnetycznych. Do najliczniejszych źródeł pól elektromagnetycznych należą instalacje elektroenergetyczne, systemy bezprzewodowego przesyłania informacji, a także urządzenia przemysłowe i medyczne. Narażenie pracowników na pola elektromagnetyczne wytwarzane przez wiele z tych urządzeń występuje stale w ciągu całego dnia pracy. W niektórych przypadkach narażenie pracowników znacznie przekracza ekspozycję dopuszczalną ludności. Niezbędne jest więc rozpoznanie źródeł pól elektromagnetycznych i przeanalizowanie zgodności warunków pracy w ich pobliżu z wymaganiami prawa pracy. W określonych sytuacjach konieczne może być również podjęcie systematycznej kontroli narażenia oraz działań profilaktycznych. W ostatnim okresie opublikowano nowelizacje zaleceń międzynarodowych ICNIRP i WHO dotyczących ochrony przed niepożądanymi skutkami oddziaływania pól elektromagnetycznych, a w Unii Europejskiej przebiega procedura ustawodawcza nowelizacji dyrektywy 2004/40/WE dotyczącej minimalnych wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy w polach elektromagnetycznych. W związku z dużym zainteresowaniem zagadnieniami związanymi z charakterystyką zagrożeń zawodowych występujących przy urządzeniach wytwarzających pola elektromagnetyczne oraz zasadami ochrony pracowników przed nadmiernym narażeniem, zapraszamy na seminarium prezentujące podstawowe zagadnienia związane z tą tematyką, szczególnie w aspekcie prac nad nowelizacją wymagań prawa europejskiego koordynowanych przez Polskę w ramach Prezydencji w Radzie UE. Udział w seminarium jest bezpłatny Uczestnicy pokrywają jedynie koszty związane z delegacją (dojazdy, noclegi) Termin zgłaszania: 9 września 2011 r. (decyduje kolejność zgłoszeń) Szczegółowe informacje: tel. 22/623 36 83, e-mail: anmah@ciop.pl Materiały do ściągnięcia: - Informacja na temat seminarium oraz program - ściągnij ... - Karta zgłoszenia - ściągnij ...