Konferencje i seminaria

Wykaz
Opis

Seminarium nt. „ZAGROŻENIA CHEMICZNE W ŚRODOWISKU PRACY”
6 września 2019 r., Warszawa, CIOP-PIB

Szanowni Państwo,

Serdecznie zapraszamy do uczestnictwa w bezpłatnym seminarium

nt.ZAGROŻENIA CHEMICZNE W ŚRODOWISKU PRACY”,

weryfikującym wyniki prac uzyskanych w ramach IV etapu programu wieloletniego
 „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy” realizowanego w latach 2017-2019,

które odbędzie się

6 września 2019 r.

w Centralnym Instytucie Ochrony Pracy – Państwowym Instytucie Badawczym,

ul. Czerniakowska 16, sala 220

 

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc prosimy o zapisy drogą mailową do dnia 1 września 2019 r. na adres sekretariatu Zakładu Zagrożeń Chemicznych, Pyłowych i Biologicznych: izgor@ciop.pl

 

PROGRAM SEMINARIUM

(Rejestracja uczestników od godz. 900)

 

9:30– 9:40

Otwarcie seminarium

9:40 – 10:00

 

Ograniczenie narażenia na substancje endokrynnie aktywne  w cząstkach frakcji wdychalnej i respirabilnej emitowane do środowiska pracy M.Szewczyńska, M. Pośniak

10:00 – 10:20

 

Narażenie pracowników na czynniki rakotwórcze i mutagenne. Metody oznaczania wybranych substancji chemicznych J.Kowalska, A. Jeżewska

10:20 – 10:40

Ograniczanie narażenia na szkodliwe działanie cząstek nanostrukturalnych D. Kondej

10:40 – 11:00

 

Ograniczanie emisji szkodliwych substancji chemicznych i cząstek stałych podczas pracy silników wysokoprężnych  E.Dobrzyńska, M. Szewczyńska, M. Pośniak

11:00 – 11:20

Przerwa kawowa

11:20 – 11:40

Szkodliwe działanie spalin silników wysokoprężnych, środki prewencji E.Dobrzyńska, M. Szewczyńska, M. Pośniak

11:40 – 12:00

 

Baza ChemPył i BioInfo – źródło informacji o zagrożeniach chemicznych i biologicznych E.Dobrzyńska, M. Gołofit-Szymczak

12:00-12:20

Zasady postępowania podczas przedstawiania informacji i danych pomiarowych emisji nanocząstek w środowisku pracy oraz korzystania z bazy danych 

P.Oberbek

12:20 – 12:40

Zalecenia do stosowania rozdziału powietrza w otoczeniu źródła emisji związanego z mobilnymi pracami spawalniczymi

T.Jankowski

12:40 – 13:00

Przerwa kawowa

13:00 – 13:20

Szkodliwe substancje emitowane podczas spalania poeksploatacyjnych sorbentów substancji ropopochodnych 

M.Borucka

13:20 – 13:40

Emisja substancji niebezpiecznych podczas spalania środków ochrony roślin i drewna poddawanego ich działaniu 

M.Borucka

13:40 -14:00

Zagrożenia pożarowo-wybuchowe stwarzane przez substancje słodzące z grupy polialkoholi cukrowych – poradnik 

M.Celiński, Z. Salamonowicz

14:00 – 14:20

Zalecenia dotyczące profilaktyki bezpieczeństwa i higieny pracy osób zatrudnionych w wytwórniach mieszanin paszowych 

M.Gloc, M. Celiński

14:20 – 14:35

Podsumowanie seminarium: ocena materiałów i dyskusja