Produkty i usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Co nowego w wersji STER 8.1


Co nowego w  wersji STER 8.1

Wszystkie moduły

 • zmieniono serwer bazy danych Firebird z wersji 1.5 na wersję 2.1

Program Prawa dostępu

 • dodano znacznik dostępu do danych osobowych: dostęp pełny lub dostęp zgodny z przyznanymi prawami dostępu do poszczególnych elementów struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa;

MODUŁ Administracja

 • ograniczono dostęp do danych osobowych (zgodny z przyznanymi prawami dostępu do poszczególnych elementów struktury organizacyjnej) w następujących funkcjach modułu: wprowadzanie danych osobowych, ich eksport i import oraz wydruki danych osobowych;
 • dla użytkownika z ograniczonym dostępem do wybranych elementów struktury organizacyjnej opracowano formularz przeznaczony do wprowadzania danych osobowych z równoczesnym przypisaniem pracownika do stanowiska;
 • dostosowano system do wymogów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (wraz z późniejszymi zmianami) poprzez dodanie możliwości podglądu oraz wykonania stosownego wydruku raportu odnoszącego się do przetwarzania danych osobowych dla administratora systemu STER (użytkownika o nazwie admin);
 • uwzględniono nową listę zawodów, wykorzystywanych m.in. w Statystycznej Karcie Wypadku zamieszczoną w  Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z dnia 27 kwietnia 2010 r. „w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz zakresu jej stosowania” (Dz. U. z 2010 r. nr 82; poz. 537);

MODUŁ RYZYKO

 • dodano funkcję rejestracji własnych metod ograniczających ryzyko zawodowe oraz możliwość przyporządkowania wybranych metod do czynnika badanego/mierzonego w sesji pomiarowej;
 • rozszerzono wydruk karty oceny ryzyka zawodowego o dodatkową opcję wyboru źródła danych dla kolumny ograniczanie ryzyka: własne metody ograniczania ryzyka zawodowego;
 • zaimplementowano metodę bezpośredniego pomiaru dla czynników chemicznych na formularzu danych szczegółowych;
 • rozszerzono zakres danych umieszczanych na wydrukach - dodano stopkę ogólną, wspólną dla wszystkich wydruków oraz zapewniono możliwość wygaszania numeru strony a także wyboru jej pozycji (środek, lewa strona);
 • dokonano korekty wyliczania wskaźnika narażenia dla czynników chemicznych oraz pyłów w przypadku pracy powyżej 8 godzin w czasie trwania zmiany roboczej;

MODUŁ BHP

 • dodano nową pozycję opisu środka BHP: instruktaż/szkolenie oraz rozbudowano dla powyższej pozycji  formularz danych szczegółowych środka BHP o następujące pozycje: czas trwania szkolenia oraz kto przeprowadził szkolenie;
 • dodano nowy wydruk: karta szkolenia wstępnego, zgodny ze wzorem zamieszczonym w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. „w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy” (Dz. U. z 2004 r. nr 180; poz. 1860);

MODUŁ Wypadki

 • ograniczono dostęp do danych osobowych (zgodny z przyznanymi prawami dostępu do poszczególnych elementów struktury organizacyjnej) na formularzach zawierających listy z danymi osobowymi pracowników;
 
Zobacz także

 

Szkolenia problemowe i specjalistyczne BHP

 

zobacz