Produkty i usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Co nowego w wersji STER 9.0

 

MODUŁ Administracja

 • Zaktualizowano bazę środków ochrony indywidualnej wbudowaną w systemie STER zawierającą informacje o środkach ochrony indywidualnej certyfikowanych przez Instytut w 2020 roku.
 

MODUŁ Ryzyko

 • Zgodnie z wprowadzonymi zmianami zawartymi w „Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 grudnia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki” (Dz.U.2020, poz. 2234) zaktualizowano wykaz czynników biologicznych wraz z danymi je opisującymi.

 • Zgodnie z wprowadzonymi zmianami zawartymi w „Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 10 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy.” (Dz.U.2021 poz. 279) zaktualizowano typy czynników chemicznych.

 • Zgodnie z wprowadzonymi zmianami zawartymi w „Rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 lutego 2021 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy” (Dz.U. 2021 poz. 325) zaktualizowano wykaz czynników chemicznych wraz z danymi je opisującymi oraz zaktualizowano sposób obsługi czynnika fizycznego mikroklimat gorący.

 • Zweryfikowano poprawność danych opisujących poszczególne parametry czynników chemicznych: nazwa czynnika, typ, zwroty H, synonimy, zawarte w bazie danych systemu STER (wprowadzono liczne poprawki),

 • Dodano nowe metody pomiarowe dla czynników chemicznych do bazy danych systemu STER.
 

Wszystkie moduły

 • Wdrożono serwer bazy danych Firebird w wersji 2.5.
 
Podsumowanie aktualizacji uwzględnionych w wersji STER 9.0, które sukcesywnie
udostępniano w roku 2020 dla wersji 8.11.
 

MODUŁ Ryzyko

 • Zgodnie z wprowadzonymi zmianami zawartymi w „Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2020 poz. 61)” wprowadzono następujące zmiany w bazie danych:
  • zaktualizowano dane opisujące poszczególne czynniki chemiczne (nazwa czynnika, numer CAS, wartości dopuszczalne, typy, zwroty H),
  • dodano nowe czynniki chemiczne (nazwa czynnika, numer CAS, wartości dopuszczalne, typy, zwroty H, synonimy, metody pomiarowe).

 • Zgodnie z wprowadzonymi zmianami zawartymi w „Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. 2020 poz. 197)” naniesiono zmiany w typach czynników.


 
Zobacz także

 

Szkolenia problemowe i specjalistyczne BHP

 

zobacz