Produkty i usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Co nowego w wersji STER 8.11

 

MODUŁ Administracja

 • Zaktualizowano bazę środków ochrony indywidualnej wbudowaną w systemie STER zawierającą informacje o środkach ochrony indywidualnej certyfikowanych przez Instytut w 2019 roku.

 

MODUŁ Ryzyko

 • Zgodnie z wprowadzonymi zmianami zawartymi w „Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 9 stycznia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2020 poz. 61)” wprowadzono następujące zmiany w bazie danych:
  • zaktualizowano dane opisujące poszczególne czynniki chemiczne (nazwa czynnika, numer CAS, wartości dopuszczalne, typy, zwroty H),
  • dodano nowe czynniki chemiczne (nazwa czynnika, numer CAS, wartości dopuszczalne, typy, zwroty H, synonimy, metody pomiarowe).

 • Zgodnie z wprowadzonymi zmianami zawartymi w „Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 24 stycznia 2020 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych, ich mieszanin, czynników lub procesów technologicznych o działaniu rakotwórczym lub mutagennym w środowisku pracy (Dz.U. 2020 poz. 197)” naniesiono zmiany w typach czynników.

 

Podsumowanie aktualizacji uwzględnionych w wersji STER 8.11, które sukcesywnie
udostępniano w roku 2019 dla wersji 8.10.
 

MODUŁ Ryzyko

 • Zapewniono możliwość wprowadzenia wartości wymaganych dla parametrów oświetlenia: natężenie, równomierność, wskaźnik oddawania barw przypisanych do typu obszaru, zadania i działalności, zgodnie z zapisami normy PN-EN 12464-1 „Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach”.

 

MODUŁ: Administracja i Ryzyko

 • Dodano możliwość filtrowania zbioru dostępnych środków ochrony indywidualnej po nazwie lub numerze wraz z opcją jego zawężenia do środków ochrony indywidualnej wprowadzonych przez użytkownika.

 

MODUŁ: Wypadki

 • Zaktualizowano „Protokół ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy” zgodnie z wprowadzonymi zmianami zawartymi w „Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie wzoru protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy" (Dz. U. 2019, poz. 1071),
 • Zaktualizowano „Statystyczną kartę wypadku przy pracy” zgodnie z wprowadzonymi zmianami zawartymi w „Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 4 czerwca 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie statystycznej karty wypadku przy pracy" (Dz. U. 2019, poz. 1106),
 • Dodano opcję sposobu zaznaczania wyboru w pkt. 13 na wydruku protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy.

 

 
Zobacz także

 

Szkolenia problemowe i specjalistyczne BHP

 

zobacz