Produkty i usługi
 
Maksymalizuj
Minimalizuj
Co nowego w wersji STER 8.10

MODUŁ Administracja

 • Zaktualizowano bazę środków ochrony indywidualnej wbudowaną w systemie STER zawierającą informacje o środkach ochrony indywidualnej certyfikowanych przez Instytut w 2018 roku

MODUŁ Ryzyko

 • Zapewniono możliwość wprowadzenia wartości wymaganych dla parametrów oświetlenia: natężenie, równomierność, wskaźnik oddawania barw przypisanych do typu obszaru, zadania i działalności, zgodnie z normą PN-EN 12464-1.

MODUŁ: Administracja i Ryzyko

 • Dodano możliwość filtrowania zbioru dostępnych środków ochrony indywidualnej po nazwie lub numerze wraz z opcją jego zawężenia do środków ochrony indywidualnej wprowadzonych przez użytkownika.
 
Podsumowanie aktualizacji uwzględnionych w wersji STER 8.10, które sukcesywnie
udostępniano w roku 2018 dla wersji 8.9.
 

MODUŁ Ryzyko

 • Zgodnie z wprowadzonymi zmianami zawartymi w „Rozporządzeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy (Dz.U. 2018 poz. 1286)” wprowadzono następujące zmiany w bazie danych:
  • zaktualizowano dane opisujące poszczególne czynniki chemiczne (nazwa czynnika, numer CAS, wartości dopuszczalne, typy, zwroty H),
  • dodano nowe czynniki chemiczne (nazwa czynnika, numer CAS, wartości dopuszczalne, typy, zwroty H, synonimy, metody pomiarowe),
  • usunięto wybrane czynniki chemiczne z aktualnej listy NDS,
  • dodano nowe czynniki pyłowe (nazwa czynnika, wartości dopuszczalne, typy, informacja o obowiązkowych dodatkowych oznaczeniach innych czynników chemicznych lub pyłowych)
  • usunięto wszystkie dotychczasowe czynniki pyłowe z aktualnej listy NDS (w związku z wprowadzeniem bardzo istotnych zmian w definicji czynników pyłowych zawartych w Rozporządzeniu),

  oraz w kodzie programu:

  • opracowano nowy formularz wyboru czynników pyłowych (zawierający nazwy nowych czynników pyłowych),
  • opracowano zupełnie nowe formularze przeznaczone do wprowadzania przetworzonych danych pomiarowych dla czynników pyłowych,
  • dodano nową zakładkę (dla czynników chemicznych oznaczonych notacją „skóra”) zawierającą informację o możliwości występowania większego poziomu ryzyka zawodowego na stanowisku pracy,
  • rozszerzono grupy, do których przynależą czynniki chemiczne o czynniki „zwłókniające”,
 • Dodano możliwość zamieszczania/wygaszania na karcie pomiarowej podpisu osoby odpowiedzialnej za merytoryczną treść karty.

MODUŁ Asystent

 • Dokonano zmiany zasad tworzenia plików raportów generowanych w sposób automatyczny z poziomu rezydującego w pamięci programu (aktualnie raporty tworzone są w postaci plików zapisanych w formacie plików *.pdf)
 
Zobacz także

 

Szkolenia problemowe i specjalistyczne BHP

 

zobacz